Quyết định 2202/QĐ-UBND

Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2202/-UBND

Yên Bái, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đc S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 279/TTr-SNN ngày 02 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, y ban nhân dân cp xã tnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; y ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND t
nh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Phó Chánh VPUBND t
nh (NCPC);
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công t
nh;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thc hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 44, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phYên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh)

Không có

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

2

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 44, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh)

Không có

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thc hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

Không có

Nghị định s 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2202/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2202/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2019
Ngày hiệu lực11/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2202/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2202/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành11/10/2019
        Ngày hiệu lực11/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái

            • 11/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực