Quyết định 2206/QĐ-UBND

Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020"

Nội dung toàn văn Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động Ban Chỉ đạo Phát triển y tế biển đảo Hà Tĩnh đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 317/2013/QĐ-TTg ngày 7/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020";

Xét đề nghị của Sở Y tế Hà Tĩnh tại Tờ trình số 982/TTr-SYT ngày 10/6/2014 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020" chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Y tế (Vụ KH - Tài chính);
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT huyện ủy, TT HĐND, UBND các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1.
Gửi bản giấy và đi
n tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể, cá nhân phụ trách về những hoạt động liên quan đến việc thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án).

2. Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Trưởng ban và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án. Mỗi thành viên được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020" có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, giải pháp về phát triển y tế biển, đảo; huy động, điều động lực lượng, phương tiện phục vụ y tế trên địa bàn tỉnh trong các tình huống khẩn cấp. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020".

2. Chỉ đạo các ngành thành viên xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

3. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020".

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động và hiệu quả công việc của Ban Chỉ đạo và trực tiếp phụ trách nội dung sau:

1. Lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Chủ trì các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan và với các Bộ, ngành trung ương.

3. Quyết định thông qua các kế hoạch hàng năm và báo cáo định kỳ của việc thực hiện Đề án và những vấn đề khác của Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của Đề án.

Điều 5. Nhiệm vụ của Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Trực tiếp điều hành công việc của Thường trực Ban Chỉ đạo và giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo các lĩnh vực sau:

a) Hàng năm xây dựng kế hoạch ngân sách triển khai Đề án gắn với kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt;

c) Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của Đề án;

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực phòng bệnh; khám, chữa bệnh cho người dân ven biển;

đ) Chỉ đạo tham mưu các cơ chế chính sách liên quan đến thực hiện công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho người dân ven biển.

2. Tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo để tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện Đề án.

3. Tham gia các hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo

- Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án thuộc ngành, đơn vị, địa phương mình phụ trách;

- Đề xuất và tổ chức việc tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân trong phạm vi quản lý của sở, ngành, đơn vị, đoàn thể, địa phương của mình về sự cần thiết và ý nghĩa của công tác phát triển Y tế biển đảo;

- Tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, góp ý kiến và tham gia các hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án;

- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Đề án thuộc Sở, ngành, đơn vị, địa phương mình phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo

- Sở Y tế là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; Có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020" theo định kỳ hàng năm và cả giai đoạn; được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Y tế để giao dịch phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo;

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trong từng năm, từng giai đoạn trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Chuẩn bị nội dung, dự thảo các văn bản báo cáo chuẩn bị cho các cuộc họp; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương III

NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Nguyên tắc phối hợp

1. Phối hợp giữa các thành viên trong việc thực hiện Đề án phải tuân thủ theo Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ Quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Ban Chỉ đạo thảo luận tập thể và quyết định những vấn đề quan trọng của Đề án trước khi trình duyệt:

a) Các đề xuất về cơ chế chính sách để thực hiện các nội dung của Đề án;

b) Kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn 2014-2015, 2016-2020 và đề xuất phân bổ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của Đề án;

c) Các báo cáo sơ kết, tổng kết, các đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền.

Điều 9. Chế độ họp, kiểm tra và báo cáo

1. Chế độ họp:

a) Ban Chỉ đạo họp định kỳ 2 lần/năm:

- Lần 1 họp vào cuối tháng 6 để xem xét sơ kết 6 tháng và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm tiếp theo;

- Lần 2 họp vào cuối tháng 12 để thông qua báo cáo năm và triển khai kế hoạch năm tiếp theo.

b) Ban Chỉ đạo tổ chức họp hoặc hội ý đột xuất khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc triển khai các nội dung của Đề án.

2. Chế độ kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án:

a) Thành viên Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý của Ngành.

b) Hàng năm thành viên của Sở Y tế tổ chức đoàn giám sát, đánh giá liên ngành gồm đại diện các ngành liên quan.

c) Khi có vấn đề phát sinh, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện.

Điều 10. Chế độ gửi văn bản và báo cáo

1. Văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh được Thường trực Ban Chỉ đạo gửi kịp thời cho các thành viên biết và thực hiện.

2. Báo cáo về kế hoạch hàng năm:

Trước ngày 01 tháng 7 hàng năm, Ban Chỉ đạo tham mưu (hoặc ủy quyền cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu) kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của năm sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Y tế.

3. Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án:

a) Báo cáo năm, thực hiện sau ngày 15 tháng 02 năm sau.

b) Báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án: 10 ngày sau khi kết thúc việc sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án, Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Y tế biển, đảo.

Điều 11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu

Các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu trong lĩnh vực được phân công và cung cấp kịp thời, đầy đủ phục vụ cho công tác giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

Điều 12. Xử lý các vướng mắc, đề xuất

Những vướng mắc, đề xuất phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án được thảo luận, thống nhất tập thể trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2206/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2206/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động Ban Chỉ đạo Phát triển y tế biển đảo Hà Tĩnh đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động Ban Chỉ đạo Phát triển y tế biển đảo Hà Tĩnh đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2206/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành06/08/2014
        Ngày hiệu lực06/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động Ban Chỉ đạo Phát triển y tế biển đảo Hà Tĩnh đến 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động Ban Chỉ đạo Phát triển y tế biển đảo Hà Tĩnh đến 2020

         • 06/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực