Quyết định 2201/QĐ-UBND

Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngân hàng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2201/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngân hàng Hòa Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2201/QĐ-UBND

Hòa bình, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC NGÂN HÀNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình tại Công văn số 598 HBI-TH ngày 14/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngân hàng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành hết hiệu lực thi hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc tổ chức thực hiện Nghị định s 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thtỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- TT Tnh ủy; TTHĐND, Đoàn ĐBQH tnh;
- Ch tịch, các PCT/UBND tnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Các S, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo/VPUBND tnh;
- Lưu: VT, TCTM (NL80).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2201/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2201/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2015
Ngày hiệu lực 26/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2201/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2201/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngân hàng Hòa Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 2201/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngân hàng Hòa Bình 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2201/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành 26/10/2015
Ngày hiệu lực 26/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2201/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngân hàng Hòa Bình 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2201/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngân hàng Hòa Bình 2015

  • 26/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực