Quyết định 2214/QĐ-BTNMT

Quyết định 2214/QĐ-BTNMT năm 2019 điều chỉnh Quyết định 410/QĐ-BTNMT về kế hoạch thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 2214/QĐ-BTNMT 2019 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 410/QĐ-BTNMT NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xây dựng, trình ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1. Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm trực thuộc Bộ chủ trì xây dựng, trình ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực của Bộ như Kế hoạch tại phụ lục kèm theo.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xây dựng "Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường", hoàn thành trong tháng 11 năm 2019.

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN, ĐH.

BỘ TRƯỞNG




Trần Hồng Hà

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, TRÌNH BAN HÀNH CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTNMT ngày    tháng     năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên Thông tư dự kiến xây dựng

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

 

Danh mục dịch vụ SNS thuộc lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

Tài nguyên nước

 

 

 

 

1

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về Giám sát tài nguyên nước quốc gia

Cục QL TNN

Vụ KH&CN

9/2020

 

 

Địa chất và khoáng sản

 

 

 

 

2

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Tổng cục ĐC&KSVN

Vụ KH&CN

10/2020

Gồm các dịch vụ SNC:

- Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Trung ương;

- Bảo tàng địa chất khoáng sản.

 

Môi trường

 

 

 

 

3

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù thuộc lĩnh vực môi trường

Tổng cục MT

Vụ KH&CN

11/2020

Gồm các dịch vụ SNC:

- Thống kê môi trường quốc gia;

- Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường quốc gia và liên tỉnh có tính chất chi thường xuyên thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học

 

Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

 

 

 

 

4

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù thuộc lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Tổng cục MT

Vụ KH&CN

11/2020

Gồm các dịch vụ SNC:

- Xây dựng danh mục, chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

- Biên soạn sách Đỏ Việt Nam;

- Quan trắc về đa dạng sinh học quốc gia

 

Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

 

 

 

5

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ KH&CN

10/2020

Gồm các dịch vụ SNC:

- Giám sát biến đổi khí hậu:

- Đánh giá khí hậu quốc gia; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.

- Thực hiện xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính quốc gia.

 

Đo đạc bản đồ và viễn thám

 

 

 

 

6

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ KH&CN

9/2020

 

 

Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

 

 

 

 

7

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù lĩnh vực biển và hải đảo

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ KH&CN

11/2020

Gồm các dịch vụ SNC:

- Hoạt động tàu đo đạc, khảo sát biển;

- Đánh giá tiềm năng của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam;

 

Thông tin, truyền thông về tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

8

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin, truyền thông về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục CNTT&DL TNMT

Vụ KH&CN

11/2020

Gồm các dịch vụ SNC:

- Vận hành, cập nhật CSDL;

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tin, tuyên truyền về tài nguyên và môi trường

II

Danh mục dịch vụ SNC thuộc lĩnh vực đào tạo

 

 

 

 

9

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đào tạo về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ KH&CN

11/2020

Gồm các dịch vụ SNC:

- Đào tạo cao đẳng; đào tạo liên thông cao đẳng - đại học; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học;

- Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

III

Danh mục dịch vụ SNC thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ

 

 

 

 

10

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ KH&CN

Các Tổng cục, Cục, Viện trực thuộc Bộ

11/2020

Gồm các dịch vụ SNC:

- Hoạt động nghiên cứu cơ bản khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Hoạt động khoa học và công nghệ khác: Thông tin, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

IV

Danh mục dịch vụ SNC thuộc lĩnh vực y tế

 

 

 

 

11

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trung    tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Vụ KH&CN

10/2020

Gồm các dịch vụ SNC thuộc lĩnh vực y tế được quy định tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2214/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2214/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2214/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2214/QĐ-BTNMT 2019 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2214/QĐ-BTNMT 2019 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2214/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýTrần Hồng Hà
       Ngày ban hành30/08/2019
       Ngày hiệu lực30/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (09/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2214/QĐ-BTNMT 2019 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2214/QĐ-BTNMT 2019 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

          • 30/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực