Quyết định 2202/2002/QĐ-BYT

Quyết định 2202/2002/QĐ-BYT về công bố danh sách Đợt 2 năm 2002 gồm 39 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2202/2002/QĐ-BYT công bố danh sách Đợt 2 năm 2002 gồm 39 doanh nghiệp


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2202/2002/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐỢT 2 NĂM 2002 GỒM 39 DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989;

Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24 tháng 1 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

Căn cứ Thông tư 17/2001/BYT-TT ngày 01/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Xét biên bản họp Hội đồng xét doanh nghiệp kinh doanh thuốc của Bộ Y tế.

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố danh sách 39 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (Danh sách 39 doanh nghiệp nước ngoài kèm theo).

Điều 2. Doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điều 1 có trách nhiệm sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược Việt Nam.

2. Không được cung cấp vào Việt Nam các thuốc không được phép lưu hành tại Việt Nam, thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng.

3. Không được phân phối thuốc trực tiếp tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về chất lượng thuốc đã cung cấp vào Việt Nam. Bồi thường cho người tiêu dùng và các đối tác Việt Nam trong các trường hợp thiệt hại do lỗi của doanh nghiệp cung cấp thuốc gây ra theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo hàng năm với Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dược Việt Nam) về hoạt động buôn bán thuốc với Việt Nam.

6. Báo cáo với Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dược Việt Nam) khi có sự thay đổi và gửi các tài liệu pháp lý có liên quan trong các trường hợp:

a) Thay đổi Giám đốc, người chịu trách nhiệm chính về hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

b) Chấm dứt hoạt động trong lĩnh vực buôn bán thuốc với Việt Nam.

c) Sáp nhập, chia tách doanh nghiệp.

7. Doanh nghiệp nước ngoài có trách nhiệm báo cáo đột xuất trong các trường hợp:

a) Khi các cơ quan chức năng yêu cầu

b) Báo cáo với Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược Việt Nam) khi phát hiện thuốc do doanh nghiệp cung cấp vào Việt Nam không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm các quy định chuyên môn khác.

c) Báo cáo với Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược Việt Nam) khi phát hiện những tai biến nghiêm trọng do dùng thuốc của doanh nghiệp đã cung cấp vào Việt Nam. Báo cáo trung tâm ADR về phản ứng có hại của thuốc.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 4. Giấy phép có giá trị hiệu lực 02 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp trực tiếp xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Truyền

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2202/2002/QĐ-BYT ngày 07 tháng 06 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1- A Menarini Industrle Farmaceutlche Riunite S.r.l – Italy

Địa chỉ:

Via Sette Santi 3. 50131 Firenze, Italy

Tel:

39 055 56801

Fax:

39 055 568453

Email:

 

2- Aegis Ltd. – Cyprus

Địa chỉ:

1, efterpis street, 2003 Nicosia (Lefkosia), Cyprus

Tel:

357 22758111

Fax:

357 22760715

Email:

 

3- Alcapharm B.V - The Netherlands

Địa chỉ:

Dorpstraat 101, P.O. Box 11, 2740 AA Waddixveen, TheNetherlands

Tel:

31 182 616377

Fax:

31 182 611048

Email:

info@alcapharm.com

4- Amersham Health AS – Norway

Địa chỉ:

Nycoveien 1-2, P.O Box 4220, Nydalen 0401 OSLO, Norway

Tel:

47 231 85050

Fax:

47 231 86000

Email:

 

5- Amoli Enterprises Ltd. – Hongkong

Địa chỉ:

Room 1101, Paramount Building, 12 KA YIP, street, Chai Wan, Hongkong

Tel:

852 2557 1909

Fax:

852 2896 3421

Email:

amolo@amoli.com

6- Aristo Pharmaceuticals Ltd. – India

Địa chỉ:

23-A, Shah Industrial Estate, off - Veera Desai road, Andheri (W), Mutnbai-400

Tel:

91 22 6301326

Fax:

91 22 6313695

Email:

 

7- Biogal Pharmaceutical Works – Hungary

Địa chỉ:

4042 Debrecen, Pallugi ut 13, Hungary

Tel:

36 52 515 060

Fax:

36 52515 061

Email:

 

8- Boehringer Ingelhiem International GmbH – Germany

Địa chỉ:

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, Germany

Tel:

496132 77 5879

Fax:

49 61 32 77

Email:

 

9- Cadila Heathcare Limited – India

Địa chỉ:

Zydus Tower Satellite Cross Road Ahmedabad 380 015, India

Tel:

91 79 6868100

Fax:

91 79 6862368

Email:

 

10- Choongwae Pharma Corporation – Korea

Địa chỉ:

Choongwae Bidg, 698 Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Dongjak-ku, Seoul 156757, Korea

Tel:

82 2 840 6777

Fax:

82 2 831 4300

Email:

cw03@cwp.co.kr

11- Dalichi Pharmaceutical Co., Ltd. – Japan

Địa chỉ:

14-10, Nihonbashi, 3-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103 8234-Japan

Tel:

81 3 3272 0611

Fax:

81 3 3276 0694

Email:

terakllt@daiichipharm.co.jp

12- Dong - A Pharmaceutical Co., Ltd – Korea

Địa chỉ:

252 Yongdu-Dong, Dongdaemum-ku, Seoul, Korea

Tel:

82 2 920 8363

Fax:

82 2 924 2662

Email:

sjmin@donga.co.kr

13- Evegreen Tianchen Pharmaceutical Co., Ltd. – China

Địa chỉ:

Changchun Jilin Province. P.R. China

Tel:

86 21 6555 8272

Fax:

86 21 6552 3684

Email:

 

14- FDC Limlted – India

Địa chỉ:

142-48, Swannmi Vivekanand Road, Jogeshwari (Weat), Mumbui - 400 102, India

Tel:

361 431 40000

Fax:

361 260 6650, 260 4891

Email:

 

15- Gedeon Richter Ltd. – Hungary

Địa chỉ:

1103 Budapest Gyomroi ut 19-21, Hungary

Tel:

361 431 40000

Fax:

361 260 6650, 260 4891

Email:

 

16- Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Stock Co., Ltd. – China

Địa chỉ:

Tonghe, Baiyun Dist, Guangzhou, China

Tel:

86 20 8774 7679

Fax:

86 20 874 7679

Email:

bysied@public.quangzhou.giám đốc.cn

17- Helm Pharmaceutcal GmbH – Germany

Địa chỉ:

Norkanalstrasse 28, D-20097 Humburg, Germany

Tel:

49 40 23750

Fax:

49 40 23751845

Email:

 

18- Janssen Cilag Ltd – Thailand

Địa chỉ:

106 Moo4 Lad, Krabang Industrial Estate Chalongkrung Kwseng Lamplatew, Khet Lad Krabang, Thailand

Tel:

66 2 739 7200

Fax:

66 2 739 7100

Email:

 

19- Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. – Japan

Địa chỉ:

3-6-4 Chome, Deshomachi, osaka, Japan

Tel:

81 6 6222 184

Fax:

81 6 6222 6824

Email:

t.funaki@kobayashi.co.jp

20- Korea Arlico Pharm Co., Ltd – Korea

Địa chỉ:

Taeyang B/D, 475-20, Bangbae-dong, Secho-gu, Seoul, Korea

Tel:

82 2 585 0004

Fax:

82 2 585 5199

Email:

 

21- Laboratoire Theramex – France

Địa chỉ:

6, Avenue Prince Hereditaire Albert-B.P.59 MC 98007 Monuco Codex, France

Tel:

377 92 05 0808

Fax:

377 92 05 70 00

Email:

 

22- Laboratoires Chauvin – France

Địa chỉ:

Le Millenaire B.P 1174-34009 Montepellier Cedex 1, France

Tel:

33 4 67 12 30 30

Fax:

33 4 67 12 30 31

Email:

mwery@chauvingroup.com

23- Kaviratiuress Fournier S.A – France

Địa chỉ:

9 rue Petitol, 21000 Dijon, France

Tel:

333 8044 7800

Fax:

333 8044 7837

Email:

 

24- Laboratolres Laphal – France

Địa chỉ:

Avenue de Provence - BP7-13718 Allauch, France

Tel:

33 04 91 10 77 00

Fax:

33 04 91 10 77 75

Email:

 

25- Lupin Limited – India

Địa chỉ:

159 C.S.T Road Kalina Santacruz (East) Munbai - 400 098, India

Tel:

91 22 6525 730 35

Fax:

91 22 6525726

Email:

 

26- Lyka Labs – India

Địa chỉ:

77 Nehru Road, Vile Parle(East) Mumbai 400 099, India

Tel:

91 22 6105900

Fax:

91 22 6105281

Email:

lykabom@giasbm01.vsnl.net.in

27- Meyer Pharmaceuticals Ltd. – Hongkong

Địa chỉ:

Unit JK & M, 3/F Valiant Ind Centre, 2-12 Au Pui Wan St. Fotan, Shatin Hongkong

Tel:

852 2601 2670

Fax:

852 2602 6744

Email:

 

28- Pan Pharmaceutical Pty., Ltd. – Australia

Địa chỉ:

10-12 Church Road, Moore Bank NSW 2170 Australia

Tel:

61 2 9734 9988

Fax:

61 2 9822 7100

Email:

info@panpharma.com.au

29- Pharmajet S.A - France

Địa chỉ:

61, rue Jean Jaures, 91 160 Champlan, France

Tel:

33 (0) 1 69 79 95 00

Fax:

33 (0) 1 69 34 88 00

Email:

 

30- PT. Bintang Toedjoe – Indonesia

Địa chỉ:

JL. Rawa Samur Barat II K-9 Kavasan Industri Ple Gadung, Jakarta 13930, Indonesia

Tel:

62 21 460 5533

Fax:

62 21 460 3770

Email:

bintang7@indosat.net.id

31- PT. Dankos Laboratories Tbk. – Indonesia

Địa chỉ:

JL. Rawa Gatel Blok III S Kav. 36 - 37, Kawasan, Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, Indonesia

Tel:

62 21 4600158

Fax:

62 21 461 1301

Email:

dknslabs@rad.net.id

32- Ranbaxy (Malaysia) SDN. BHD – Malaysia

Địa chỉ:

Wisna Selangore Dredging 10th Floor, West Block 142- C, Jalang Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:

603 2614181

Fax:

603 2627593

Email:

 

33- Sanofi Synthelabo – France

Địa chỉ:

174 Avenue de France - 75013 Paris, France

Tel:

33 1 53 77 40 00

Fax:

33 1 53 77 41 33

Email:

 

34- Schering AktiengeseIlschaft – Germany

Địa chỉ:

Mullerstraas 178, D-13353, Berlin, Germany

Tel:

49 30 4681 5769

Fax:

49 30 4681 7321

Email:

Jacqueline.raetzke@schering.de

35- Shanghal Medicines & Health Products Import & Export Company (Shanghai Meheco) – China

Địa chỉ:

7 Zhongshan Road (E.1) Shanghai China

Tel:

86 3290161

Fax:

86 3291609

Email:

 

36- Shijiazhuang Shlneway Pharmaceutical Co., Ltd. – China

Địa chỉ:

Chengnan, Luancheng, Shijiazhuang, Heibei, China

Tel:

0086 311 8030066 2108

Fax:

0086 311 803 0088

Email:

 

37- Shin Dong Bang Medix Corp. – Korea

Địa chỉ:

4F. Haesung Bldg, 747-2 Yeoksam Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Korea

Tel:

82 031 494 9221

Fax:

82 031 495 6583

Email:

 

38- Stada Arzneimittel AG – Germany

Địa chỉ:

Stadastrassa 2-18, D-61118 Bad Vibel, Gemany

Tel:

49 6101 603 0

Fax:

49 6101 603 259

Email:

 

39- Universal Medicare Limited – India

Địa chỉ:

Sion Trombay Road, Deonar, Mumbai-400 088, India

Tel:

0091 22 556 8586

Fax:

0091 22 556 4038

Email:

 

Tổng số: 39 công ty

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2202/2002/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2202/2002/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2002
Ngày hiệu lực22/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2202/2002/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2202/2002/QĐ-BYT công bố danh sách Đợt 2 năm 2002 gồm 39 doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2202/2002/QĐ-BYT công bố danh sách Đợt 2 năm 2002 gồm 39 doanh nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2202/2002/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Văn Truyền
        Ngày ban hành07/06/2002
        Ngày hiệu lực22/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2202/2002/QĐ-BYT công bố danh sách Đợt 2 năm 2002 gồm 39 doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2202/2002/QĐ-BYT công bố danh sách Đợt 2 năm 2002 gồm 39 doanh nghiệp

            • 07/06/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực