Quyết định 221/QĐ-UBND

Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 221/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 294/TTr – STP ngày 27/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm:

a) Tập hệ thống hóa văn bản (Gồm toàn bộ các văn bản có hiệu lực, được đăng hằng năm trong cuốn “Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình” do Sở Tư pháp phát hành; các văn bản ban hành từ tháng/2007 được đăng tải trên Công báo tỉnh Hòa Bình).

b) ) 04 Danh mục văn bản: Tổng hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa; Văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; Văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kỳ.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

Danh mục 1

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA - 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 28 /02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1

Nghị quyết

37-NQ/2002/HĐND-13
12/7/2002

Về việc thành lập hai phường Thái Bình và Thịnh Lang thuộc thị xã Hòa Bình

12/7/2002

 

2

Nghị quyết

35/2005/NQ-HĐND
22/7/2005

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập; thu hút và tiếp nhận, sử dụng sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học về công tác tại tỉnh giai đoạn 2005 - 2015

01/8/2004

 

3

Nghị quyết

92/2008/NQ-HĐND
02/4/2008

Thông qua tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây với huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

17/4/2008

 

4

Nghị quyết

93/2008/NQ-HĐND 02/4/2008

Thông qua tờ trình điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của 4 xã: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào Thủ đô Hà Nội

02/4/2008

 

5

Nghị quyết

113/2008/NQ-HĐND
10/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2.8 mục 2 phần III Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐND-14 ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã.

20/12/2008

Hết hiệu lực toàn bộ

6

Nghị quyết

145/2010/NQ-HĐND
21/7/2010

Về việc quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

31/7/2010

 

7

Quyết định

32/2004/QĐ-UB

21/9/2004

Về việc quy định số lượng và phân công cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

01/8/2004

(hiệu lực hồi tố)

Hết hiệu lực toàn bộ

8

Quyết định

22/2005/QĐ-UBND
26/5/2005

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

04/6/2005

Hết hiệu lực toàn bộ

9

Quyết định

55/2005/QĐ-UBND 15/12/2005

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập và thu hút, tiếp nhận, sử dụng người có trình độ về công tác tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2015

01/01/2006

 

10

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND
06/9/2007

Ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

16/9/2007

Hết hiệu lực toàn bộ

11

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND 09/01/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình

19/01/2009

 

12

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND 28/4/2009

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình

08/5/2009

 

13

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND 30/12/2009

Về việc Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân huyện, thành phố

09/01/2010

 

14

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND

17/12/2010

Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc giữa các Sở, Ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

27/12/2010

 

15

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND 21/3/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

31/3/2011

 

16

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND 13/6/2011

Về việc ban hành Quy chế xét tặng, tổ chức xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Hòa Bình tiêu biểu”, “Doanh nhân Hòa Bình tiêu biểu”

23/6/2011

Hết hiệu lực toàn bộ

17

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND 22/9/2011

Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

02/10/2011

 

18

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND 23/02/2012

Về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Hòa Bình

04/3/2012

 

19

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 15/8/2012

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

25/8/2012

 

20

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND 22/11/2012

Về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ mới trong xét, tặng các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

02/12/2012

 

21

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND 16/01/2013

Về việc ban hành Quy chế xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”

26/01/2013

 

22

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND 15/8/2013

Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”

25/8/2013

 

23

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND 23/9/2013

Ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

03/10/2013

 

24

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND 29/12/2006

Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ

29/12/2007

 

25

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND 09/5/2008

Về tăng cường đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ

09/5/2008

 

26

Chỉ thị

10/2010/CT-UBND 13/5/2010

Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị

23/5/2010

 

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP, THI HÀNH ẤN DÂN SỰ

1

Quyết định

16/2003/QĐ-UB 19/5/2003

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ

03/6/2003

Hết hiệu lực toàn bộ

2

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

16/01/2008

Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

26/01/2008

 

3

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND 20/6/2008

Về việc thống nhất quản lý, lưu hành và sử dụng các loại sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch

05/7/2008.

Hết hiệu lực toàn bộ

4

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND 27/6/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình

07/7/2008

 

5

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND 31/8/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình

10/9/2009

 

6

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND
22/4/2011

Về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/5/2011

 

7

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND
24/01/2013

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/02/2013

 

8

Chỉ thị

19/2006/CT- UBND, 08/6/2006

Về tăng cường công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý

23/6/2006

Hết hiệu lực toàn bộ

9

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND 08/7/2009

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự

18/7/2009

 

III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ

1

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND 20/02/2008

Ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/3/2009

 

2

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND 29/4/2009

Ban hành Quy định một số nội dung về thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/5/2009

 

3

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND 29/5/2009

Về sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

08/6/2009

 

4

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND 30/12/2009

Về việc Quy đinh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình

09/01/2010

 

5

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

15/6/2010

Ban hành Quy định về quy trình lập, chỉ đạo thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

25/6/2010

 

6

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND 21/4/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình

01/5/2011

 

7

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND 31/10/2011

Ban hành Quy định về trình tự lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/11/2011

 

8

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND 28/12/2012

Ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020

07/01/2013

 

9

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND 16/5/2013

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

26/05/2013

 

10

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND 09/9/2009

Về việc tăng cường công tác vận động, quản lý, sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức và Viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2015

09/9/2009

 

11

Chỉ thị

17/2009/CT-UBND 09/11/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác thu hút đầu tư

19/11/2009

 

12

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND 16/01/2012

Về việc đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

26/01/2012

 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

1

Nghị quyết

36/2002/NQ-HĐND-13
12/7/2002

Về việc bổ sung mức hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn được cử đi học

15/7/2002

Hết hiệu lực toàn bộ

2

Nghị quyết

12/2004/NQ-HĐND-14

22/7/2004

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

22/7/2004

Hết hiệu lực toàn bộ

3

Nghị quyết

14-NQ/2004/HĐND14
 22/7/2004

Về việc quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

22/7/2004

 

4

Nghị quyết

59/2006/NQ-HĐND 21/7/2006

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007

31/7/2006

Hết hiệu lực toàn bộ

5

Nghị quyết

66/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về quy định danh mục chi tiết phí, lệ phí, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

25/12/2006

Hết hiệu lực một phần

6

Nghị quyết

86/2007/NQ-HĐND 06/12/2007

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của địa phương năm 2006

16/12/2007

Hết hiệu lực toàn bộ

7

Nghị quyết

87/2007/NQ-HĐND 06/12/2007

Về nâng mức trợ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

16/12/2007

Hết hiệu lực toàn bộ

8

Nghị quyết

88/2007/NQ-HĐND 06/12/2007

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2008

16/12/2007

Hết hiệu lực toàn bộ

9

Nghị quyết

105/2008/NQ-HĐND

10/12/2008

Về việc quy định tỷ lệ thu, tỷ lệ trích, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

20/12/2008

 

10

Nghị quyết

101/2008/NQ-HĐND
10/12/2008

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009

20/12/2008

Hết hiệu lực toàn bộ

11

Nghị quyết

116/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động đối với Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình

20/12/2008

 

12

Nghị quyết

117/2008/NQ-HĐND
10/12/2008

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007

20/12/2008

Hết hiệu lực toàn bộ

13

Nghị quyết

119/2008/NQ-HĐND
10/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007

20/12/2008

Hết hiệu lực toàn bộ

14

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Về việc bãi bỏ và sửa đổi một phần nội dung Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 và quy định về lệ phí đăng ký cư trú

20/12/2008

 

15

Nghị quyết

129/2009/NQ-HĐND 29/7/2009

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện; hỗ trợ cán bộ đi học, hỗ trợ thù lao công tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

01/9/2009

Hết hiệu lực một phần.

16

Nghị quyết

138/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2010

20/12/2009

Hết hiệu lực toàn bộ

17

Nghị quyết

139/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008

20/12/2009

Hết hiệu lực toàn bộ

18

Nghị quyết

148/2010/NQ-HĐND
21/7/2010

Về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non diện hợp đồng được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

31/7/2010

Hết hiệu lực toàn bộ

19

Nghị quyết

149/2010/NQ-HĐND
 21/7/2010

Về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006, Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần.

20

Nghị quyết

150/2010/NQ-HĐND
 21/7/2010

Phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý

31/7/2010

 

21

Nghị quyết

152/2010/NQ-HĐND
21/7/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà Bình

31/7/2010

 

22

Nghị quyết

157/2010/NQ-HĐND
02/11/2010

Về quy định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015

12/11/2010

 

23

Nghị quyết

158/2010/NQ-HĐND
02/11/2010

Về bãi bỏ một số danh mục quy định tại Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 và Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh; quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

12/11/2010

 

24

Nghị quyết

159/2010/NQ-HĐND
02/11/2010

Về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách

12/11/2010

Hết hiệu lực một phần.

25

Nghị quyết

160/2010/NQ-HĐND
 02/11/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách

12/11/2010

 

26

Nghị quyết

163/2010/NQ-HĐND
 10/12/2010

Về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2011

20/12/2010

Hết hiệu lực toàn bộ

27

Nghị quyết

164/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

20/12/2010

Hết hiệu lực toàn bộ

28

Nghị quyết

168/2010/NQ-HĐND
10/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình

20/12/2010

 

29

Nghị quyết

169/2010/NQ-HĐND
10/12/2010

Quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/12/2010

 

30

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND 24/6/2011

Về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009

04/7/2011

Hết hiệu lực toàn bộ

31

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND,

24/6/2011

Về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

04/7/2011

 

32

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND
 24/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

04/7/2011

 

33

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND
 09/12/2011

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

19/12/2011

Hết hiệu lực toàn bộ

34

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND
 09/12/2011

Sửa đổi tên gọi một số khoản thu tại biểu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách, ban hành kèm theo Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2012

 

35

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND
 09/12/2011

Quy định mức chi ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

19/12/2011

 

36

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND
 09/12/2011

Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi

19/12/2011

 

37

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND
 09/12/2011

Quy định mức chi đối với khu dân cư, các xã thuộc vùng khó khăn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

19/12/2011

 

38

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND
09/12/2011

Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012

19/12/2011

 

39

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND
 10/7/2012

Quy định mức được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

20/7/2012

 

40

Nghị quyết

34/2012/NQ-HĐND
10/7/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

20/7/2012

 

41

Nghị quyết

37/2012/NQ-HĐND
10/7/2012

Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tỉnh Hòa Bình

20/7/2012

 

42

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND 10/7/2012

Quy định định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với đội tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/7/2012

 

43

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND 10/7/2012

Bổ sung điểm 2.1 Khoản 2 mục II phần B biểu chi tiết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010

20/07/2012

 

44

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND 09/7/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp phí tham gia đấu giá, phí đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

19/7/2012

 

45

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND 06/12/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

16/12/2012

 

46

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND 06/12/20121

Về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/12/2012

 

47

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND 06/12/2012

Về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

16/12/2012

Hết hiệu lực toàn bộ

48

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND 06/12/2012

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.

16/12/2012

Hết hiệu lực toàn bộ

49

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND
 06/12/2012

Quy định mức chi bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/12/2012

 

50

Nghị quyết

57/2013/NQ-HĐND,
 10/7/2013

Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/7/2013

 

51

Nghị quyết

59/2013/NQ-HĐND
10/7/2013

Về quy định mức chi hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ

20/7/2013

 

52

Nghị quyết

60/2013/NQ-HĐND
10/7/2013

Về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/7/2013

 

53

Nghị quyết

63/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về việc Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

21/12/2013

 

54

Nghị quyết

65/2013/NQ-HĐND
11/12/2013

Về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

21/12/2013

 

55

Nghị quyết

75/2013/NQ-HĐND
21/12/2013

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí

21/12/2013

 

56

Quyết định

04/2003/QĐ-UB 20/01/2003

Về việc giao nhiệm vụ quản lý tài chính đối với các Trạm y tế cơ sở cho UBND các huyện, thị xã

01/01/2003

(hiệu lực hồi tố)

 

57

Quyết định

28/2004/QĐ-UB 18/8/2004

Về việc quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

18/8/2004

 

58

Quyết định

29/2004/QĐ-UB

19/8/2004

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

01/9/2004

Hết hiệu lực toàn bộ

59

Quyết định

31/2004/QĐ-UB 17/9/2004

Về việc ban hành Quy định quản lý tài sản sau đầu tư đối với các xã, phường, thị trấn

17/9/2004

 

60

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND 14/5/2007

Về việc quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

24/5/2007

Hết hiệu lực một phần.

61

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND 30/7/2007

Ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

09/8/2007

 

62

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND 01/8/2007

Về việc ban hành tạm thời nội dung, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

11/8/2007

Hết hiệu lực toàn bộ

63

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND 26/6/2008

Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình

06/7/2008

 

64

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND 09/9/2008

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

19/9/2008

Hết hiệu lực toàn bộ

65

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND 03/11/2008

Về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất mặt nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/11/2008

Hết hiệu lực một phần.

66

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND 04/02/2009

Về việc sửa đổi Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quy định tỷ lệ phần trăm trích nộp các khoản phí, lệ phí và quy định về lệ phí đăng ký cư trú.

14/02/2009

 

67

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND 04/02/2009

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích, nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

04/02/2009

Hết hiệu lực toàn bộ

68

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND 04/02/2009

Về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

14/02/2009

 

69

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND 11/9/2009

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp đối với lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

21/9/2009

 

70

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND 14/9/2009

Về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh

24/9/2009

 

71

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND 23/9/2009

Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ được cử đi học và hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số kế hoạch hoá gia đình

03/10/2009

 

72

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND
30/12/2009

Về việc Quy đinh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình

09/01/2010

 

73

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

27/9/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí tại Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

07/10/2010

 

74

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND 06/6/2011

Ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

16/6/2011

 

75

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND 21/7/2011

Về việc bổ sung Biểu Chi tiết mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình

31/7/2011

 

76

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND 25/7/2011

Ban hành Quy định đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/8/2011

 

77

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND 19/9/2011

Về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/09/2011

Hết hiệu lực một phần.

78

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND 10/10/2011

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/10/2011

Hết hiệu lực một phần.

79

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND 31/01/2012

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản

10/02/2012

 

80

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND 05/3/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

15/3/2012

 

81

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND 27/7/2012

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản có nguồn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp

06/8/2012

 

82

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND 04/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011

14/9/2012

 

83

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND 06/9/2012

Về việc ban hành bộ đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/9/2012

 

84

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 15/01/2013

Ban hành Quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

25/01/2013

 

85

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND
26/2/2013

Về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08/3/2013

 

86

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND 20/11/2013

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá trị còn lại đối với tài sản là xê ôtô, xe 2 bánh gắn máy đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ

30/11/2013

 

87

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND 05/12/2013

Về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 16, Mục I, Biểu chi tiết mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

25/12/2013

 

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

08/2006/QĐ-UBND 28/4/2006

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08/5/2006

Hết hiệu lực toàn bộ.

2

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND 05/8/2008

Ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Hòa Bình

15/8/2008

 

3

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND 30/9/2009

Ban hành Quy định kinh phí quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

15/10/2009

 

4

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND 16/10/2009

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hoà Bình

26/10/2009

 

5

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND 03/5/2012

Ban hành Quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/5/0212

 

6

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND 10/9/2012

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

19/9/2012

 

7

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND 01/10/2013

Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 14, Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

11/10/2013

 

8

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND 29/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/12/2013

 

9

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND
16/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

26/12/2013

 

10

Chỉ thị

11/2006/CT-UBND
20/6/2006

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/6/2006

Hết hiệu lực toàn bộ

11

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND 31/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

10/4/2011

 

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1

Nghị quyết

45-NQ/2003/HĐND-13
17/01/2003

Về xây dựng mạng lưới khuyến nông viên cơ sở

01/01/2003

Hết hiệu lực một phần.

2

Nghị quyết

55/2012/NQ-HĐND
06/12/2012

Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030

16/12/2012

 

3

Nghị quyết

66/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

21/12/2013

 

4

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND 19/4/2006

Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/4/2006

 

5

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND 30/9/2008

Về việc ban hành Quy định quản lý an toàn đập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

10/10/2008

 

6

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND 08/12/2009

Ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước

18/12/2009

Hết hiệu lực toàn bộ

7

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND 11/12/2009

Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình kiên cố kênh mương tỉnh Hoà Bình

01/01/2010

 

8

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND 20/02/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình

02/3/2010

 

9

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

19/01/2010

Về việc Ban hành Quy chế trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

29/1/2010

 

10

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

19/01/2010

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Hòa Bình

29/01/2010

 

11

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND 20/5/2011

Ban hành Quy định về loại cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2015

04/6/2011

Hết hiệu lực một phần.

12

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND
15/8/2012

V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi và thực hiện cấp bù do miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

25/8/2012

 

13

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND
15/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung mục II, phần B, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015

25/7/2013

 

14

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND
22/11/2013

Về việc ban hành mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/12//2013

 

15

Chỉ thị

15/2010/CT-UBND 14/10/2010

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

14/10/2010

 

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

62-NQ/2004/HĐND-13
07/01/2004

V/v phê chuẩn đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2004 -2010

07/01/2004

Hết hiệu lực một phần.

2

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND
 24/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án cứng hóa giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 62-NQ/2004/HĐND-13 ngày 07/01/2004

04/7/2011

 

3

Quyết định

03/2004/QĐ-UB 29/01/2004

V/v phê duyệt đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2004 -2010

29/01/2004

Hết hiệu lực một phần

4

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND 18/9/2008

Ban hành Quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có sức chở dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè

28/9/2008

 

5

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND 28/3/2011

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

07/4/2011

 

6

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND 09/7/2013

V/v ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh

19/7/2013

 

7

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND 16/7/2013

Ban hành Quy định về việc quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh

26/7/2013

 

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Nghị quyết

61/2006/NQ-HĐND 21/7/2006

Về việc thông qua Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

31/7/2006

 

2

Nghị quyết

123/2008/NQ-HĐND
10/12/2008

Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010 có xét đến năm 2020

10/12/2008

Hết hiệu lực toàn bộ

3

Nghị quyết

130/2009/NQ-HĐND
29/7/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008 -2010

08/8/2009

Hết hiệu lực toàn bộ

4

Nghị quyết

147/2010/NQ-HĐND

21/7/2010

Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008 -2010, có xét đến năm 2020.

31/7/2010

Hết hiệu lực toàn bộ

5

Nghị quyết

115/2008/NQ-HĐND
10/12/2008

Về chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

20/12/2008

 

6

Nghị quyết

35/2012/NQ-HĐND 10/7/2012

Về Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

20/7/2012

 

7

Nghị quyết

76/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 -2019, tầm nhìn đến năm 2024

21/12/2013

 

8

Quyết định

30/2004/QĐ-UB 31/8/2004

Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình

15/9/2004

 

9

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND 18/5/2006

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

28/5/2006

Hết hiệu lực toàn bộ

10

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND

06/9/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

16/9/2007

Hết hiệu lực toàn bộ

11

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND 04/12/2007

Ban hành Quy định một số nội dung phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/12/2007

Hết hiệu lực toàn bộ

12

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND 06/5/2008

Ban hành quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 theo thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007

16/5/2008

Hết hiệu lực toàn bộ

13

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND 04/12/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyển sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

14/12/2007

 

14

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND 06/01/2009

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/01/2009

 

15

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND 20/5/2009

Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

30/5/2009

 

16

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

10/02/2011

Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà tại khu vực đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/02/2011

 

17

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND 28/10/2011

Ban hành Quy định các cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư, quy chế quản lý sử dụng, khai thác và các đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

07/11/2011

 

18

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND
27/3/2013

Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/4/2013

 

19

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND
30/10/2013

Ban hành Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/11/2013

 

IX. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

36/2012/NQ-HĐND
10/7/2012

Về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hòa Bình

20/7/2012

 

2

Quyết định

31/2003/QĐ-UB 05/11/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

05/11/2003

Hết hiệu lực một phần.

3

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND 25/9/2006

Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân

05/10/2006

 

4

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND 02/5/2008

Ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

12/5/2008

 

5

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND 25/7/2008

Ban hành Quy chế mẫu thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

04/8/2008

 

6

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND 27/8/2008

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/9/2008

 

7

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND 09/01/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

19/01/2009

Hết hiệu lực một phần

8

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND 28/12/2009

Ban hành Quy chế về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

07/01/2010

 

9

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND 04/7/2011

Về việc sửa đổi điểm h, khoản 4. mục II Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình

14/7/2011

 

10

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND 24/12/2011

Ban hành Quy định chi tiết bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/01/2012

Hết hiệu lực toàn bộ

11

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND 04/12/2012

Ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/12/2012

 

12

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND 04/12/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động trong thực hiện dự án sử dụng, khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/12/2012

 

13

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND
21/12/2012

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/01/2013

Hết hiệu lực toàn bộ

14

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND
17/01/2013

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Hòa Bình

27/01/2013

 

15

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND
 10/6/2013

Quy định diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở tối thiểu còn lại sau khi thu hồi đất được bố trí tái định cư tại chỗ

20/6/2013

 

16

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND 22/8/2013

Về việc Bổ sung Điều 15a tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

01/9/2013

 

17

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND
04/11/2013

Về việc điều chỉnh khoản 8 mục XI Biểu số 8, Quy định bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

14/11/2013

Hết hiệu lực toàn bộ

18

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND
25/12/2013

Quy định hỗ trợ thủ tục hành chính cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức hiến trả đất để xây dựng công trình phúc lợi công cộng xã hội

04/01/2014

 

19

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND
 27/12/2013

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/01/2014

 

20

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND 01/8/2006

Về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai và tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai

01/8/2006

 

21

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND 24/8/2006

Về tăng cường công tác quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

24/8/2006

 

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND 07/9/2007

Ban hành Quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

17/9/2007

Hết hiệu lực toàn bộ

2

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

29/7/2008

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

13/8/2008

Hết hiệu lực toàn bộ

3

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND 26/12/2008

Ban hành vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.

05/01/2009

 

4

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND 26/8/2009

Ban hành Quy định thời gian đóng, mở cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Intenet trên địa bàn tỉnh

05/9/2009

 

5

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND|
22/01/2010

Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình

01/02/2010

 

6

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND
05/03/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hoà Bình

15/03/2010

 

7

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND
07/12/2010

Ban hành Quy chế xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

17/12/2010

 

8

Quyết định

11/2013QĐ-UBND
17/01/2013

V/v ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

22/6/2013

 

9

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND
11/11/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

21/11/2013

 

XI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG , THƯƠNG BINH, XÃ HỘI

1

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND 10/02/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

20/02/2009

 

2

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND 19/02/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

01/3/2010.

 

3

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND 13/6/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

23/6/2011

 

4

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND 19/9/2012

Về việc phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Ngân hàng nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/01/2013

 

5

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND
15/8/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2 điều 1 Quy định phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

25/8/2013

 

XII. LĨNH VỰC: VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

1

Nghị quyết

17-NQ/2004/HĐND
 22/7/2004

V/v xây dựng nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 -2010

22/7/2004

 

2

Quyết định

36/2004/QĐ-UB 26/10/2004

V/v phê duyệt đề án xây dựng nhà văn hóa xóm bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2010

26/10/2004

 

3

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND 11/5/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình

21/5/2006

 

4

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND
30/01/2007

Ban hành Quy chế quản lý di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/2/2007

 

5

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND 05/10/2007

Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

15/10/2007

 

6

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND 05/10/2007

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

15/10/2007

 

7

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND 12/6/2008

Ban hành Quy định quản lý một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

22/6/2008

 

8

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND 30/12/2008

Ban hành vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

09/01/2009

 

9

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND
02/02/2010

Về việc quy định mức chi chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh

12/02/2010

 

10

Chỉ thị

16/2009/CT-UBND 09/11/2009

Về việc tăng cường thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

19/11/2009

 

XIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

32/2003/QĐ-UB 05/11/2003

Về việc đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

05/11/2003

Hết hiệu lực một phần

2

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND
12/7/2007

Ban hành Quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học và công nghệ cấp tỉnh

27/7/2007

 

3

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND 20/2/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và Công nghệ cấp tỉnh ban hành kèm theo Quy định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007/ của UBND tỉnh.

01/3/2009

 

4

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND 26/5/2008

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/6/2008

 

5

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND 25/8/2008

Ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

04/9/2008

 

6

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

15/03/2010

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ địa bàn tỉnh Hoà Bình

30/3/2010

 

7

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND
15/03/2010

Ban hành Quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

25/03/2010

 

8

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND
06/4/2010

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

16/4/2010

 

9

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND
03/5/2012

Ban hành Quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/5/2013

 

10

Chỉ thị

11/2008/ CT-UBND 20/10/2008

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/10/2008

 

XIV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

1

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND 24/6/2011

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống quốc dân từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/7/2011

 

2

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND 27/3/2009

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

06/4/2009

Hết hiệu lực toàn bộ

3

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND 30/3/2012

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

09/4/2012

 

4

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 23/8/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/9/2013

 

5

Chỉ thị

05/2005/CT-UBND
08/5/2001

Về việc phổ cập trung học cơ sở

08/5/2001

 

6

Chỉ thị

15/2005/CT-UBND
09/8/2005

Về xây dựng, củng cố và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

09/8/2005

 

7

Chỉ thị

18/2006CT-UBND 11/10/2006

Về việc thực hiện cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

21/10/2006

 

8

Chỉ thị

16/2010CT-UBND, 29/10/2010

Về việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08/11/2010

 

9

Chỉ thị

13/2011/CT-UBND 06/5/2011

Về việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/5/2011

 

10

Chỉ thị

08/2012/CT-UBND 11/5/2012

Về việc xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2011 -2012 và tuyển sinh năm học 2012 -2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

21/5/2012

Hết hiệu lực toàn bộ

11

Chỉ thị

11/2012/CT-UBND 22/8/2012

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012- 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/9/2012

Hết hiệu lực toàn bộ

XV. LĨNH VỰC Y TẾ

1

Nghị quyết

131/2009/NQ-HĐND 29/7/2009

Chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 – 2010 và định hướng đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

08/8/2009

 

2

Nghị quyết

151/2010/NQ-HĐND 21/7/2010

Về việc thông qua “Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2010- 2020”

31/7/2010

 

3

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND
10/7/2012

Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/7/2012

 

4

Nghị quyết

67/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

21/12/2013

 

5

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND 16/10/2008

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

26/10/2008

 

6

Chỉ thị

15/2012/CT-UBND 11/10/2012

Về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và mắc bệnh tan máu bẩm sinh

21/10/2012

 

XVI. LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Quyết định

01/2002/QĐ-UB 09/01/2002

Về việc ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân

24/01/2002

Hết hiệu lực toàn bộ

2

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND 09/10/2008

Ban hành quy định tổ chức tiếp công dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

24/10/2008

 

3

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND 25/6/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hoà Bình

05/7/2009

 

4

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND
09/9/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

19/9/2010

 

XVII. CÁC LĨNH VỰC DO VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHỤ TRÁCH

1

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND 19/5/2007

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm tin học và công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

29/5/2007

 

2

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND 17/12/2009

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang Công báo điện tử tỉnh Hoà Bình

27/12/2009

 

3

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND 04/7/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

14/7/2011

 

4

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND 27/7/2011

Ban hành Quy định chế độ báo cáo của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

06/8/2011

Hết hiệu lực một phần.

5

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND 17/8/2012

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

27/8/2012

 

XVIII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND 30/01/2013

Về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

09/02/2013

 

XIX. LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

1

Quyết định

30/2005/QĐ-UBND 03/8/2005

Ban hành Quy định quản lý, điều hành thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Hòa Bình

13/8/2005

 

2

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND 20/6/2011

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

30/6/2011

Hết hiệu lực một phần.

3

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND
 07/01/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, mục II, phần B Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

17/01/2013

 

XX. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ

1

Nghị quyết

108/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Về xây dựng tổ chức, chế độ chính sách và kinh phí hoạt động của Bảo vệ dân phố

20/12/2008

 

2

Quyết định

14/2005/QĐ-UB 05/5/2005

Về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm

15/5/2005

 

3

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND 05/6/2012

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và xây dựng vùng CT229 tỉnh Hòa Bình

15/6/2012

(văn bản mật)

4

Chỉ thị

17/2010/CT-UBND 07/12/2010

Về tăng cường chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

17/12/2010

 

XXI. LĨNH VỰC QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG

1

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND 06/12/2012

Về việc phê chuẩn Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2015”

16/12/2012

 

2

Chỉ thị

17/2002/CT-UB
30/9/2002

Về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 trở về trước

30/9/2002

 

3

Chỉ thị

15/2003/CT-UB
29/8/2003

Về việc rà phá vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/8/2003

 

4

Chỉ thị

17/2005/CT-UBN
05/9/2005

Về công tác phòng không nhân dân

05/9/2005

 

5

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND 23/11/2005

Về việc đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên, nguồn tuyển quân

23/11/2005

 

6

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND
27/3/2006

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

27/3/2006

 

XXII. LĨNH VỰC KHÁC

1

Nghị quyết

144/2010/NQ-HĐND 21/7/2010

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

31/7/2010

 

2

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2012

19/12/2011

Hết hiệu lực toàn bộ

3

Nghị quyết

26/2011/NQ- HĐND 09/12/2011

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tỉnh Hòa Bình

19/12/2011

Hết hiệu lực toàn bộ

4

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND 06/12/2012

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tỉnh Hòa Bình

16/12/2012

Hết hiệu lực toàn bộ

5

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND 06/12/2012

Về Chương trình kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh Hòa Bình năm 2013

16/12/2012

Hết hiệu lực toàn bộ

6

Nghị quyết

62/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014, tỉnh Hòa Bình

21/12/2013

 

7

Quyết định

08/2006/QĐ-UBND 28/4/2006

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08/5/2006

Hết hiệu lực toàn bộ

8

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND
27/01/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

11/02/2010

 

Tổng số: 289 văn bản

(trong đó 54 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 17 văn bản hết hiệu lực một phần).

 

Danh mục 2

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA - 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số:221/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình )

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1

Nghị quyết

37-NQ/2002/HĐND-13
12/7/2002

Về việc thành lập hai phường Thái Bình và Thịnh Lang thuộc thị xã Hòa Bình

12/7/2002

 

2

Nghị quyết

35/2005/NQ-HĐND
22/7/2005

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập; thu hút và tiếp nhận, sử dụng sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học về công tác tại tỉnh giai đoạn 2005 - 2015

01/8/2004

 

3

Nghị quyết

92/2008/NQ-HĐND
02/4/2008

Thông qua tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây với huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

17/4/2008

 

4

Nghị quyết

93/2008/NQ-HĐND 02/4/2008

Thông qua tờ trình điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của 4 xã: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào Thủ đô Hà Nội

02/4/2008

 

5

Nghị quyết

145/2010/NQ-HĐND
21/7/2010

Về việc quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

31/7/2010

 

6

Quyết định

55/2005/QĐ-UBND 15/12/2005

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập và thu hút, tiếp nhận, sử dụng người có trình độ về công tác tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2015

01/01/2006

 

7

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND 09/01/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình

19/01/2009

 

8

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND 28/4/2009

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình

08/5/2009

 

9

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND 30/12/2009

Về việc Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân huyện, thành phố

09/01/2010

 

10

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND

17/12/2010

Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc giữa các Sở, Ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

27/12/2010

 

11

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND 21/3/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

31/3/2011

 

12

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND 22/9/2011

Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

02/10/2011

 

13

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND 23/02/2012

Về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Hòa Bình

04/3/2012

 

14

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 15/8/2012

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

25/8/2012

 

15

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND 22/11/2012

Về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ mới trong xét, tặng các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

02/12/2012

 

16

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND 16/01/2013

Về việc ban hành Quy chế xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”

26/01/2013

 

17

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND
15/8/2013

Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”

25/8/2013

 

18

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND
23/9/2013

Ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

03/10/2013

 

19

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND 29/12/2006

Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ

29/12/2007

 

20

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND 09/5/2008

Về tăng cường đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ

09/5/2008

 

21

Chỉ thị

10/2010/CT-UBND 13/5/2010

Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị

23/5/2010

 

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP, THI HÀNH ẤN DÂN SỰ

1

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

16/01/2008

Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

26/01/2008

 

2

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND 27/6/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình

07/7/2008

 

3

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND 31/8/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình

10/9/2009

 

4

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND
22/4/2011

Về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/5/2011

 

5

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND
24/01/2013

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/02/2013

 

6

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND 08/7/2009

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự

18/7/2009

 

III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ

1

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND 20/02/2008

Ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/3/2009

 

2

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND 29/4/2009

Ban hành Quy định một số nội dung về thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/5/2009

 

3

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND 29/5/2009

Về sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

08/6/2009

 

4

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND 30/12/2009

Về việc Quy đinh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình

09/01/2010

 

5

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

15/6/2010

Ban hành Quy định về quy trình lập, chỉ đạo thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

25/6/2010

 

6

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND 21/4/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình

01/5/2011

 

7

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND 31/10/2011

Ban hành Quy định về trình tự lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/11/2011

 

8

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND 28/12/2012

Ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020

07/01/2013

 

9

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND 16/5/2013

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

26/05/2013

 

10

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND 09/9/2009

Về việc tăng cường công tác vận động, quản lý, sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức và Viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2015

09/9/2009

 

11

Chỉ thị

17/2009/CT-UBND 09/11/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác thu hút đầu tư

19/11/2009

 

12

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND 16/01/2012

Về việc đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

26/01/2012

 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

1

Nghị quyết

14-NQ/2004/HĐND14
 22/7/2004

Về việc quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

22/7/2004

 

2

Nghị quyết

66/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về quy định danh mục chi tiết phí, lệ phí, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

25/12/2006

Hết hiệu lực một phần

3

Nghị quyết

105/2008/NQ-HĐND

10/12/2008

Về việc quy định tỷ lệ thu, tỷ lệ trích, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

20/12/2008

 

4

Nghị quyết

116/2008/NQ-HĐND
 10/12/2008

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động đối với Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình

20/12/2008

 

5

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND
 10/12/2008

Về việc bãi bỏ và sửa đổi một phần nội dung Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 và quy định về lệ phí đăng ký cư trú

20/12/2008

 

6

Nghị quyết

129/2009/NQ-HĐND
29/7/2009

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện; hỗ trợ cán bộ đi học, hỗ trợ thù lao công tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

01/9/2009

Hết hiệu lực một phần.

7

Nghị quyết

149/2010/NQ-HĐND
21/7/2010

Về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006, Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần.

8

Nghị quyết

150/2010/NQ-HĐND
21/7/2010

Phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý

31/7/2010

 

9

Nghị quyết

152/2010/NQ-HĐND
21/7/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà Bình

31/7/2010

 

10

Nghị quyết

157/2010/NQ-HĐND
02/11/2010

Về quy định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015

12/11/2010

 

11

Nghị quyết

158/2010/NQ-HĐND
02/11/2010

Về bãi bỏ một số danh mục quy định tại Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 và Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh; quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

12/11/2010

 

12

Nghị quyết

159/2010/NQ-HĐND
02/11/2010

Về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách

12/11/2010

Hết hiệu lực một phần.

13

Nghị quyết

160/2010/NQ-HĐND
 02/11/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách

12/11/2010

 

14

Nghị quyết

168/2010/NQ-HĐND
10/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình

20/12/2010

 

15

Nghị quyết

169/2010/NQ-HĐND
10/12/2010

Quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/12/2010

 

16

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND,

24/6/2011

Về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

04/7/2011

 

17

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND
 24/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

04/7/2011

 

18

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND
 09/12/2011

Sửa đổi tên gọi một số khoản thu tại biểu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách, ban hành kèm theo Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2012

 

19

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND
 09/12/2011

Quy định mức chi ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

19/12/2011

 

20

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND
09/12/2011

Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi

19/12/2011

 

21

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND
09/12/2011

Quy định mức chi đối với khu dân cư, các xã thuộc vùng khó khăn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

19/12/2011

 

22

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND
 09/12/2011

Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012

19/12/2011

 

23

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND
10/7/2012

Quy định mức được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

20/7/2012

 

24

Nghị quyết

34/2012/NQ-HĐND
10/7/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

20/7/2012

 

25

Nghị quyết

37/2012/NQ-HĐND
10/7/2012

Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tỉnh Hòa Bình

20/7/2012

 

26

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND 10/7/2012

Quy định định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với đội tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/7/2012

 

27

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND 10/7/2012

Bổ sung điểm 2.1 Khoản 2 mục II phần B biểu chi tiết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010

20/07/2012

 

28

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND 09/7/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp phí tham gia đấu giá, phí đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

19/7/2012

 

29

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND 06/12/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

16/12/2012

 

30

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND 06/12/20121

Về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/12/2012

 

31

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND
 06/12/2012

Quy định mức chi bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/12/2012

 

32

Nghị quyết

57/2013/NQ-HĐND
10/7/2013

Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/7/2013

 

33

Nghị quyết

59/2013/NQ-HĐND
10/7/2013

Về quy định mức chi hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ

20/7/2013

 

34

Nghị quyết

60/2013/NQ-HĐND
10/7/2013

Về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/7/2013

 

35

Nghị quyết

63/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về việc Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

21/12/2013

 

36

Nghị quyết

65/2013/NQ-HĐND
11/12/2013

Về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

21/12/2013

 

37

Nghị quyết

75/2013/NQ-HĐND
21/12/2013

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí

21/12/2013

 

38

Quyết định

04/2003/QĐ-UB 20/01/2003

Về việc giao nhiệm vụ quản lý tài chính đối với các Trạm y tế cơ sở cho UBND các huyện, thị xã

01/01/2003

(hiệu lực hồi tố)

 

39

Quyết định

28/2004/QĐ-UB 18/8/2004

Về việc quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

18/8/2004

 

40

Quyết định

31/2004/QĐ-UB 17/9/2004

Về việc ban hành Quy định quản lý tài sản sau đầu tư đối với các xã, phường, thị trấn

17/9/2004

 

41

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND 14/5/2007

Về việc quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

24/5/2007

Hết hiệu lực một phần.

42

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND 30/7/2007

Ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

09/8/2007

-

43

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND 26/6/2008

Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình

06/7/2008

 

44

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND 03/11/2008

Về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất mặt nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/11/2008

Hết hiệu lực một phần

45

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND 04/02/2009

Về việc sửa đổi Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quy định tỷ lệ phần trăm trích nộp các khoản phí, lệ phí và quy định về lệ phí đăng ký cư trú.

14/02/2009

 

46

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND 04/02/2009

Về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

14/02/2009

 

47

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND 11/9/2009

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp đối với lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

21/9/2009

 

48

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND 14/9/2009

Về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh

24/9/2009

 

49

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND 23/9/2009

Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ được cử đi học và hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số kế hoạch hoá gia đình

03/10/2009

 

50

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND
30/12/2009

Về việc Quy đinh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình

09/01/2010

 

51

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

27/9/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí tại Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

07/10/2010

 

52

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND 06/6/2011

Ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

16/6/2011

 

53

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND 21/7/2011

Về việc bổ sung Biểu Chi tiết mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình

31/7/2011

 

54

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND 25/7/2011

Ban hành Quy định đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/8/2011

 

55

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND 19/9/2011

Về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/09/2011

Hết hiệu lực một phần.

56

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND 10/10/2011

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/10/2011

Hết hiệu lực một phần.

57

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND 31/01/2012

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản

10/02/2012

 

58

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND 05/3/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

15/3/2012

 

59

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND 27/7/2012

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản có nguồn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp

06/8/2012

 

60

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND 04/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011

14/9/2012

 

61

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND 06/9/2012

Về việc ban hành bộ đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/9/2012

 

62

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 15/01/2013

Ban hành Quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

25/01/2013

 

63

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND
26/2/2013

Về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08/3/2013

 

64

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND 20/11/2013

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá trị còn lại đối với tài sản là xê ôtô, xe 2 bánh gắn máy đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ

30/11/2013

 

65

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND 05/12/2013

Về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 16, Mục I, Biểu chi tiết mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

25/12/2013

 

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND 05/8/2008

Ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Hòa Bình

15/8/2008

 

2

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND 30/9/2009

Ban hành Quy định kinh phí quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

15/10/2009

 

3

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND 16/10/2009

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hoà Bình

26/10/2009

 

4

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND 03/5/2012

Ban hành Quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/5/0212

 

5

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND 10/9/2012

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

19/9/2012

 

6

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND 01/10/2013

Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 14, Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

11/10/2013

 

7

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND 29/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/12/2013

 

8

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND
16/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

26/12/2013

 

9

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND 31/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

10/4/2011

 

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1

Nghị quyết

45-NQ/2003/HĐND-13
17/01/2003

Về xây dựng mạng lưới khuyến nông viên cơ sở

01/01/2003

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

55/2012/NQ-HĐND
06/12/2012

Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030

16/12/2012

 

3

Nghị quyết

66/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

21/12/2013

 

4

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND 19/4/2006

Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/4/2006

 

5

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND 30/9/2008

Về việc ban hành Quy định quản lý an toàn đập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

10/10/2008

 

6

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND 11/12/2009

Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình kiên cố kênh mương tỉnh Hoà Bình

01/01/2010

 

7

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND 20/02/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình

02/3/2010

 

8

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

19/01/2010

Về việc Ban hành Quy chế trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

29/1/2010

 

9

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

19/01/2010

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Hòa Bình

29/01/2010

 

10

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND 20/5/2011

Ban hành Quy định về loại cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2015

04/6/2011

Hết hiệu lực một phần.

11

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND
15/8/2012

V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi và thực hiện cấp bù do miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

25/8/2012

 

12

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND
15/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung mục II, phần B, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015

25/7/2013

 

13

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND
22/11/2013

Về việc ban hành mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/12//2013

 

14

Chỉ thị

15/2010/CT-UBND 14/10/2010

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

14/10/2010

 

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

62-NQ/2004/HĐND-13
07/01/2004

V/v phê chuẩn đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2004 -2010

07/01/2004

Hết hiệu lực một phần.

2

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND
24/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án cứng hóa giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 62-NQ/2004/HĐND-13 ngày 07/01/2004

04/7/2011

 

3

Quyết định

03/2004/QĐ-UB 29/01/2004

V/v phê duyệt đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2004 -2010

29/01/2004

Hết hiệu lực một phần.

4

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND 18/9/2008

Ban hành Quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có sức chở dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè

28/9/2008

 

5

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND 28/3/2011

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

07/4/2011

 

6

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND 09/7/2013

V/v ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh

19/7/2013

 

7

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND 16/7/2013

Ban hành Quy định về việc quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh

26/7/2013

 

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Nghị quyết

61/2006/NQ-HĐND 21/7/2006

Về việc thông qua Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

31/7/2006

 

2

Nghị quyết

115/2008/NQ-HĐND 10/12/2008

Về chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

20/12/2008

 

3

Nghị quyết

35/2012/NQ-HĐND 10/7/2012

Về Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

20/7/2012

 

4

Nghị quyết

76/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 -2019, tầm nhìn đến năm 2024

21/12/2013

 

5

Quyết định

30/2004/QĐ-UB 31/8/2004

Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình

15/9/2004

 

6

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND 04/12/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyển sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

14/12/2007

 

7

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND 06/01/2009

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/01/2009

 

8

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND
20/5/2009

Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

30/5/2009

 

9

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

10/02/2011

Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà tại khu vực đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/02/2011

 

10

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND 28/10/2011

Ban hành Quy định các cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư, quy chế quản lý sử dụng, khai thác và các đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

07/11/2011

 

11

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND
27/3/2013

Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/4/2013

 

12

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND
30/10/2013

Ban hành Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/11/2013

 

IX. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

36/2012/NQ-HĐND
10/7/2012

Về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hòa Bình

20/7/2012

 

2

Quyết định

31/2003/QĐ-UB 05/11/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

05/11/2003

Hết hiệu lực một phần.

3

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND 25/9/2006

Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân

05/10/2006

 

4

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND 02/5/2008

Ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

12/5/2008

 

5

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND 25/7/2008

Ban hành Quy chế mẫu thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

04/8/2008

 

6

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND 27/8/2008

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/9/2008

 

7

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND 09/01/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

19/01/2009

Hết hiệu lực một phần

8

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND 28/12/2009

Ban hành Quy chế về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

07/01/2010

 

9

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND 04/7/2011

Về việc sửa đổi điểm h, khoản 4. mục II Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình

14/7/2011

 

10

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND 04/12/2012

Ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/12/2012

 

11

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND 04/12/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động trong thực hiện dự án sử dụng, khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/12/2012

 

12

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND
10/6/2013

Quy định diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở tối thiểu còn lại sau khi thu hồi đất được bố trí tái định cư tại chỗ

20/6/2013

 

13

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND 22/8/2013

Về việc Bổ sung Điều 15a tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

01/9/2013

 

14

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND
25/12/2013

Quy định hỗ trợ thủ tục hành chính cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức hiến trả đất để xây dựng công trình phúc lợi công cộng xã hội

04/01/2014

 

15

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND 27/12/2013

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/01/2014

 

16

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND 01/8/2006

Về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai và tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai

01/8/2006

 

17

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND 24/8/2006

Về tăng cường công tác quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

24/8/2006

 

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND 26/12/2008

Ban hành vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.

05/01/2009

 

2

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND 26/8/2009

Ban hành Quy định thời gian đóng, mở cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Intenet trên địa bàn tỉnh

05/9/2009

 

3

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND/
22/01/2010

Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình

01/02/2010

 

4

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND
05/03/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hoà Bình

15/03/2010

 

5

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND
07/12/2010

Ban hành Quy chế xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

17/12/2010

 

6

Quyết định

11/2013QĐ-UBND
12/6/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

22/6/2013

 

7

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND
11/11/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

21/11/2013