Quyết định 2212/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2212/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2212/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2212/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: ỨNG DỤNG CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Ứng dụng các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp

2. Tổ chức chủ trì Dự án: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

3. Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Như Kiểu

4. Địa điểm thực hiện: Dự án được thực hiện trên 5 cây trồng ở 5 địa phương: Cây lúa ở Hậu Giang, cây dưa chuột ở Thanh Hóa, cây cải xanh và cải ăn lá ở Lạng Sơn, cây chè ở Thái Nguyên, cây cam ở Nghệ An.

5. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2011 - 2013)

6. Mục tiêu dự án:

6.1. Mục tiêu tổng quát: Ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm hạn chế những chi phí không cần thiết và ảnh hưởng môi trường do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học, quản lý một số dịch bệnh hiệu quả theo hướng sinh thái bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được các mô hình trình diễn với năng suất và hiệu quả kinh tế tăng từ 5 - 7% so với tập quán canh tác của địa phương, tiến tới đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ

- Giảm thiểu việc lạm dụng thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón hóa học trong canh tác nông nghiệp hiện nay

- Tăng giá trị thặng dư của rau, hoa quả và nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và Quốc tế

- Nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư trong vùng qua đó đảm bảo an sinh xã hội.

- Đảm bảo góp phần hội nhập quốc tế sâu rộng trên cơ sở nâng cao nhận thức của người dân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo Phụ lục đính kèm).

8. Tổng kinh phí dự án: 3.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn)

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, quản lý và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Mục 10 Phần I, Chương trình Khuyến Nông Trung ương tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2011 (đợt 1).

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTKNQG;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Quy mô

Địa điểm

Kinh phí (nghìn đồng)

Ghi chú

I

Năm 2011

81ha

Cây lúa ở Hậu Giang, cây dưa chuột ở Thanh Hóa, cây cải xanh và cải ăn lá ở Lạng Sơn, cây chè ở Thái Nguyên, cây cam ở Nghệ An

1.000.000

 

1

Xây dựng mô hình

- Hỗ trợ giống, vật tư và Khác

81 ha

nt

843.115

 

2

Đào tạo tập huấn

 

nt

82.030

 

3

Thông tin tuyên truyền (Hội nghị tham quan)

 

nt

46.510

 

4

Chi khác (quản lý dự án)

 

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

28.345

 

II

Năm 2012

81 ha

Cây lúa ở Hậu Giang, cây dưa chuột ở Thanh Hóa, cây cải xanh và cải ăn lá ở Lạng Sơn, cây chè ở Thái Nguyên, cây cam ở Nghệ An

1.000.000

 

1

Xây dựng mô hình

- Hỗ trợ giống, vật tư và Khác

81 ha

nt

843.115

 

2

Đào tạo tập huấn

 

nt

82.030

 

3

Thông tin tuyên truyền (Hội nghị tham quan)

 

nt

46.510

 

4

Chi khác (quản lý dự án)

 

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

28.345

 

III

Năm 2013

81 ha

Cây lúa ở Hậu Giang, cây dưa chuột ở Thanh Hóa, cây cải xanh và cải ăn lá ở Lạng Sơn, cây chè ở Thái Nguyên, cây cam ở Nghệ An

1.000.000

 

1

Xây dựng mô hình

- Hỗ trợ giống, vật tư và Khác

81 ha

nt

843.115

 

2

Đào tạo tập huấn

 

nt

82.030

 

3

Thông tin tuyên truyền (Hội nghị tham quan)

 

nt

46.510

 

4

Chi khác (quản lý dự án)

 

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

28.345

 

 

Tổng cộng: (I+II+III)

3.000.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2212/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2212/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2011
Ngày hiệu lực23/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2212/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2212/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2212/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2212/QĐ-BNN-KHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành23/09/2011
       Ngày hiệu lực23/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2212/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2212/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương

           • 23/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực