Quyết định 2210/QĐ-UBND

Quyết định 2210/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 989/2000/QĐ-UBND về công tác hoà giải ở xã, phường, thị trấn và hoà giải ở cơ sở do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2210/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 989/2000/QĐ-UBND hoà giải ở xã phường thị trấn hoà giải ở cơ sở An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2210/QĐ-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 989/2000/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2000 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Hoà giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 10/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 989/2000/QĐ-UBND ngày 09/5/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Bản quy định về công tác hoà giải ở xã, phường, thị trấn và hoà giải ở cơ sở, do không còn phù hợp với Luật Hoà giải ở cơ sở ngày 20/6/2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2210/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2210/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực12/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2210/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2210/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 989/2000/QĐ-UBND hoà giải ở xã phường thị trấn hoà giải ở cơ sở An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2210/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 989/2000/QĐ-UBND hoà giải ở xã phường thị trấn hoà giải ở cơ sở An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2210/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHồ Việt Hiệp
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực12/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2210/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 989/2000/QĐ-UBND hoà giải ở xã phường thị trấn hoà giải ở cơ sở An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2210/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 989/2000/QĐ-UBND hoà giải ở xã phường thị trấn hoà giải ở cơ sở An Giang

            • 12/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực