Quyết định 2215/QĐ-UBND

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2215/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được cập nhật kịp thời để công bố.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- Các PCVP UBND tỉnh, các CV, CTTĐT;
- Lưu: VT, NC, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2215 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mục 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

Stt

Thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Cơ quan thực hiện

I. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

2

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

3

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

4

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

5

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

6

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

7

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

II. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

2

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

4

Thông báo doanh nghiệp về những điều kiện chưa đảm bảo tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

2

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

3

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

4

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

5

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

6

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

7

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

8

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

9

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

10

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

11

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

14

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

15

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

16

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

Sở LĐ-TB&XH

Mục 2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế:

Stt

Thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Cơ quan thực hiện

Trang

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

 

2

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

UBND tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

 

Mục 3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Stt

Thủ tục hành chính

Quyết định công bố

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH TRA

1

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ Sở (nếu có).

Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Sở LĐ-TB&XH

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Sở LĐ-TB&XH

2

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Sở LĐ-TB&XH

3

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Sở LĐ-TB&XH

4

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Đây là hình thức nhận báo cáo; không có quá trình giải quyết, ra kết quả. Vì vậy, đề nghị không đưa vào danh mục TTHC

Sở LĐ-TB&XH

5

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

Sở LĐ-TB&XH

6

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Các thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ và Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được thay thế bởi Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở LĐ-TB&XH

7

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Sở LĐ-TB&XH

8

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở LĐ-TB&XH

9

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở LĐ-TB&XH

10

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Sở LĐ-TB&XH

III. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

1

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

2

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

3

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sở LĐ-TB&XH

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ trung cấp nghề)

Sở LĐ-TB&XH

5

Cấp giấy chứng nhận bổ sung Đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ trung cấp nghề)

Sở LĐ-TB&XH

6

Thành lập trường trung cấp nghề công lập - tư thục

UBND tỉnh

7

Thành lập trung tâm dạy nghề công lập - tư thục

UBND tỉnh

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh

Đây là hình thức nhận báo cáo; không có quá trình giải quyết, ra kết quả. Vì vậy, đề nghị không đưa vào danh mục TTHC

Sở LĐ-TB&XH

2

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Sở LĐ-TB&XH

3

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Sở LĐ-TB&XH

4

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.

Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

UBND tỉnh

5

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

UBND tỉnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2215/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2215/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2017
Ngày hiệu lực25/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2215/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2215/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2215/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2215/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành25/09/2017
        Ngày hiệu lực25/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2215/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2215/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Thừa Thiên Huế

            • 25/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực