Quyết định 2211/QĐ-UBND

Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Huế đã được thay thế bởi Quyết định 300/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Huế và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2211/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2013 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 712/TTr-STTTT ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công bố công khai bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin Điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 15/8/2009, Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, TX, TP (gửi qua mạng);
- Các PCVP và CV: DL, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2211/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2211/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2014
Ngày hiệu lực29/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2211/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2211/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành29/10/2014
       Ngày hiệu lực29/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Huế