Quyết định 2214/QĐ-UBND

Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2214/QĐ-UBND mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1784/QĐ-UBND 2018 đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2214/QĐ-UBND mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 573/TTr-STTTT ngày 17 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Quyết định số 2324/QĐ-UBND.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cách thức, tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi tắt là cơ quan nhà nước).

Điều 3. Mục đích yêu cầu của việc đánh giá, xếp hạng

1. Mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá và công bố hàng năm là cơ sở để đánh giá hiện trạng, sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị trong việc ứng dụng và phát triển CNTT của các đơn vị.

2. Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giúp lãnh đạo của các đơn vị theo dõi, phát hiện kịp thời những hạn chế yếu kém để chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tiếp theo; là cơ sở để UBND tỉnh hoạch định các chính sách phát triển CNTT đồng bộ hơn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế - xã hội.

3. Tổ chức đánh giá, xếp hạng đảm bảo tính khoa học, công khai, khách quan và chính xác; phản ánh đúng tình hình điều kiện thực tế kết quả ứng dụng CNTT của từng đơn vị tại thời điểm đánh giá.

4. Các cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin theo mẫu báo cáo phải trung thực đúng thực tế, phù hợp với tổ chức và nguồn lực của đơn vị mình.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung và biểu mẫu báo cáo

1. Nội dung báo cáo bao gồm các nhóm chỉ tiêu thành phần: hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT; trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc cổng TTĐT và dịch vụ công trực tuyến; nhân lực CNTT; môi trường tổ chức và chính sách và đầu tư cho CNTT.

2. Các biểu mẫu báo cáo bao gồm:

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: báo cáo theo mẫu được quy định tại Phụ lục I của Quy định này.

b) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: báo cáo theo mẫu được quy định tại Phụ lục II của Quy định này.

Điều 5. Các thang điểm đánh giá

1. Thang điểm đánh giá dành cho các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh được áp dụng theo Phụ lục III của Quy định này.

2. Thang điểm đánh giá của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế được áp dụng theo Phụ lục IV của Quy định này.

Điều 6. Kỳ hạn báo cáo và thời hạn gửi báo cáo

1. Kỳ hạn số liệu báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01 tháng 11 của năm trước năm báo cáo đến ngày 01 tháng 11 của năm báo cáo.

2. Thời hạn gửi báo cáo: Các cơ quan nhà nước thuộc đối tượng áp dụng tại Quy định này gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

Điều 7. Hình thức báo cáo

1. Báo cáo bằng văn bản giấy gửi về Sở Thông tin và Truyền thông và bằng văn bản điện tử qua hộp thư stttt@thuathienhue.gov.vn.

Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị, số điện thoại cố định, di động, hộp thư điện tử của người lập biểu để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý dữ liệu.

3. Báo cáo bằng văn bản điện tử thực hiện bằng cách gửi thư điện tử kèm tệp dữ liệu báo cáo, sử dụng hộp thư điện tử công vụ (@thuathienhue.gov.vn) theo quy định.

Chương III

ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG BỐ XẾP HẠNG

Điều 8. Thành lập Hội đồng đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước (gọi tắt là Hội đồng đánh giá).

2. Hội đồng đánh giá có trách nhiệm thẩm tra kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; tham mưu UBND tỉnh Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Điều 9. Thu thập, xử lý số liệu và báo cáo đánh giá và xếp hạng

1. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình hình ứng dụng CNTT gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo thời hạn gửi báo cáo được quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy định này.

2. Trên cơ sở báo cáo tình hình hình ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và truyền thông tổng hợp số liệu; tổ chức đánh giá, xếp hạng; báo cáo Hội đồng đánh giá trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

3. Việc xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được tính trên cơ sở tổng số điểm của các tiêu chí và xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.

Điều 10. Công bố kết quả xếp hạng

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả xếp hạng trước ngày 31/12 hàng năm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan báo cáo

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được quy định tại Điều 2 của Quy định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan các nội dung theo biểu mẫu báo cáo quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo.

2. Gửi báo cáo đúng thời hạn.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Tài chính bố trí kinh phí cho việc đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước hằng năm được dự toán chung vào kinh phí sự nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

PHỤ LỤC I

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Năm báo cáo[1]: ……….

2. Tên cơ quan: …………………………………………………………

3. Địa chỉ: ……………………………………………………………..

4. Điện thoại, Fax: ……………………………………………………

5. Thư điện tử công vụ cơ quan: ………………………………………

6. Thư điện tử công vụ của thủ trưởng cơ quan: ..……………………

7. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) của cơ quan[2]: ……….

Trong đó:

7.1. Số cán bộ, công chức (CB, CC) khối văn phòng sở: …….

7.2. Số cán bộ, viên chức (CB, VC) trong các đơn vị trực thuộc: …….

MỤC 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: ……….

2. Bộ phận công tác: ……….

3. Chức vụ: ……….

4. Điện thoại cố định: ………. Điện thoại di động: ……….

5. Thư điện tử công vụ: ……….

MỤC 3. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tổng số máy tính để bàn trang bị cho CB, CC trong cơ quan[3]: ……….

2. Mô hình mạng LAN: ……….

□ Ngang hàng, hay

□ Client/Server

3. Số lượng máy tính được bố trí riêng biệt để soạn thảo văn bản mật[4]: …….

4. Máy in được bố trí riêng biệt để in văn bản mật: Có □                          Không □

5. Đầu tư thiết bị tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa:
Có □                  Không □

6. Đầu tư thiết bị khảo sát đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa:
Có □                 Không □

7. Hệ thống WIFI của cơ quan: Có □                   Không □

8. Tổng số máy tính để bàn có cài đặt phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền[5]: ….

9. Hệ thống an ninh mạng: Có □             Không □

Nếu có, bằng hình thức nào dưới đây:

Tường lửa cứng □         Tên thiết bị:……………………..

Tường lửa mềm □         Tên phần mềm:……………………..

MỤC 4. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [6]

1. Thư điện tử công vụ (Phần này do Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử (EDIC) cung cấp số liệu, các cơ quan không khai báo Mục này):

1.1. Tổng số CB, CC, VC của cơ quan được cấp hộp thư điện tử: ……

1.2. Tỷ lệ CB, CC, VC của cơ quan sử dụng hộp thư điện tử hàng tháng: ……

1.3. Số lượt truy cập hộp thư điện tử của cơ quan trong năm: ……

1.4. Số lượt truy cập hộp thư điện tử của lãnh đạo cơ quan trong năm: ……

2. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc:

2.1. Tổng số văn bản đến trong năm: ……

2.2. Tổng số văn bản đến được cập nhập, đưa vào phần mềm: ……

2.3. Tổng số văn bản phát hành của cơ quan trong năm: ……

2.4. Tổng số văn bản phát hành được truyền qua mạng: ……

2.5. Sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử: □ Có                     □ Không

3. Phần mềm Quản lý hồ sơ Một cửa:

□ Có                 □ Không

Nếu có, điền thêm các thông tin:

3.1. Số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua bộ phận một cửa trong năm: ……

3.2. Số lượng hồ sơ một cửa được cập nhật vào phần mềm: ……

3.3. Số lượng hồ sơ một cửa được hoàn thành: ……

3.4. Số lượng hồ sơ một cửa hoàn thành được cập nhật vào phần mềm: ……

4. Phần mềm Đăng ký, xếp lịch và phát hành giấy mời qua mạng:

4.1. Có sử dụng phần mềm

□ Có                 □ Không

Nếu có, điền thêm thông tin sau:

4.2. Số lượng cuộc họp đã đề xuất được đăng ký qua phần mềm: ……

5. Phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành:

□ Có                 □ Không

Nếu có, điền thêm các thông tin:

5.1. Số lượng văn bản ban hành có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh: ……

5.2. Số lượng văn bản ban hành có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh được cập nhật vào phần mềm: ……

6. Phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo:

□ Có                 □ Không

Nếu có, điền thêm các thông tin:

6.1. Số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo đơn vị nhận được (cả trực tiếp và do đơn vị khác chuyển): ……

6.2. Số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo được cập nhật vào phần mềm: ……

7. Phần mềm quản lý nhân sự:                           □ Có                 □ Không

8. Phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán:           □ Có                 □ Không

9. Phần mềm quản lý tài sản công:                     □ Có                 □ Không

10. Phần mềm báo cáo số liệu kinh tế xã hội:

□ Có                 □ Không

Nếu có, điền thêm thông tin:

10.1. Báo cáo cả năm[7]: □ Đúng hạn                    □ Quá hạn

11. Các phần mềm ứng dụng khác được triển khai trên môi trường mạng:

□ Có                 □ Không

Nếu có đề nghị liệt kê tên phần mềm:

11.1. ………………….

11.2. ………………….

12. Số lượng phần mềm được tích hợp vào Hệ thống Xác thực tập trung của tỉnh: ………….

MỤC 5. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ[8] VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Công tác tổ chức quản trị cổng TTĐT[9]:

1.1. Ban biên tập của cổng TTĐT: □ Có              □ Không

Nếu có đề nghị cung cấp thông tin sau:

a) Tên văn bản, số hiệu, ngày ban hành:……………………..

b) Địa chỉ truy cập (link): ……………

(Nếu không có Địa chỉ truy cập, đề nghị cung cấp Văn bản giấy kèm theo báo cáo)

1.2. Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin, Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho Cổng TTĐT:

□ Có                 □ Không

Nếu có đề nghị cung cấp thông tin sau:

c) Tên văn bản, số hiệu, ngày ban hành:……………………..

d) Địa chỉ truy cập (link): ……………

(Nếu không có Địa chỉ truy cập, đề nghị cung cấp Văn bản giấy kèm theo báo cáo)

2. Kinh phí cho hoạt động đưa tin, biên tập tin bài: □ Có                         □ Không

3. Thông tin được cung cấp trên Cổng TTĐT[10]:

TT

Các nhóm thông tin và chức năng chủ yếu

Không

Số lượng tin, bài, văn bản[11]

Địa chỉ truy cập

(link)

1

Thông tin giới thiệu

 

 

 

 

1.1

Sơ đồ tổ chức

 

 

 

 

1.2

Chức năng nhiệm vụ

 

 

 

 

1.3

Quá trình hình thành và phát triển

 

 

 

 

1.4

Lãnh đạo cơ quan

 

 

 

 

1.5

Danh bạ cơ quan

 

 

 

 

2

Tin tức, sự kiện

 

 

 

 

3

Thông tin chỉ đạo, điều hành

 

 

 

 

4

Lịch làm việc của cơ quan

 

 

 

 

5

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

 

 

 

 

6

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

 

 

 

 

7

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

 

 

 

 

8

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

 

 

 

 

9

Liên kết với Công báo điện tử tỉnh

 

 

 

 

10

Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

10.1

Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến

 

 

 

 

10.2

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

11

Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử

 

 

 

 

12

Thông tin, báo cáo thống kê

 

 

 

 

13

Đăng tải các mục thông tin bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác

 

 

 

 

14

Chức năng hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin

 

 

 

 

15

Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi

 

 

 

 

16

Dịch vụ công trực tuyến[12]

 

 

 

 

4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến[13]

4.1. Tổng số dịch vụ hành chính công (thủ tục hành chính)[14] của cơ quan: ……

4.2. Tổng số hồ sơ đã được giải quyết trong năm đối với mọi thủ tục hành chính: ……

4.3. Quyết định công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến của cơ quan:

□ Có                 □ Không

Nếu có đề nghị cung cấp thông tin sau:

a) Tên văn bản, số hiệu, ngày ban hành:……………………..

b) Địa chỉ truy cập (link): ……………

(Nếu không có Địa chỉ truy cập, đề nghị cung cấp Văn bản giấy kèm theo báo cáo)

4.4. Quyết định phân công, bố trí đủ nhân lực phụ trách xử lý, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến: □ Có                     □ Không

Nếu có đề nghị cung cấp thông tin sau:

a) Tên văn bản, số hiệu, ngày ban hành:……………………..

b) Địa chỉ truy cập (link): ……………

(Nếu không có Địa chỉ truy cập, đề nghị cung cấp Văn bản giấy kèm theo báo cáo)

4.5. Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến[15] mức độ 1, 2:……

a) Tổng số lần truy cập: ……

b) Tổng số lần tải biểu mẫu TTHC: ……

4.6. Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3:

a) Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3: ...........

b) Tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ 3 được đăng ký theo hình thức truyền thống: ...........

c) Tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ 3 được đăng ký theo hình thức trực tuyến: ...........

4.7. Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4:

a) Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4: ..........

b) Tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ 4 được đăng ký theo hình thức truyền thống: ...........

c) Tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ 4 được đăng ký theo hình thức trực tuyến: ...........

4.8. Cung cấp chức năng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ đối với các dịch vụ công mức độ 3, 4:

□ Có                 □ Không

MỤC 6. NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT trong cơ quan: ………….. Trong đó, có trình độ chuyên môn (chuyên ngành CNTT):

1.1. Tiến sỹ: …………..

1.2. Thạc sỹ: …………..

1.3. Đại học: …………..

1.4. Cao đẳng: …………..

2. Số lần cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn các khóa đào tạo về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Nội vụ tổ chức: …….

3. Tự Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CB, CC hoặc cử CB, CC tham gia các khóa nâng cao trình độ tin học bằng nguồn kinh phí của cơ quan:

□ Có                 □ Không

Nếu có, cung cấp thông tin sau:

3.1. Số lớp/khóa học[16]: ……………

3.2. Tổng số CB, CC được đào tạo: ……………

3.3. Nội dung đào tạo: ……………

MỤC 7. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Môi trường tổ chức và chính sách:

TT

Nội dung văn bản

Ngày ban hành

Số và ký hiệu văn bản

Trích yếu

Liên kết (link)[17]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Cơ chế, chính sách riêng khuyến khích ứng dụng, phát triển CNTT

 

 

 

 

2

Quy định về ứng dụng CNTT của cơ quan

 

 

 

 

3

Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

 

 

 

 

4

Báo cáo về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (quý IV năm trước năm báo cáo)

 

 

 

 

5

Văn bản chỉ đạo khác liên quan đến ứng dụng CNTT

 

 

 

 

2. Tổng chi[18] của đơn vị cho ứng dụng CNTT từ ngân sách tỉnh (triệu đồng): ..........

Trong đó:

2.1. Tổng chi mua sắm phần cứng trong năm (triệu đồng): ..........

Trong đó:

a) Chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT [19]: ..........

b) Chi cho an toàn thông tin (ATTT) [20]: ..........

2.2. Tổng chi mua sắm/xây dựng phần mềm trong năm (triệu đồng): ..........

2.3. Tổng chi đào tạo nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức trong năm (triệu đồng): .................

 

Ngày ..... tháng .... năm …

Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ngày ..... tháng .... năm ….

Lãnh đạo

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Năm báo cáo[21] : ……….

2. Tên huyện, thị xã, thành phố: ……….

3. Địa chỉ: ……………………………………………………………..

4. Điện thoại, Fax: ……………………………………………………

5. Thư điện tử công vụ cơ quan: ………………………………………

6. Thư điện tử công vụ của thủ trưởng cơ quan: ..……………………

7. Tổng số các cơ quan chuyên môn trực thuộc: ……….

Trong đó số lượng các cơ quan chuyên môn trực thuộc có trụ sở nằm ngoài trụ sở của UBND các huyện, thị xã, thành phố: ……….

8. Tổng số các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: ……….

9. Tổng số phường, xã, thị trấn: ……….

10. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) của UBND huyện, thị xã, thành phố[22]: ……….

Trong đó:

10.1. Tổng số CB, CC của các cơ quan chuyên môn trực thuộc: ……….

10.2. Tổng số CB, VC của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: ……….

10.3. Tổng số CB, CC của UBND các xã, phường, thị trấn: ……….

MỤC 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: ……….

2. Bộ phận công tác: ……….

3. Chức vụ: ……….

4. Điện thoại cố định: …… Điện thoại di động: ……

5. Thư điện tử công vụ: ……….

MỤC 3. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tổng số máy tính để bàn trang bị cho CB, CC của UBND huyện, thị xã, thành phố[23]: ……….

Trong đó:

1.1. Tổng số máy tính để bàn trang bị cho CB, CC của các cơ quan chuyên môn trực thuộc: ……….

1.2. Tổng số máy tính để bàn trang bị cho CB, CC của UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây được gọi là UBND cấp xã): ……….

2. Tổng số cơ quan chuyên môn trực thuộc có mạng LAN: ……….

3. Tổng số UBND các xã, phường, thị trấn có mạng LAN: ……….

4. Số lượng máy tính được bố trí riêng biệt để soạn thảo văn bản mật[24]: …….

Trong đó:

4.1. Số lượng máy tính được bố trí riêng biệt để soạn thảo văn bản mật tại cơ quan chuyên môn trực thuộc: …….

4.2. Số lượng máy tính được bố trí riêng biệt để soạn thảo văn bản mật tại UBND cấp xã: …….

5. Số lượng máy in được bố trí riêng biệt để in văn bản mật[25]: ……… Trong đó:

5.1. Số lượng máy in được bố trí riêng biệt để in văn bản mật tại cơ quan chuyên môn trực thuộc: …….

5.2. Số lượng máy in được bố trí riêng biệt để in văn bản mật tại UBND cấp xã: …….

6. Đầu tư thiết bị Tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND huyện, thị xã, thành phố:

□ Có                 □ Không

7. Đầu tư thiết bị khảo sát đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa của UBND huyện, thị xã, thành phố:

□ Có                 □ Không

8. Hệ thống WIFI của cơ quan (đặt tại trụ sở của UBND huyện, thị xã, thành phố): Có Không

9. Tổng số máy tính để bàn có cài đặt phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền[26]: ………..

Trong đó:

9.1. Tổng số máy tính để bàn số cơ quan chuyên môn trực thuộc có cài đặt phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền: ………..

9.2. Tổng số máy tính để bàn của UBND cấp xã có cài đặt phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền: ………..

10. Tổng số máy chủ của cơ quan (đặt tại trụ sở của UBND huyện, thị xã, thành phố): ……….

11. Hệ thống Mạng LAN (đặt tại trụ sở của UBND huyện, thị xã, thành phố):

11.1. Có bố trí Phòng riêng biệt đặt thiết bị mạng, máy chủ:

Có □                 Không □

11.2. Có đầu tư Thiết bị chuyển mạch lớp 3 (switch layer 3):

Có □                 Không □

Nếu có, Tên/chủng loại thiết bị:…………………

11.3. Mạng LAN của cơ quan được cấu hình thiết lập chia thành các mạng nội bộ ảo (VLAN):

Có □                 Không □

11.4. Mạng LAN của cơ quan có thiết bị chống sét được thiết kế để chống lại các xung đột biến hay xung sét trên đường truyền tín hiệu:

Có □                 Không □

12. Hệ thống an ninh mạng (đặt tại trụ sở của UBND huyện, thị xã, thành phố):

Có □                 Không □

Nếu có, bằng hình thức nào dưới đây:

Tường lửa cứng □                     Tên thiết bị:……………………..

Tường lửa mềm □                     Tên phần mềm:……………………..

13. Hệ thống sao lưu dữ liệu (đặt tại trụ sở của UBND các huyện, thị xã, thành phố):

Có □                 Không □

Nếu có: Sử dụng thiết bị nào để sao lưu:

SAN/NAS/DAS              □

USB Box                      □

Đĩa CD/DVD                 □

Thiết bị khác (nêu tên thiết bị):……………………..

MỤC 4. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [27]

1. Thư điện tử công vụ (Phần này do Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử (EDIC) cung cấp số liệu, các cơ quan không khai báo Mục này):

1.1. Tổng số CB, CC, VC của UBND huyện, thị xã, thành phố được cấp hộp thư điện tử: ……

Trong đó:

a) Tổng số CB, CC, VC của các cơ quan chuyên môn trực thuộc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc được cấp hộp thư điện tử: ……….

b) Tổng số CB, CC của UBND các xã, phường, thị trấn được cấp hộp thư điện tử: ……….

1.2. Tỷ lệ CB, CC, VC trong cơ quan chuyên môn trực thuộc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sử dụng hộp thư điện tử hàng tháng: ……

1.3. Tỷ lệ cán bộ, công chức trong UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng hộp thư điện tử hàng tháng: ……

1.4. Số lượt truy cập hộp thư điện tử của cơ quan trong năm: ……

1.5. Số lượt truy cập hộp thư điện tử của lãnh đạo cơ quan: ……

2. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc:

2.1. Tổng số văn bản đến trong năm: ……

2.2. Tổng số văn bản đến được cập nhập, đưa vào phần mềm: ……

2.3. Tổng số văn bản phát hành của cơ quan trong năm: ……

2.4. Tổng số văn bản phát hành được truyền qua mạng: ……

2.5. Sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử: □ Có                     □ Không

3. Phần mềm Quản lý hồ sơ Một cửa:

□ Có                 □ Không

Nếu có, điền thêm các thông tin:

3.1. Số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua bộ phận một cửa trong năm: ……

3.2. Số lượng hồ sơ một cửa được cập nhật vào phần mềm: ……

3.3. Số lượng hồ sơ một cửa được hoàn thành: ……

3.4. Số lượng hồ sơ một cửa hoàn thành được cập nhật vào phần mềm: ……

4. Phần mềm Đăng ký, xếp lịch và phát hành giấy mời qua mạng:

4.1. Có sử dụng phần mềm: □ Có                      □ Không

Nếu có, điền thêm thông tin sau:

4.2. Số lượng cuộc họp đã đề xuất được đăng ký qua phần mềm: ……

5. Phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành: □ Có            □ Không

Nếu có, điền thêm các thông tin:

5.1. Số lượng văn bản ban hành có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan: ……

5.2. Số lượng văn bản ban hành có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan được cập nhật vào phần mềm: ……

5.3. Số lượng văn bản ban hành có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh: ……

5.4. Số lượng văn bản ban hành có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh được cập nhật vào phần mềm: ……

6. Phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo:

□ Có                 □ Không

Nếu có, điền thêm các thông tin:

6.1. Số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo đơn vị nhận được (cả trực tiếp và do đơn vị khác chuyển): ……

6.2. Số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo được cập nhật vào phần mềm: ……

7. Phần mềm quản lý nhân sự:                           □ Có                 □ Không

8. Phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán:           □ Có                 □ Không

9. Phần mềm quản lý tài sản công:                     □ Có                 □ Không

10. Phần mềm báo cáo số liệu kinh tế xã hội:

□ Có                 □ Không

Nếu có, điền thêm thông tin:

10.1. Báo cáo cả năm[28]: Đúng hạn Quá hạn Không báo cáo

11. Các phần mềm ứng dụng khác được triển khai trên môi trường mạng:

□ Có                 □ Không

Nếu có đề nghị liệt kê tên phần mềm:

11.1. ………………….

11.2. ………………….

12. Số lượng phần mềm được tích hợp vào Hệ thống Xác thực tập trung của tỉnh: ………….

MỤC 5. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ[29] VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Công tác tổ chức quản trị cổng TTĐT:

1.1. Ban biên tập của cổng TTĐT

Nếu có đề nghị cung cấp thông tin sau:

a) Tên văn bản, số hiệu, ngày ban hành:……………………..

b) Địa chỉ truy cập (link): ……………

(Nếu không có Địa chỉ truy cập, đề nghị cung cấp văn bản giấy kèm theo báo cáo)

1.2. Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin, Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho cổng TTĐT:

□ Có                 □ Không

Nếu có đề nghị cung cấp thông tin sau:

a) Tên văn bản, số hiệu, ngày ban hành:……………………..

b) Địa chỉ truy cập (link): ……………

(Nếu không có Địa chỉ truy cập, đề nghị cung cấp văn bản giấy kèm theo báo cáo)

2. Kinh phí cho hoạt động đưa tin, biên tập tin bài:

□ Có                 □ Không

3. Thông tin được cung cấp trên cổng TTĐT[30]:

TT

Các nhóm thông tin và chức năng chủ yếu

Không

Số lượng tin, bài, văn bản[31]

Địa chỉ truy cập (link)

1

Thông tin giới thiệu

 

 

 

 

1.1

Tổ chức bộ máy hành chính

 

 

 

 

1.2

Bản đồ địa giới

 

 

 

 

1.3

Điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa

 

 

 

 

1.4

Lãnh đạo cơ quan

 

 

 

 

1.5

Danh bạ cơ quan

 

 

 

 

2

Tin tức, sự kiện

 

 

 

 

3

Thông tin chỉ đạo, điều hành

 

 

 

 

4

Lịch làm việc của cơ quan

 

 

 

 

5

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

 

 

 

 

6

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

 

 

 

 

7

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

 

 

 

 

8

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

 

 

 

 

9

Liên kết với Công báo điện tử tỉnh

 

 

 

 

10

Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

10.1

Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến

 

 

 

 

10.2

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

11

Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử

 

 

 

 

12

Thông tin, báo cáo thống kê

 

 

 

 

13

Đăng tải các mục thông tin bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác

 

 

 

 

14

Chức năng hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin

 

 

 

 

15

Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi

 

 

 

 

16

Dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

 

4. Danh sách UBND các xã, phường, thị trấn có cổng TTĐT :

STT

UBND các xã, phường, thị trấn

Địa chỉ truy cập

 

 

 

5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến[32]

5.1. Tổng số dịch vụ hành chính công (thủ tục hành chính)[33] của cơ quan: ……

5.2. Tổng số hồ sơ đã được giải quyết trong năm đối với mọi thủ tục hành chính: ……

5.3. Quyết định công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến của cơ quan:

□ Có                 □ Không

Nếu có đề nghị cung cấp thông tin sau:

a) Tên văn bản, số hiệu, ngày ban hành:……………………..

b) Địa chỉ truy cập (link): ……………

(Nếu không có Địa chỉ truy cập, đề nghị cung cấp Văn bản giấy kèm theo báo cáo)

5.4. Quyết định phân công, bố trí đủ nhân lực phụ trách xử lý, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến: □ Có                     □ Không

Nếu có đề nghị cung cấp thông tin sau:

a) Tên văn bản, số hiệu, ngày ban hành:……………………..

b) Địa chỉ truy cập (link): ……………

(Nếu không có Địa chỉ truy cập, đề nghị cung cấp Văn bản giấy kèm theo báo cáo)

5.5. Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến[34] mức độ 1, 2:……

a) Tổng số lần truy cập: ……

b) Tổng số lần tải biểu mẫu TTHC: ……

5.6. Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3:

a) Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3: ...........

b) Tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ 3 được đăng ký theo hình thức truyền thống: ...........

c) Tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ 3 được đăng ký theo hình thức trực tuyến: ...........

5.7. Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4:

a) Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4: ..........

b) Tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ 4 được đăng ký theo hình thức truyền thống: ...........

c) Tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ 4 được đăng ký theo hình thức trực tuyến: ...........

5.8. Cung cấp chức năng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ đối với các dịch vụ công mức độ 3, 4:

□ Có                 □ Không

MỤC 6. NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT trong cơ quan: …………..

Trong đó, có trình độ chuyên môn (chuyên ngành CNTT):

1.1. Tiến sỹ: …………..

1.2. Thạc sỹ: …………..

1.3. Đại học: …………..

1.4. Cao đẳng: …………..

2. Số lần cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn các khóa đào tạo về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Nội vụ tổ chức: …….

3. Tự Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CB, CC hoặc cử CB, CC tham gia các khóa nâng cao trình độ tin học bằng nguồn kinh phí của cơ quan:

□ Có                 □ Không

Nếu có, cung cấp thông tin sau:

3.1. Số lớp/khóa học[35]: ……………

3.2. Tổng số CB, CC được đào tạo: ……………

3.3. Nội dung đào tạo: ……………

MỤC 7. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Môi trường tổ chức và chính sách:

TT

Nội dung văn bản

Ngày ban hành

Số và ký hiệu văn bản

Trích yếu

Liên kết (link)[36]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Cơ chế, chính sách riêng khuyến khích ứng dụng, phát triển CNTT

 

 

 

 

2

Quy định về ứng dụng CNTT của cơ quan

 

 

 

 

3

Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

 

 

 

 

4

Báo cáo về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (quý IV năm trước năm báo cáo)

 

 

 

 

5

Văn bản chỉ đạo khác liên quan đến ứng dụng CNTT

 

 

 

 

2. Tổng chi[37] của đơn vị cho ứng dụng CNTT từ ngân sách huyện và ngân sách tỉnh cấp (triệu đồng): ..........

Trong đó:

2.1. Tổng chi mua sắm phần cứng trong năm (triệu đồng): ..........

Trong đó:

a) Chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT[38]: ..........

b) Chi cho an toàn thông tin (ATTT) [39]: ..........

2.2. Tổng chi mua sắm/xây dựng phần mềm trong năm (triệu đồng): ..........

2.3. Tổng chi đào tạo nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức của cơ quan trong năm (triệu đồng): .................

 

Ngày ..... tháng .... năm …

Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ngày ..... tháng .... năm ….

Lãnh đạo

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC III

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Căn cứ

Phương pháp tính điểm

Điểm tối đa

Ghi chú

 

TỔNG ĐIỂM

 

1.000

 

I.

HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT)

 

100

 

1.

Tỷ lệ cán bộ, công chức (CB, CC) tại cơ quan được trang bị máy tính để bàn

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

30

 

2.

Mô hình mạng LAN

Client/Server: Điểm tối đa. Ngang hàng: 50% Điểm tối đa. Không có: 0 điểm

20

 

3.

Bố trí máy tính riêng biệt để soạn thảo văn bản mật

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.

Máy in được bố trí riêng biệt để in văn bản mật

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

5.

Đầu tư thiết bị Tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

6.

Đầu tư thiết bị khảo sát đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

7.

Hệ thống WIFI của cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

8.

Hệ thống an ninh mạng

Áp dụng Tường lửa cứng và Tường lửa mềm: Điểm tối đa. Chỉ áp dụng một trong hai giải pháp: 50% Điểm tối đa. Không áp dụng giải pháp nào: 0 điểm

10

 

9.

Tỷ lệ máy tính để bàn có cài đặt phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

II.

ỨNG DỤNG CNTT 1

 

250

 

 

Hệ thống Thư điện tử công vụ

 

 

 

10.

Tỷ lệ CB, CC, VC được cấp hộp thư điện tử công vụ

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

5

 

11.

Tỷ lệ CB, CC, VC của cơ quan sử dụng hộp thư điện tử hàng tháng

Điểm = Cộng điểm mức độ sử dụng hộp thư điện tử của 12 tháng. Điểm mức độ sử dụng hộp thư điện tử hàng tháng = Tỷ lệ CB, CC, VC có truy cập hàng tháng*2 Điểm.

24

Tính từ 01 tháng 11 năm trước đến 01 tháng 11 năm báo cáo

12.

Tần suất sử dụng hộp thư điện tử cơ quan

≥ 528 lượt/năm: điểm tối đa.

<528 lượt/năm: điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa2

6

 

13.

Tần suất sử dụng hộp thư điện tử của thủ trưởng cơ quan

≥ 528 lượt/năm: điểm tối đa.

<528 lượt/năm: điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa3

5

 

 

Phần mềm (PM) quản lý văn bản và điều hành công việc

 

 

 

14.

Tỷ lệ văn bản (VB) đi được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

15

 

15.

Tỷ lệ VB đến được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

15

 

16.

Sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

 

Phần mềm Quản lý hồ sơ một cửa

 

 

 

17.

Tỷ lệ hồ sơ một cửa được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa. Nếu không có HS: Điểm = 50% Điểm tối đa.

15

Không sử dụng PM: 0 Điểm.

18.

Tỷ lệ hồ sơ một cửa hoàn thành được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa. Nếu không có HS: Điểm = 50% Điểm tối đa.

15

Không sử dụng PM: 0 Điểm.

 

Phần mềm Đăng ký xếp lịch và phát hành Giấy mời qua mạng

 

 

 

19.

Số lượng cuộc họp đã đề xuất được đăng ký qua phần mềm

Trên 12 lần đăng ký họp qua phần mềm: Điểm tối đa. Từ 01 đến 12 lần đăng ký họp qua phần mềm: 50% Điểm tối đa. Không đăng ký họp qua phần mềm: 0 Điểm

20

Không sử dụng PM: 0 Điểm.

 

Phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành

 

 

 

20.

Tỷ lệ VB có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa.

15

Không sử dụng PM: 0 Điểm.

 

Phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo

 

 

 

21.

Tỷ lệ đơn thư được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa. Không có đơn thư: Điểm tối đa

15

 

22.

Phần mềm quản lý nhân sự

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

23.

Phần mềm tài chính - kế toán

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

24.

Phần mềm quản lý tài sản công

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

25.

Phần mềm báo cáo số liệu kinh tế xã hội

Có sử dụng và báo cáo cả năm đúng hạn: điểm tối đa. Có sử dụng và báo cáo cả năm quá hạn: 10 điểm. Không sử dụng: 0 điểm.

20

 

26.

Sử dụng phần mềm ứng dụng khác được triển khai trên môi trường mạng

Mỗi ứng dụng triển khai được 4 điểm. Tổng điểm tối đa không quá 20 điểm

20

 

27.

Tỷ lệ các phần mềm được tích hợp vào Hệ thống Xác thực tập trung của tỉnh

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

III.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

350

 

 

Công tác tổ chức quản trị cổng thông tin điện tử

 

 

 

28.

Ban Biên tập cổng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

29.

Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin, Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho cổng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

 

Bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử

 

 

 

30.

Kinh phí cho hoạt động đưa tin, biên tập tin bài

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

31.

Cập nhật thông tin mới ít nhất 01 lần mỗi ngày trong các ngày làm việc

≥264 tin, bài4/năm: điểm tối đa. Dưới 264 tin bài/năm: Số lượng tin, bài/264* điểm tối đa

30

 

 

Thông tin được cung cấp trên cổng thông tin điện tử

 

 

 

 

Thông tin giới thiệu

 

 

 

32.

Sơ đồ tổ chức

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

33.

Chức năng nhiệm vụ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

34.

Quá trình hình thành và phát triển

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

35.

Lãnh đạo cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

36.

Danh bạ cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

37.

Tin tức, sự kiện

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

38.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

39.

Lịch làm việc của cơ quan

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

40.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

41.

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

42.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

43.

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Có kênh thông tin, có đăng tải văn bản: điểm tối đa. Có kênh thông tin, không đăng tải văn bản: 80% điểm tối đa. Không có kênh thông tin: 0 điểm

10

 

44.

Liên kết với Công báo điện tử tỉnh

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

 

Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

 

 

 

45.

Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. Không có kênh thông tin hoặc không đăng tải văn bản: 0 điểm

10

 

46.

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Có góp ý của tổ chức, cá nhân : điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

47.

Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

48.

Thông tin, báo cáo thống kê

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

49.

Đăng tải các mục thông tin bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

50.

Chức năng hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

51.

Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

52.

Cung cấp các dịch vụ hành chính công (HCC) trực tuyến mức độ 1, 25

Điểm = Tỷ lệ x điểm tối đa. Đối với cơ quan không có thủ tục hành chính: điểm = 100% điểm tối đa.

20

 

53.

Tỷ lệ dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 3/Tổng số dịch vụ HCC

Điểm = (Tỷ lệ/50%) x điểm tối đa. Đối với cơ quan không có thủ tục hành chính: Điểm = 100% điểm tối đa.

30

Từ 50% trở lên được điểm tối đa

54.

Tỉ lệ trung bình hồ sơ trực tuyến/tổng số hồ sơ đăng ký trong năm đối với các dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 3.6

Điểm = (Tỷ lệ/70%) x điểm tối đa. Đối với cơ quan không có thủ tục hành chính: Điểm = 80% điểm tối đa.

20

Từ 70% trở lên được điểm tối đa

55.

Tỷ lệ dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 4/Tổng số dịch vụ HCC

Điểm = (Tỷ lệ/10%) x điểm tối đa. Đối với cơ quan không có thủ tục hành chính: Điểm = 100% điểm tối đa.

20

Từ 10% trở lên được điểm tối đa

56.

Tỉ lệ trung bình hồ sơ trực tuyến/tổng số hồ sơ đăng ký trong năm đối với dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 4

Điểm = (Tỷ lệ/70%) x điểm tối đa. Đối với cơ quan không có thủ tục hành chính: Điểm = 80% điểm tối đa.

10

Từ 70% trở lên được điểm tối đa

IV.

NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT

 

80

 

57.

Cán bộ chuyên trách CNTT có chuyên môn phù hợp

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

58.

Cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ trên Đại học chuyên ngành CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

59.

Số lần cử CB, CC tham dự lớp tập huấn/Số lần được triệu tập của Sở TT&TT, Sở Nội vụ

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

30

Cử CB, CC đào tạo đầy đủ theo triệu tập

60.

Tự Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CB, CC trong năm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

V.

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG – CHÍNH SÁCH

 

160

 

61.

Cơ chế, chính sách riêng khuyến khích ứng dụng, phát triển CNTT

Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, đường liên kết đến VB: điểm tối đa. Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, có VB giấy kèm theo: 90% điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm.

20

 

62.

Quy định về ứng dụng CNTT của cơ quan

Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, đường liên kết đến VB: điểm tối đa. Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, có VB giấy kèm theo: 90% điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm.

40

 

63.

Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, đường liên kết đến VB: điểm tối đa. Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, có VB giấy kèm theo: 90% điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm.

40

 

64.

Báo cáo về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (quý IV năm trước năm báo cáo)

Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, đường liên kết đến VB: điểm tối đa. Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, có VB giấy kèm theo: 90% điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm.

20

 

65.

Quy định, văn bản chỉ đạo khác liên quan đến ứng dụng CNTT

Mỗi VB: 05 điểm. Tổng điểm không quá điểm tối đa

40

 

VI.

ĐIỂM THƯỞNG DO BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH

 

60

 

66.

Đáp ứng thời gian báo cáo theo quy định

Đúng hạn: điểm tối đa. Không đúng hạn: 0 điểm

30

Trước ngày 20 tháng 11 năm báo cáo

67.

Đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu báo cáo theo Phụ lục I

Đầy đủ nội dung: điểm tối đa. Thiếu mỗi nội dung trừ 01 điểm từ Điểm tối đa.

30

 

 

PHỤ LỤC IV

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Căn cứ

Phương pháp tính điểm

Điểm tối đa

Ghi chú

 

TỔNG ĐIỂM

 

1.000

 

I

HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT)

 

100

 

1.

Tỷ lệ cán bộ, công chức (CB, CC) tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc được trang bị máy tính để bàn

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

2.

Tỷ lệ CB, CC tại UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây được gọi là UBND cấp xã) được trang bị máy tính để bàn

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

3.

Có bố trí Phòng riêng biệt đặt thiết bị mạng, máy chủ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.

Có đầu tư Thiết bị chuyển mạch lớp 3 (switch layer 3)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

5.

Mạng LAN của cơ quan được cấu hình thiết lập chia thành các mạng nội bộ ảo (VLAN)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

6.

Mạng LAN của cơ quan có thiết bị chống sét

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

7.

Bố trí máy tính riêng biệt để soạn thảo văn bản mật

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

8.

Máy in được bố trí riêng biệt để in văn bản mật

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

9.

Đầu tư thiết bị Tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ tại trụ sở cơ quan cho bộ phận một cửa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

10.

Đầu tư thiết bị khảo sát đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

11.

Hệ thống WIFI của cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

12.

Tỷ lệ máy tính để bàn có cài đặt phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

13.

Hệ thống an ninh mạng

Áp dụng Tường lửa cứng và Tường lửa mềm: Điểm tối đa. Chỉ áp dụng một trong hai giải pháp: 50% Điểm tối đa. Không áp dụng giải pháp nào: 0 điểm

10

 

II

ỨNG DỤNG CNTT

 

250

 

 

Hệ thống Thư điện tử công vụ

 

 

 

14.

Tỷ lệ CB, CC, VC của cơ quan chuyên môn trực thuộc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc được cấp hộp thư điện tử công vụ

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

3

 

15.

Tỷ lệ CB, CC của UBND cấp xã được cấp hộp thư điện tử công vụ

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

3

 

16.

Tỷ lệ CB, CC, VC của cơ quan chuyên môn trực thuộc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sử dụng hộp thư điện tử hàng tháng

Điểm = Cộng điểm mức độ sử dụng hộp thư điện tử của 12 tháng. Điểm mức độ sử dụng hộp thư điện tử hàng tháng = Tỷ lệ CB, CC, VC có truy cập hàng tháng*2 Điểm.

24

 

17.

Tần suất sử dụng hộp thư điện tử cơ quan

≥ 528 lượt/năm: điểm tối đa. <528 lượt/năm: điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa7

5

 

18.

Tần suất sử dụng hộp thư điện tử của thủ trưởng cơ quan

≥ 528 lượt/năm: điểm tối đa. <528 lượt/năm: điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa8

5

 

 

Phần mềm (PM) quản lý văn bản và điều hành công việc

 

 

 

19.

Tỷ lệ văn bản (VB) đi được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

15

 

20.

Tỷ lệ VB đến được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

15

 

21.

Sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

 

Phần mềm Quản lý hồ sơ một cửa

 

 

 

22.

Tỷ lệ hồ sơ một cửa được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa.

15

 

23.

Tỷ lệ hồ sơ một cửa hoàn thành được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa.

15

 

 

Phần mềm Đăng ký xếp lịch và phát hành Giấy mời qua mạng

 

 

 

24.

Số lượng cuộc họp đã đề xuất được đăng ký qua phần mềm

Trên 12 lần đăng ký họp qua phần mềm: Điểm tối đa. Từ 01 đến 12 đăng ký họp qua phần mềm: 50% Điểm tối đa. Không đăng ký họp qua phần mềm: 0 Điểm

20

 

 

Phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành

 

 

 

25.

Tỷ lệ VB có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa.

10

 

26.

Tỷ lệ VB có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa.

5

 

 

Phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo

 

 

 

27.

Tỷ lệ đơn thư được cập nhật vào PM

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa. Không có đơn thư: Điểm tối đa

15

 

28.

Phần mềm quản lý nhân sự

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

29.

Phần mềm tài chính – kế toán

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

30.

Phần mềm quản lý tài sản công

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

31.

Phần mềm báo cáo số liệu kinh tế xã hội

Có sử dụng và báo cáo cả năm đúng hạn: điểm tối đa. Có sử dụng và báo cáo cả năm quá hạn: 10 điểm. Không sử dụng: 0 điểm.

20

 

32.

Sử dụng phần mềm ứng dụng khác được triển khai trên môi trường mạng

Mỗi ứng dụng triển khai được 4 điểm. Tổng điểm tối đa không quá 20 điểm

20

 

33.

Tỷ lệ các phần mềm được tích hợp vào Hệ thống Xác thực tập trung của tỉnh

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

III

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

350

 

 

Công tác tổ chức quản trị cổng thông tin điện tử

 

 

 

34.

Ban Biên tập cổng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

35.

Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin, Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho cổng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

 

Bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử

 

 

 

36.

Kinh phí cho hoạt động đưa tin, biên tập tin bài

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

37.

Cập nhật thông tin mới ít nhất 01 lần mỗi ngày trong các ngày làm việc.

≥264 tin, bài9/năm: điểm tối đa. Dưới 264 tin bài/năm: Số lượng tin, bài/264* điểm tối đa

30

 

 

Thông tin được cung cấp trên cổng thông tin điện tử

 

 

 

 

Thông tin giới thiệu

 

 

 

38.

Tổ chức bộ máy hành chính

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

39.

Bản đồ địa giới

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

40.

Điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

41.

Lãnh đạo cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

42.

Danh bạ cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

43.

Tin tức, sự kiện

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

44.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

45.

Lịch làm việc của cơ quan

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

46.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

47.

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

48.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

49.

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Có kênh thông tin, có đăng tải tin, bài: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

50.

Liên kết với Công báo điện tử tỉnh

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

 

Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

 

 

51.

Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. Không có kênh thông tin hoặc không đăng tải văn bản: 0 điểm

5

 

52.

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Có góp ý của tổ chức, cá nhân : điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

53.

Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

54.

Thông tin, báo cáo thống kê

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

55.

Đăng tải các mục thông tin bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

56.

Chức năng hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

57.

Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

 

Cổng thông tin điện tử của các các đơn vị trực thuộc

 

 

 

58.

Tỷ lệ UBND cấp xã có Cổng TTĐT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa.

10

 

 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

59.

Cung cấp các dịch vụ hành chính công (HCC) trực tuyến mức độ 1, 210

Điểm = Tỷ lệ x điểm tối đa.

20

 

60.

Tỷ lệ dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 3/Tổng số dịch vụ HCC

Điểm = (Tỷ lệ/50%) x điểm tối đa.

30

Từ 50% trở lên được điểm tối đa

61.

Tỉ lệ trung bình hồ sơ trực tuyến/tổng số hồ sơ đăng ký trong năm đối với các dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 3.11

Điểm = (Tỷ lệ/70%) x điểm tối đa.

20

Từ 70% trở lên được điểm tối đa

62.

Tỷ lệ dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 4/Tổng số dịch vụ HCC

Điểm = (Tỷ lệ/10%) x điểm tối đa.

20

Từ 10% trở lên được điểm tối đa

63.

Tỉ lệ trung bình hồ sơ trực tuyến/tổng số hồ sơ đăng ký trong năm đối với dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 4

Điểm = (Tỷ lệ/70%) x điểm tối đa.

10

Từ 70% trở lên được điểm tối đa

IV

NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT

 

80

 

64.

Cán bộ chuyên trách CNTT có chuyên môn phù hợp

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

65.

Cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ trên Đại học chuyên ngành CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

66.

Số lần cử CB, CC tham dự lớp tập huấn theo triệu tập của Sở TT&TT, Sở Nội vụ /Số lần được triệu tập

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

30

Cử CB, CC đào tạo đầy đủ

67.

Tự Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CB, CC trong năm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

V

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG - CHÍNH SÁCH

 

160

 

68.

Cơ chế, chính sách riêng khuyến khích ứng dụng, phát triển CNTT

Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, đường liên kết đến VB: điểm tối đa. Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, có VB giấy kèm theo: 90% điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm.

20

 

69.

Quy định về ứng dụng CNTT của cơ quan

Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, đường liên kết đến VB: điểm tối đa. Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, có VB giấy kèm theo: 90% điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm.

40

 

70.

Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, đường liên kết đến VB: điểm tối đa. Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, có VB giấy kèm theo: 90% điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm.

40

 

71.

Báo cáo về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (quý IV năm trước năm báo cáo)

Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, đường liên kết đến VB: điểm tối đa. Có ban hành VB và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu VB, có VB giấy kèm theo: 90% điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm.

20

 

72.

Quy định, văn bản chỉ đạo khác liên quan đến ứng dụng CNTT

Mỗi VB: 05 điểm. Tổng điểm không quá điểm tối đa

40

 

73.

Đáp ứng thời gian báo cáo theo quy định

Đúng hạn: điểm tối đa. Không đúng hạn: 0 điểm

30

Sở TT&TT nhận được Báo cáo trước ngày 20 tháng 11 của năm báo cáo

74.

Đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu báo cáo theo Phụ lục II

Đầy đủ nội dung: điểm tối đa. Thiếu mỗi nội dung trừ 01 điểm từ Điểm tối đa.

30

 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

---------------------------------

1 Đối với các tiêu chí thuộc nhóm “Ứng dụng CNTT”, Nếu cơ quan không sử dụng phần mềm theo chủ trương của cấp có thẩm quyền: Điểm =100% x Điểm tối đa.

2 Trung bình có 264 ngày làm việc/năm (22 ngày/tháng x12 tháng). Trung bình 2 lượt truy cập/ngày. Số lượng truy cập tối thiểu trong năm: 528 lượt/năm (264 ngày/năm*2 lượt truy cập/ngày). Nếu số lượt truy cập <528 lượt/năm: điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa. Trong đó, Tỷ lệ= số lượt truy cập/528.

3 Trung bình có 264 ngày làm việc/năm (22 ngày/tháng x12 tháng). Trung bình 2 lượt truy cập/ngày. Số lượng truy cập tối thiểu trong năm: 528 lượt/năm (264 ngày/năm*2 lượt truy cập/ngày). Nếu số lượt truy cập <528 lượt/năm: điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa. Trong đó, Tỷ lệ= số lượt truy cập/528.

4 Trung bình có 264 ngày làm việc/năm (22 ngày/tháng x12 tháng). Số tin, bài của các kênh thông tin: Tin tức, sự kiện; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công.

5 Mỗi dịch vụ HCC tương ứng với một thủ tục hành chính do cơ quan thực hiện. Dịch vụ HCC trực tuyến là Dịch vụ HCC do cơ quan cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

6 Các tỷ lệ trên là tỷ số số hồ sơ được giải quyết trực tuyến tối thiểu mức độ 3 trên tổng số hồ sơ thực tế cần giải quyết đối với các dịch vụ đã sẵn sàng cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3.

7 Trung bình có 264 ngày làm việc/năm (22 ngày/tháng x12 tháng). Trung bình 2 lượt truy cập/ngày. Số lượng truy cập tối thiểu trong năm: 528 lượt/năm (264 ngày/năm*2 lượt truy cập/ngày). Nếu số lượt truy cập <528 lượt/năm: điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa. Trong đó, Tỷ lệ= số lượt truy cập/528.

8 Trung bình có 264 ngày làm việc/năm (22 ngày/tháng x12 tháng). Trung bình 2 lượt truy cập/ngày. Số lượng truy cập tối thiểu trong năm: 528 lượt/năm (264 ngày/năm*2 lượt truy cập/ngày). Nếu số lượt truy cập <528 lượt/năm: điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa. Trong đó, Tỷ lệ= số lượt truy cập/528.

9 Trung bình có 264 ngày làm việc/năm (22 ngày/tháng x12 tháng). Số tin, bài của các kênh thông tin: Tin tức, sự kiện; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công.

10 Mỗi dịch vụ HCC tương ứng với một thủ tục hành chính do cơ quan thực hiện. Dịch vụ HCC trực tuyến là Dịch vụ HCC do cơ quan cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

11 Các tỷ lệ trên là tỷ số số hồ sơ được giải quyết trực tuyến tối thiểu mức độ 3 trên tổng số hồ sơ thực tế cần giải quyết đối với các dịch vụ đã sẵn sàng cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3.[1] Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 11 của năm trước đến ngày 01 tháng 11 của năm báo cáo.

[2] Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức (không bao gồm bảo vệ, tạp vụ và lái xe).

[3] Không tính số máy tính để bàn trang bị cho CB, VC của các đơn vị trực thuộc.

[4] Không tính số máy tính được bố trí riêng biệt để soạn thảo văn bản mật của các đơn vị trực thuộc

[5] Không tính số máy tính để bàn có cài đặt phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền của các đơn vị trực thuộc.

[6] Đối với các phần mềm dùng chung của tỉnh được liệt kê từ tiêu chí 2 đến tiêu chí 6 trong Mục 4: Nếu không sử dụng phần mềm thì cơ quan kèm theo mẫu phiếu thẩmBáo cáo này văn bản chủ trương cho phép không sử dụng phần mềm của cấp có  Có quyền. Mục 4 của Báo cáo thể hiện việc sử dụng các phần mềm. Chọn ô   Không nếu nếu cơ quan có sử dụng phần mềm; Chọn ô  mềm.cơ quan không sử dụng phần

[7] Báo cáo cả năm của năm trước năm báo cáo.

[8] Trang/Cổng thông tin điện tử được gọi tắt là Cổng thông tin điện tử.

[9] Cổng thông tin điện tử do Văn phòng UBND tỉnh quản lý chính là Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

[10] Để trả lời trong các phần 3 đề nghị đánh dấu ( ) hoặc ( ), nếu bỏ trống sẽ không được tính.

[11] Số lượng tin, bài, văn bản đã đăng tải trong năm báo cáo.

[12] Đối với cơ quan không có thủ tục hành chính, đề nghị ghi dòng chữ: Cơ quan không có TTHC tại cột “Địa chỉ truy cập”.

[13] Chỉ khai báo các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp hoặc liên kết trên cổng TTĐT của cơ quan.

[14] Dịch vụ hành chính công được hiểu theo định nghĩa tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

[15] Dịch vụ hành chính công trực tuyến là dịch vụ hành chính công được cung cấp trên môi trường mạng theo định nghĩa tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

[16] Thời gian đào tạo của lớp/khóa học: không kéo dài trên 15 ngày đào tạo.

[17] Trường hợp không có địa chỉ truy cập, đề nghị cơ quan gửi văn bản giấy liên quan kèm với mẫu phiếu báo cáo.

[18] Đối với Mục 7, Tổng chi được hiểu là tổng chi dự kiến hoàn thành đến hết năm của năm báo cáo, bao gồm kinh phí sự nghiệp và kinh phí xây dựng cơ bản.

[19] Chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT: Chi mua sắm, nâng cấp máy tính, mạng cục bộ, mạng viễn thông v.v.

[20] Chi cho ATTT: chi mua sắm, lắp đặt các giải pháp lưu trữ, giải pháp ATTT khác.

[21] Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 11 của năm trước đến ngày 01 tháng 11 của năm báo cáo.

[22] Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức (không bao gồm bảo vệ, tạp vụ và lái xe)

[23] Không tính số máy tính để bàn trang bị cho CB, VC của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

[24] Không tính số máy tính được bố trí riêng biệt để soạn thảo văn bản mật của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

[25] Không tính số máy in được bố trí riêng biệt để in văn bản mật của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

[26] Không tính số máy tính để bàn có cài đặt phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

[27] Đối với các phần mềm dùng chung của tỉnh được liệt kê từ tiêu chí 2 đến tiêu chí 6 trong Mục 4: Nếu không sử dụng phần mềm thì cơ quan kèm theo mẫu phiếu Báo cáo này văn bản chủ trương cho phép không sử dụng phần mềm thẩm quyền. Mục 4 của Báo cáo thể hiện việc sử dụng các phầncủa cấp có  Có nếu cơ quan có sử dụng phầnmềm. Chọn ô   Không nếu cơ quan không sử dụng phần mềm; Chọn ô  mềm

[28] Báo cáo cả năm của năm trước năm báo cáo.

[29] Trang/cổng thông tin điện tử được gọi tắt là cổng thông tin điện tử.

[30] Để trả lời trong các phần 3 đề nghị đánh dấu ( ) hoặc ( ), nếu bỏ trống sẽ không được tính.

[31] Số lượng tin, bài, văn bản đã đăng tải trong năm báo cáo.

[32] Chỉ khai báo các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp hoặc liên kết trên cổng TTĐT của cơ quan.

[33] Dịch vụ hành chính công được hiểu theo định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP

[34] Dịch vụ hành chính công trực tuyến là dịch vụ hành chính công được cung cấp trên môi trường mạng theo định nghĩa tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

[35] Thời gian đào tạo của lớp/khóa học: không kéo dài trên 15 ngày đào tạo.

[36] Trường hợp không có địa chỉ truy cập, đề nghị cơ quan gửi văn bản giấy liên quan kèm với mẫu phiếu báo cáo.

[37] Đối với Mục 7, Tổng chi được hiểu là tổng chi dự kiến hoàn thành đến hết năm của năm báo cáo, bao gồm kinh phí sự nghiệp và kinh phí xây dựng cơ bản.

[38] Chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT: Chi mua sắm, nâng cấp máy tính, mạng cục bộ, mạng viễn thông v.v.

[39] Chi cho ATTT: chi mua sắm, lắp đặt các giải pháp lưu trữ, giải pháp ATTT khác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2214/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2214/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2214/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2214/QĐ-UBND mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2214/QĐ-UBND mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2214/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành26/10/2015
       Ngày hiệu lực26/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2214/QĐ-UBND mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2214/QĐ-UBND mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế 2015