Quyết định 2208/QĐ-UBND

Quyết định 2208/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp huyện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2208/QĐ-UBND 2015 tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THÀNH PHẦN TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP HUYỆN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014. Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014; Thông 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1360/TTr-SNV ngày 30 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp huyện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa (Danh mục kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn việc lựa chọn tài liệu nộp và phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của từng cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu của các huyện thị xã, thành phố thuộc diện nộp lưu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức của các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu, Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư -Lưu trữ và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (b/c);
- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử;
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC

THÀNH PHẦN TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP HUYỆN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

 

NHÓM TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG

 

1. Tài liệu tổng hợp

1

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của cơ quan

2

Hồ sơ tổ chức thực hiện chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của cơ quan

3

Báo cáo công tác hàng năm của cơ quan

4

Hồ sơ tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối quan trọng của Đảng và pháp luật của Nhà nước

5

Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ quan chủ trì tổ chức

6

Hồ sơ hội nghị tổng kết năm công tác của cơ quan

 

2. Tài liệu quy hoạch

7

Kế hoạch, báo cáo công tác quy hoạch dài hạn, hàng năm

8

Hồ sơ xây dựng quy hoạch phát triển cơ quan

9

Hồ sơ về xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của cơ quan

10

Hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan

11

Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện các đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước

12

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch

 

3. Tài liệu kế hoạch

13

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm do cơ quan ban hành, thực hiện

14

Hồ sơ xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm và báo cáo thực hiện kế hoạch của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

 

4. Tài liệu thống kê

15

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chế độ/quy định, hướng dẫn về thống kê của ngành

16

Kế hoạch, Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề dài hạn, hàng năm

17

Báo cáo tổng hợp điều tra cơ bản

 

5. Tài liệu tổ chức, cán bộ

18

Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức, Quy chế làm việc, chế độ/quy định, hướng dẫn về tổ chức, cán bộ

19

Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ dài hạn, hàng năm

20

Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cơ quan

21

Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ

22

Hồ sơ xây dựng đề án tổ chức cơ quan

23

Hồ sơ về việc thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

24

Hồ sơ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan và các đơn vị trực thuộc

25

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức

26

Hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế

27

Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo năm về việc quản lý các cơ sở đào tạo, dạy nghề trực thuộc (nếu có)

 

6. Tài liệu lao động, tiền lương

28

Kế hoạch, báo cáo công tác lao động, tiền lương dài hạn, hàng năm

29

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của cơ quan

30

Hồ sơ xây dựng, ban hành định mức lao động của cơ quan và báo cáo thực hiện

31

Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan

32

Hồ sơ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (nếu có)

33

Hồ sơ xây dựng, ban hành thang bảng lương của ngành và báo cáo thực hiện

34

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp của ngành và báo cáo thực hiện

 

7. Tài liệu tài chính, kế toán

35

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định về tài chính, kế toán

36

Kế hoạch, báo cáo tài chính và quyết toán tài chính dài hạn, hàng năm

37

Hồ sơ xây dựng chế độ/quy định về giá (nếu có)

38

Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển nhượng, bàn giao, thanh lý nhà đất

39

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra tài chính các vụ việc nghiêm trọng tại cơ quan

40

Hồ sơ kiểm toán vụ việc nghiêm trọng tại cơ quan

 

8. Tài liệu xây dựng cơ bản

41

Hồ sơ xây dựng văn bản chế độ/ quy định, hướng dẫn về xây dựng cơ bản của cơ quan

42

Kế hoạch, báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản dài hạn, hàng năm

 

9. Tài liệu khoa học công nghệ

43

Hồ sơ về việc xây dựng quy chế hoạt động khoa học công nghệ của cơ quan

44

Kế hoạch, báo cáo công tác khoa học, công nghệ dài hạn, hàng năm

45

Các báo cáo khoa học chuyên đề do cơ quan thực hiện để tham gia các hội thảo khoa học

46

Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích được công nhận cấp nhà nước và cấp bộ, ngành

47

Hồ sơ xây dựng, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ của cơ quan

48

Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu của cơ quan

49

Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học do cơ quan tổ chức

 

10. Tài liệu hợp tác quốc tế

50

Kế hoạch, báo cáo công tác hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm

51

Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế của ngành, cơ quan

52

Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

53

Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế

54

Hồ sơ đóng góp cho các hiệp hội, tổ chức quốc tế

55

Hồ sơ đoàn ra, đoàn vào mục đích ký kết hợp tác

56

Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chủ trì

57

Thư, điện, thiếp chúc mừng quan trọng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài

 

11. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

58

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

59

Kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo dài hạn, hàng năm

60

Hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc vụ việc nghiêm trọng

 

12. Tài liệu thi đua, khen thưởng

61

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về thi đua khen thưởng

62

Kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng dài hạn, hàng năm

63

Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân về các hình thức khen thưởng của Nhà nước và UBND tỉnh

64

Hồ sơ hội nghị thi đua do cơ quan chủ trì tổ chức

 

13. Tài liệu pháp chế

65

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế do cơ quan chủ trì (nếu có)

66

Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế dài hạn, hàng năm

 

14. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở

67

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác quản trị công sở, hành chính, văn thư, lưu trữ

68

Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ hàng năm, nhiều năm

69

Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành, cơ quan

70

Tập lưu của cơ quan đối với văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn

 

15. Tài liệu của tổ chức Đảng

71

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác về tổng kết năm, nhiệm kỳ

72

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng

73

Hồ sơ về thành lập/sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng

74

Hồ sơ Đại hội

 

16. Tài liệu của tổ chức Công đoàn

75

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác về tổng kết năm, nhiệm kỳ

76

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn

77

Hồ sơ thành lập tổ chức Công đoàn

78

Báo cáo năm về hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân

79

Hồ sơ Đại hội

 

17. Tài liệu tổ chức Đoàn Thanh niên

80

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác năm, nhiệm kỳ

81

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên

82

Hồ sơ Đại hội

 

18. Tài liệu phim ảnh, ghi âm, ghi hình

83

Những đoạn phim, băng ghi hình đề cập đến các sự kiện lịch sử, phản ánh sự phát triển của cơ quan

84

Những băng ghi hình về chỉ đạo hoạt động của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với cơ quan

85

Những văn kiện ghi lại tiếng nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới thăm và phát biểu tại các hội nghị, các cuộc họp của cơ quan

86

Những văn kiện ghi âm những tiếng nói của các đồng chí lãnh đạo cơ quan đề cập tới các vấn đề khoa học, kỹ thuật, thực tiễn

NHÓM TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

 

I. TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

87

Hồ sơ về bầu cử đại biểu HĐND

88

Hồ sơ các kỳ họp HĐND (thường kỳ, bất thường)

89

Tập lưu Nghị quyết của HĐND

90

Hồ sơ về phiên họp Thường trực HĐND và các Quyết định cá biệt

91

Hồ sơ tổng hợp kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội

92

Chương trình, kế hoạch, phương hướng hoạt động hàng năm của HĐND

 

II. TÀI LIỆU ỦY BAN NHÂN DÂN

93

Hồ sơ xây dựng Quy chế làm việc của UBND cấp huyện

94

Hồ sơ các kỳ họp của UBND, thường trực UBND (thường kỳ đột xuất)

95

Phương hướng nhiệm vụ, báo cáo tổng kết hàng năm của UBND cấp huyện

96

Tập tổng hợp giao chỉ tiêu kế hoạch, kiểm tra kế hoạch hàng năm của địa phương

97

Hồ sơ quy hoạch chi tiết, tổng thể các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội - văn hóa của địa phương

98

Hồ sơ quản lý, thẩm định, giải quyết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội - văn hóa mang tính chất trọng tâm, trọng điểm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

99

Hồ sơ hội nghị chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế - xã hội

100

Hồ sơ hội nghị, hội thảo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng của địa phương do huyện, thị xã, thành phố thực hiện

 

III. TÀI LIỆU VĂN PHÒNG HĐND & UBND

101

Kế hoạch, báo cáo công tác năm, nhiều năm

102

Hồ sơ hội nghị công tác văn phòng do UBND cấp huyện triệu tập

 

IV. TÀI LIỆU PHÒNG NỘI VỤ

 

1. Tài liệu thi đua, khen thưởng

103

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng

104

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, nhiều năm

105

Hồ sơ xây dựng Chỉ thị, Quy chế của UBND cấp huyện về công tác thi đua, khen thưởng

106

Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn ở cấp khen thưởng Nhà nước và UBND tỉnh

107

Hồ sơ Hội nghị tổng kết về công tác thi đua, khen thưởng do UBND cấp huyện tổ chức

108

Hồ sơ khen thưởng đối với người nước ngoài (nếu có)

 

2. Tài liệu quản lý văn thư, lưu trữ

109

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác văn thư, lưu trữ

110

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thống kê, tổng kết về công tác văn thư, lưu trữ của địa phương hàng năm, nhiều năm

111

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ hàng năm của địa phương

 

3. Tài liệu cải cách hành chính

112

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác cải cách hành chính

113

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm, nhiều năm

114

Đề án cải cách hành chính của địa phương

115

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác cải cách hành chính

 

4. Tài liệu tôn giáo

116

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác tôn giáo

117

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tôn giáo hàng năm, nhiều năm

118

Báo cáo hàng năm và đột xuất của các giáo hội về tình hình hoạt động tôn giáo

119

Hồ sơ về việc lập hội, trường, lớp của tôn giáo

120

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc nghiêm trọng về tôn giáo trên địa bàn

121

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo do UBND tổ chức

 

5. Tài liệu xây dựng chính quyền, bầu cử

122

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử

123

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

124

Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm, nhiều năm

125

Hồ sơ về việc xây dựng mô hình chính quyền điển hình cấp huyện; xã, phường, thị trấn

126

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng chính quyền

 

6. Tài liệu tổ chức bộ máy

127

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác tổ chức

128

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết về công tác tổ chức địa phương hàng năm, nhiều năm

129

Báo cáo về hoạt động của các Hội và tổ chức Phi chính phủ hàng năm, nhiều năm

130

Tài liệu quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức của UBND cấp huyện

131

Hồ sơ xây dựng các Đề án về tổ chức bộ máy

132

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức do UBND cấp huyện chủ trì

 

7. Tài liệu cán bộ

133

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác cán bộ

134

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết về công tác cán bộ của địa phương hàng năm, nhiều năm

135

Báo cáo thống kê chuyên đề về công tác cán bộ như: thực hiện tiêu chuẩn chức danh, thi tuyển, nâng ngạch, định mức lao động; thống kê số lượng, chất lượng cán bộ (nam, nữ, dân tộc, trình độ...)

136

Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện UBND cấp huyện quản lý

137

Hồ sơ xây dựng chức danh và tiêu chuẩn chức danh công chức của UBND cấp huyện

138

Hồ sơ, tài liệu quy hoạch cán bộ thuộc diện UBND cấp huyện quản lý

139

Hồ sơ, tài liệu về giao chỉ tiêu biên chế

140

Hồ sơ xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của địa phương

141

Danh sách cán bộ lãnh đạo của UBND cấp huyện và các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn

142

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ của địa phương

 

8. Tài liệu địa giới hành chính

143

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác địa giới hành chính

144

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác địa giới hành chính của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

145

Hồ sơ, tài liệu về Đề án thành lập mới, nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn do UBND cấp huyện lập

146

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng Đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

147

Hồ sơ, tài liệu bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã

148

Hồ sơ, tài liệu về việc đặt tên, đổi tên xã, phường, thị trấn, đường phố, công trình công cộng

149

Hồ sơ, tài liệu về việc chia tách, sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố cụm dân cư mới

150

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác địa giới hành chính

 

9. Tài liệu công tác thanh niên

151

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác thanh niên

152

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thanh niên hàng năm, nhiều năm của huyện

153

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về công tác thanh niên

 

V. TÀI LIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

1. Tài liệu kế hoạch

154

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác kế hoạch

155

Báo cáo công tác kế hoạch của UBND cấp huyện hàng năm, nhiều năm

156

Tập chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm

157

Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thị xã, thành phố hàng năm

158

Hồ sơ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm

159

Hồ sơ tổng kết đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án, chương trình, mục tiêu trọng điểm của huyện, thị xã, thành phố

160

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch

 

2. Tài liệu đầu tư

161

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực đầu tư ở địa phương

162

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác đầu tư hàng năm, nhiều năm

163

Dự toán ngân sách và báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư hàng năm, nhiều năm

164

Hồ sơ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu trọng điểm của huyện, thị xã, thành phố

165

Hồ sơ thực hiện và thẩm định các dự án, đề án, chương trình mục tiêu trọng điểm

166

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác đầu tư

 

3. Tài liệu tài chính ngân sách

167

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính, ngân sách

168

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác tài chính, ngân sách của huyện, thị xã, thành phố

169

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước của huyện, thị xã, thành phố

170

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách hàng năm

171

Hồ sơ giao, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách hàng năm

172

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài chính hàng năm do huyện, thị xã, thành phố tổ chức

 

4. Tài liệu vốn, kinh phí

173

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về quản lý vốn, kinh phí

174

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện quản lý, cấp phát các nguồn vốn đầu tư của huyện, thị xã, thành phố.

175

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của các cơ quan UBND xã, phường, thị trấn

176

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác sử dụng kinh phí và vốn hàng năm của huyện,thị xã, thành phố

 

5. Tài liệu vật giá

177

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về quản lý giá cả, thị trường và quy định về khung giá trên địa bàn

178

Báo cáo hàng năm, nhiều năm về tình hình giá cả, thị trường và công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng điều hành giá cả ở huyện, thị xã, thành phố

 

6. Tài liệu tài chính doanh nghiệp

179

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính doanh nghiệp

180

Báo cáo đánh giá tài chính doanh nghiệp hàng năm của huyện, thị xã, thành phố

181

Hồ sơ, tài liệu về giải thể, phá sản doanh nghiệp

182

Hồ sơ, tài liệu về việc cổ phần hóa doanh nghiệp

183

Hồ sơ quản lý doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn( nếu có)

 

7. Tài liệu kiểm toán

184

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính doanh nghiệp trên địa bàn

185

Hồ sơ kiểm toán nhà nước các vụ việc nghiêm trọng

 

8. Tài liệu thuế

186

Hồ sơ tổng hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

 

9. Tài liệu quản lý công sản

187

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện,thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về việc quản lý công sản trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

188

Báo cáo công tác quản lý công sản hàng năm của huyện, thị xã, thành phố

189

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (đất đai, trụ sở làm việc...) của huyện, thị xã, thành phố

190

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý công sản

 

VI. TÀI LIỆU PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

191

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác tiền lương, lao động, thương binh, xã hội trên địa bàn

192

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác tiền lương, lao động, thương binh và xã hội của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

193

Tài liệu, bản đồ về công tác quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

194

Hồ sơ liệt sỹ các thời kỳ

195

Hồ sơ, tài liệu thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách hàng năm đối với người có công với nước

196

Tài liệu, chương trình mục tiêu, hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

197

Số liệu thống kê, điều tra cơ bản của ngành lao động, thương binh và xã hội huyện, thị xã, thành phố

198

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

199

Hồ sơ về các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên địa bàn

200

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tiền lương, lao động, thương binh và xã hội của huyện, thị xã, thành phố

 

VII. TÀI LIỆU PHÒNG KINH TẾ

 

1. Tài liệu nông nghiệp

201

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác nông nghiệp trên địa bàn

202

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết, thống kê hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực nông nghiệp của huyện, thị xã, thành phố

203

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình của huyện, thị xã, thành phố về những vấn đề nông nghiệp như cơ giới hóa, trồng lúa mới...

204

Bản đồ quy hoạch và thực trạng phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, các loại giống cây, giống con và sử dụng các loại cơ giới, vật tư nông nghiệp trên địa bàn

205

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực nông nghiệp

 

2. Tài liệu chính sách phát triển nông thôn

206

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn

207

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết, thống kê hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn của huyện, thị xã, thành phố

208

Bản đồ quy hoạch và thực trạng về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong huyện, thị xã, thành phố

209

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trên địa bàn

210

Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn ở huyện, thị xã, thành phố

211

Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các địa phương trong huyện, thị xã, thành phố

212

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới

213

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư

214

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về chính sách phát triển nông thôn trong huyện, thị xã, thành phố

 

3. Tài liệu lâm nghiệp

215

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về lâm nghiệp trên địa bàn

216

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lâm nghiệp của huyện, thị xã, thành phố

217

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp như thực hiện chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc; thực hiện giao đất, giao rừng...

218

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn

219

Hồ sơ, tài liệu công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

220

Hồ sơ, tài liệu công tác bảo tồn động vật hoang dã

221

Hồ sơ xử lý những vụ, việc nghiêm trọng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

222

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

 

4. Tài liệu ngư nghiệp

223

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác ngư nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

224

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác ngư nghiệp của huyện, thị xã, thành phố

225

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực ngư nghiệp

226

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

227

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn của huyện, thị xã, thành phố

 

5. Tài liệu diêm nghiệp

228

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác diêm nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

229

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác diêm nghiệp của huyện, thị xã, thành phố

230

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực diêm nghiệp

231

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển diêm nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

232

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp trên địa bàn của huyện, thị xã, thành phố

 

6. Tài liệu thú y

233

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực công tác thú y

234

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm dịch động vật

235

Tài liệu điều tra số lượng, chất lượng các loại gia súc, gia cầm được nuôi trên địa bàn

236

Hồ sơ về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nghiêm trọng về giết mổ trái phép không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

237

Hồ sơ xử lý các dịch bệnh, kiểm soát các ổ dịch gia súc, gia cầm nghiêm trọng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

 

7. Tài liệu bảo vệ thực vật

238

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác bảo vệ thực vật

239

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện quản lý thuốc bảo vệ thực vật của huyện, thị xã, thành phố

240

Tài liệu về thanh tra, kiểm tra các vụ việc nghiêm trọng về dịch bệnh giống, cây trồng

241

Hồ sơ xử lý các vụ việc nghiêm trọng vi phạm bán thuốc không đúng, kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất

 

8. Tài liệu thủy sản

242

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy sản trên địa bàn

243

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động về lĩnh vực thủy sản của huyện, thị xã, thành phố

244

Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn

245

Hồ sơ chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản trên địa bàn

246

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án quy hoạch và phát triển ngành thủy sản trên địa bàn

247

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn

248

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản của huyện, thị xã, thành phố

 

9. Tài liệu thủy lợi

249

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy lợi trên địa bàn

250

Chương trình, kế hoạch và báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thủy lợi của huyện, thị xã, thành phố

251

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề thủy lợi trong huyện thị xã, thành phố

252

Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi

253

Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng chống bão lụt (điển hình)

254

Hồ sơ về các vụ vi phạm nghiêm trọng việc bảo vệ đê điều trên địa bàn

255

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thủy lợi do huyện, thị xã, thành phố tổ chức

 

10. Tài liệu công nghiệp

256

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác công nghiệp

257

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công nghiệp của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

258

Hồ sơ quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế trên địa bàn

259

Hồ sơ các khu công nghiệp, dự án thành lập, đầu tư các khu công nghiệp

260

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp của huyện, thị xã, thành phố

 

11. Tài liệu tiểu - thủ công nghiệp

261

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực tiểu, thủ công nghiệp

262

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

263

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn

264

Hồ sơ chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, HTX sản xuất thủ công nghiệp

265

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tiểu thủ công nghiệp của huyện, thị xã, thành phố

 

12. Tài liệu điện

266

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác điện lực

267

Kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực điện lực của huyện, thị xã, thành phố, hàng năm, nhiều năm

268

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn

269

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác điện lực của huyện, thị xã, thành phố

 

13. Tài liệu thương mại - dịch vụ

270

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác thương mại, dịch vụ

271

Báo cáo về hoạt động thương mại, dịch vụ của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

272

Hồ sơ về quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn

273

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về thương mại, dịch vụ

 

14. Tài liệu xuất, nhập khẩu

274

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác xuất, nhập khẩu của huyện, thị xã, thành phố

275

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình xuất, nhập khẩu của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

276

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về xuất, nhập khẩu của huyện, thị xã, thành phố

 

15. Tài liệu kinh tế đối ngoại

277

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác kinh tế đối ngoại của huyện, thị xã, thành phố

278

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

279

Hồ sơ về việc hợp tác kinh tế với nước ngoài

280

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực kinh tế đối ngoại của huyện, thị xã, thành phố

 

16. Tài liệu khoa học công nghệ

281

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác khoa học, công nghệ

282

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động khoa học, công nghệ của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

283

Hồ sơ hội nghị khoa học do UBND cấp huyện tổ chức hoặc được cơ quan cấp trên giao cho huyện, thị xã, thành phố tổ chức

284

Hồ sơ về việc xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trình diễn giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ

285

Hồ sơ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do huyện, thị xã, thành phố thực hiện

286

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ của huyện, thị xã, thành phố

 

VIII. TÀI LIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1. Tài liệu giao thông vận tải

287

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác giao thông vận tải

288

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết giao thông vận tải của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

289

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

290

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giao thông của huyện

 

2. Tài Liệu quản lý xây dựng cơ bản

291

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản

292

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng cơ bản của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

293

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (Quy hoạch phân khu, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết)

294

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý xây dựng cơ bản

 

3. Tài liệu quản lý đô thị

295

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý đô thị

296

Chương trình, kế hoạch báo cáo của huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý đô thị hàng năm, nhiều năm

297

Hồ sơ, tài liệu quy hoạch phát triển đô thị

298

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị, công tác quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở

 

4. Tài liệu quản lý công sản

299

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về quản lý công sản trên địa bàn

300

Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm của huyện, thị xã, thành phố

301

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (Khu công nghiệp, Khu chế xuất đất đai, trụ sở làm việc...) của huyện, thị xã, thành phố

302

Hồ sơ, tài liệu về thay đổi chủ sở hữu tài sản công

303

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý tài chính công sản

 

IX. TÀI LIỆU PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. Tài liệu đất đai

304

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng ruộng, đất trên địa bàn

305

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng ruộng, đất của huyện, thị xã, thành phố

306

Hồ sơ, tài liệu về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

307

Hồ sơ, tài liệu về đo đạc địa chính (bản đồ địa chính; bản đồ địa chính gốc; Bản trích đo địa chính; hồ sơ đo vẽ, lập bản đồ địa chính; hồ sơ, tài liệu về điểm địa chính cấp 1 và 2)

308

Hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

309

Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai

310

Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, phân hạng, đánh giá đất đai

311

Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ

312

Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về lĩnh vực đất đai trên địa bàn

313

Tập Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tham nhũng, công tác quản lý hoạt động xây dựng đất đai

314

Tập Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

315

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác đất đai trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

 

2. Tài liệu Tài nguyên, môi trường

316

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về hoạt động quản lý, bảo vệ khai thác tài nguyên, môi trường

317

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường hàng năm, nhiều năm của huyện, thị xã, thành phố

318

Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, khoáng sản của huyện, thị xã, thành phố

319

Hồ sơ, tài liệu về quản lý khai thác tài nguyên

320

Hồ sơ, tài liệu về phòng chống thảm họa

321

Hồ sơ về các chương trình, dự án về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

322

Hồ sơ tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn

323

Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản

324

Sổ đăng ký cấp giấy phép khai thác tài nguyên

325

Tập Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tham nhũng, công tác quản lý hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường

326

Hồ sơ xử lý các vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn

327

Hồ sơ, tài liệu về xử phạt vi phạm hành chính nghiêm trọng trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường...

328

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài nguyên, môi trường của huyện, thị xã, thành phố

 

3. Tài nguyên nước

329

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác khai thác, sử dụng tài nguyên nước

330

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước hàng năm, nhiều năm của huyện, thị xã, thành phố

331

Báo cáo thống kê, tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát về tài nguyên nước

332

Bản đồ, sơ đồ về tài nguyên nước

333

Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng tài nguyên nước

334

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước

 

4. Tài liệu khí tượng thủy văn

335

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề khí tượng thủy văn trên địa bàn

336

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác khí tượng thủy văn năm, nhiều năm của huyện, thị xã, thành phố

337

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực khí tượng thủy văn

 

X. TÀI LIỆU THANH TRA

338

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

339

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân hàng năm, nhiều năm

340

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo dài hạn, hàng năm

341

Hồ sơ thanh tra các vụ việc nghiêm trọng

342

Báo cáo tổng hợp về công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân hàng năm

343

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

XI. TÀI LIỆU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

344

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác giáo dục

345

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác giáo dục của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

346

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành giáo dục của huyện, thị xã, thành phố

347

Hồ sơ về các dự án đầu tư trọng điểm của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành giáo dục của huyện, thị xã, thành phố

348

Tập Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hàng năm đối với ngành giáo dục của huyện, thị xã, thành phố

349

Hồ sơ quyết toán năm ngành giáo dục của huyện, thị xã, thành phố

350

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục

 

XII. TÀI LIỆU PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

1. Tài liệu văn hóa

351

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác văn hóa trên địa bàn

352

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động văn hóa hàng năm, nhiều năm

353

Hồ sơ giải quyết những vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động của ngành văn hóa trên địa bàn

354

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác văn hóa của huyện, thị xã, thành phố

 

2. Tài liệu phát thanh - truyền hình

355

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn

356

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác phát thanh, truyền hình hàng năm, nhiều năm

357

Hồ sơ giải quyết những vấn đề vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

358

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác văn hóa của huyện, thị xã, thành phố

 

3. Tài liệu công nghệ thông tin

359

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực công nghệ thông tin

360

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác công nghệ thông tin của huyện hàng năm, nhiều năm

361

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về công tác công nghệ thông tin của huyện, thị xã, thành phố

 

4. Tài liệu du lịch

362

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác du lịch

363

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác du lịch của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

364

Đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành du lịch của huyện, thị xã, thành phố

365

Hồ sơ về các dự án đầu tư trọng điểm của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành du lịch huyện, thị xã, thành phố

366

Tài liệu kinh doanh, phát triển du lịch trọng điểm của huyện, thị xã, thành phố

367

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác du lịch của huyện, thị xã, thành phố

 

5. Tài liệu thể thao

368

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn

369

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết các hoạt động thể dục thao của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

370

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác thể dục, thể thao của huyện, thị xã, thành phố

 

XIII. TÀI LIỆU PHÒNG TƯ PHÁP

371

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác tư pháp

372

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tư pháp của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

373

Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và dài hạn của UBND cấp huyện

374

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp huyện

375

Hồ sơ xử lý các vụ vi phạm pháp luật hành chính và xử phạt hành chính nghiêm trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện hàng năm

376

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tư pháp UBND cấp huyện tổ chức

 

XIV. TÀI LIỆU PHÒNG Y TẾ

 

1. Tài liệu y tế

377

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động y tế

378

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết hoạt động y tế của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

379

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành y tế trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

380

Tập báo cáo hàng năm về tình hình hoạt động của Bệnh viện đa khoa nhà nước trên địa bàn

381

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác y tế địa phương

 

2. Tài liệu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

382

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn

383

Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch, báo cáo thống kê, tổng kết công tác bảo hiểm hàng năm, nhiều năm

384

Hồ sơ về giải quyết các khiếu nại nghiêm trọng chính sách bảo xã hội và bảo hiểm y tế

385

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học về công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

 

3. Tài liệu dân số, gia đình và trẻ em

386

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn

387

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác về dân số, gia đình và trẻ em của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

388

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, dân số, gia đình và trẻ em của huyện, thị xã, thành phố

 

XV. TÀI LIỆU PHÒNG DÂN TỘC

389

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác dân tộc

390

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác dân tộc của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

391

Hồ sơ, tài liệu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thị xã, thành phố đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt

392

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc nghiêm trọng về vấn đề dân tộc trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

393

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc do UBND cấp huyện tổ chức

 

XVI. TÀI LIỆU PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1. Tài liệu nông nghiệp

394

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác nông nghiệp trên địa bàn

395

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết, thống kê hàng năm, nhiều năm về lĩnh vực nông nghiệp của huyện

396

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình của huyện về những vấn đề nông nghiệp như cơ giới hóa, trồng lúa mới...

397

Bản đồ quy hoạch và thực trạng phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, các loại giống cây, giống con và sử dụng các loại cơ giới, vật tư nông nghiệp trên địa bàn

398

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực nông nghiệp

 

2. Tài liệu chính sách phát triển nông thôn

399

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trên địa bàn

400

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết, thống kê hàng năm, nhiều năm về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn của huyện

401

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trên địa bàn

402

Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn ở huyện

403

Bản đồ quy hoạch và thực trạng về tình hình thực hiện các chính phát triển nông thôn tại các địa phương trong huyện

404

Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các địa phương trong huyện

405

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới

406

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư

407

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về chính sách phát triển nông thôn trong huyện

 

3. Tài liệu lâm nghiệp

408

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về lâm nghiệp trên địa bàn

409

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác lâm nghiệp của huyện

410

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp như thực hiện chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc; thực hiện giao đất, giao rừng...

411

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn

412

Hồ sơ, tài liệu công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

413

Hồ sơ, tài liệu công tác bảo tồn động vật hoang dã

414

Hồ sơ xử lý những vụ, việc nghiêm trọng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

415

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện

 

4. Tài liệu ngư nghiệp

416

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác ngư nghiệp trên địa bàn huyện

417

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác ngư nghiệp của huyện

418

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực ngư nghiệp

419

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện

420

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn huyện

 

6. Tài liệu thú y

421

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực công tác thú y

422

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm dịch động vật

423

Tài liệu điều tra số lượng, chất lượng các loại gia súc, gia cầm được nuôi trên địa bàn

424

Hồ sơ về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nghiêm trọng về giết mổ trái phép không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

425

Hồ sơ xử lý các dịch bệnh, kiểm soát các ổ dịch gia súc, gia cầm nghiêm trọng trên địa bàn huyện

 

7. Tài liệu bảo vệ thực vật

426

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác bảo vệ thực vật

427

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về thực hiện quản lý thuốc bảo vệ thực vật của huyện

428

Tài liệu về thanh tra, kiểm tra các vụ việc nghiêm trọng về dịch bệnh giống, cây trồng

429

Hồ sơ xử lý các vụ việc nghiêm trọng vi phạm bán thuốc không đúng, kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất

 

8. Tài liệu thủy sản

430

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy sản trên địa bàn

431

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về các hoạt động về lĩnh vực thủy sản của huyện

432

Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn

433

Hồ sơ chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản trên địa bàn

434

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án quy hoạch và phát triển ngành thủy sản trên địa bàn

435

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn

436

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản của huyện

 

9. Tài liệu thủy lợi

437

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy lợi trên địa bàn

438

Chương trình, kế hoạch và báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác thủy lợi của huyện

439

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề thủy lợi trong huyện

440

Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi

441

Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng chống bão lụt (điển hình)

442

Hồ sơ về các vụ vi phạm nghiêm trọng việc bảo vệ đê điều trên địa bàn

443

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thủy lợi do huyện tổ chức

 

XVII. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

 

1. Tài liệu quy hoạch

444

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác quy hoạch

445

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác quy hoạch hàng năm, nhiều năm của huyện

445

Hồ sơ, tài liệu tổng thể, quy hoạch chi tiết của huyện

447

Hồ sơ xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển của địa phương( vùng, lãnh thổ, ngành...)

448

Hồ sơ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của địa phương

449

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch của huyện

 

2. Tài liệu công nghiệp

450

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác công nghiệp

451

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công nghiệp của huyện hàng năm, nhiều năm

452

Hồ sơ quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn

453

Hồ sơ các khu công nghiệp, dự án thành lập, đầu tư các khu công nghiệp

454

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp của huyện, thị xã, thành phố

 

3. Tài liệu tiểu - thủ công nghiệp

455

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực tiểu, thủ công nghiệp

456

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất tiểu, thủ công nghiệp của huyện hàng năm, nhiều năm

457

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn

458

Hồ sơ chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, HTX sản xuất thủ công nghiệp

459

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tiểu, thủ công nghiệp của huyện

 

4. Tài liệu thương mại

460

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác thương mại, dịch vụ

461

Báo cáo về hoạt động thương mại, dịch vụ của huyện hàng năm, nhiều năm

462

Hồ sơ về quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn

463

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về thương mại, dịch vụ

 

5. Tài liệu khoa học công nghệ

464

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác khoa học, công nghệ

465

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động khoa học, công nghệ của huyện hàng năm, nhiều năm

466

Hồ sơ hội nghị khoa học do UBND huyện tổ chức hoặc được cơ quan cấp trên giao cho huyện tổ chức

467

Hồ sơ về việc xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trình diễn giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ

468

Hồ sơ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do huyện thực hiện

469

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ của huyện

 

6. Tài liệu giao thông vận tải

470

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác giao thông vận tải

471

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết giao thông vận tải của huyện hàng năm, nhiều năm

472

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn huyện

473

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giao thông của huyện

 

7. Tài liệu xây dựng cơ bản

474

Hồ sơ triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản

475

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng cơ bản của huyện hàng năm, nhiều năm

476

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (Quy hoạch phân khu, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết)

477

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý xây dựng cơ bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2208/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2208/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2015
Ngày hiệu lực14/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2208/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2208/QĐ-UBND 2015 tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2208/QĐ-UBND 2015 tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2208/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành14/08/2015
       Ngày hiệu lực14/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2208/QĐ-UBND 2015 tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2208/QĐ-UBND 2015 tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa

          • 14/08/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/08/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực