Quyết định 2215/QĐ-BTC

Quyết định 2215/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Quyết định 19/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2215/QĐ-BTC đính chính Quyết định 19/2007/QĐ-BTC Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2215/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-BTC NGÀY 27/3/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

a) Khoản 1, Điều 2: Bỏ từ “Toàn bộ” và thay thế cụm từ “ghi thu, ghi chi” bằng “đầy đủ”. Nội dung sau khi đính chính là “1. Các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ  phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách nhà nước.”

b) Điểm b) Khoản 2, Điều 5: Thay thế từ “vay” bằng “viện trợ”. Nội dung sau khi đính chính là “ b) Dự toán được giao đối với các khoản viện trợ nước ngoài của Chính phủ cấp phát cho các chương trình/dự án của các Bộ, ngành và địa phương.”

c) Khoản 4, Điều 6: Bỏ cụm từ “lệnh thu ngân sách địa phương”. Nội dung sau đính chính là “4. Đối với các khoản chi hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương, căn cứ chứng từ hồ sơ do Bộ Tài chính gửi đến, Sở Tài chính tiến hành lập lệnh chi tiền cho các đơn vị sử dụng vốn gửi Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp phát ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận: 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án NDTC và Viện Kiểm sát NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT , TCĐN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 

Đinh Văn Nhã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2215/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2215/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2007
Ngày hiệu lực26/06/2007
Ngày công báo19/07/2007
Số công báoTừ số 478 đến số 479
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2215/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2215/QĐ-BTC đính chính Quyết định 19/2007/QĐ-BTC Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2215/QĐ-BTC đính chính Quyết định 19/2007/QĐ-BTC Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2215/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐinh Văn Nhã
     Ngày ban hành26/06/2007
     Ngày hiệu lực26/06/2007
     Ngày công báo19/07/2007
     Số công báoTừ số 478 đến số 479
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2215/QĐ-BTC đính chính Quyết định 19/2007/QĐ-BTC Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2215/QĐ-BTC đính chính Quyết định 19/2007/QĐ-BTC Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước

         • 26/06/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/06/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực