Quyết định 2215/QĐ-UBND

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Văn hóa tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

4,5 ngày làm việc

2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

3,5 ngày làm việc

3. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thc hin

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

4,5 ngày làm việc

4. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

3,5 ngày làm việc

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN (18 thủ tục)

* Lĩnh vực văn hóa:

1. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố và dự thảo văn bản chấp thuận (nếu đồng ý) hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

07 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

05 ngày làm việc

B4

Gửi hồ sơ tới Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/ thành phố

01 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển kết quả về Phòng Văn hóa - Thông tin để lưu hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B10

Thống kê và theo dõi các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

2. Thủ tục thông báo tổ chức Lễ hội

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc (10 ngày tại Phòng Văn hóa và Thông tin; 05 ngày tại Ủy ban nhân dân huyện/thành ph)

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

05 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký nháy trước khi trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

03 ngày làm việc

B4

Gửi hồ sơ tới văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển hồ sơ về Phòng Văn hóa - Thông tin để lưu hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

Văn thư VP UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B10

Thống kê và theo dõi các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

3. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hin

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B8

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu văn bản trả lời kết quả trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

02 ngày làm việc

B3

Xem xét và ký văn bản trả lời kết quả

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B6

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

B7

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa. Thống kê và theo dõi các TTHC thực hiện tại đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,25 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố, tham mưu dự thảo giấy chứng nhận (trường hợp đồng ý) hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký nháy trước khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

0,25 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, phát hành

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận hồ sơ

Văn thư UBND huyện/thành phố

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

0,25 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Phòng văn hóa, Thông tin

Văn thư UBND huyện/thành phố

0,25 ngày làm việc

B10

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa. Thống kê và theo dõi các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

5. Xác định về vị trí dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công).

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B8

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

06 ngày làm việc

B3

Xem xét và ký văn bản trả lời kết quả.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

02 ngày làm việc

B6

Đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn thư Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

B7

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

* Lĩnh vực Gia đình

6. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố và dự thảo Giấy chứng nhận (nếu đồng ý) hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đng ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

11 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký nháy trước khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

05 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, phát hành

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận h

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

07 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển hồ sơ về Phòng Văn hóa - Thông tin

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B10

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

7. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố, dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

05 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký nháy trước khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

02 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, phát hành

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận hồ sơ

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B9

Trả hồ sơ về Phòng Văn hóa - Thông tin để lưu hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

Văn thư UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B10

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

8. Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố, tham mưu dự thảo giấy Chứng nhận (trường hợp đồng ý) hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

08 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký nháy trước khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

02 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, phát hành

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận hồ sơ

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

03 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND huyện/thành ph

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển hồ sơ về Phòng Văn hóa - Thông tin để lưu hồ sơ

Văn thư UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B10

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

9. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố và dự thảo Giấy chứng nhận (nếu đồng ý) hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình Lãnh đạo

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

11 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký nháy trước khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

05 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, phát hành

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận hồ sơ

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

07 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND huyện/ thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin để lưu hồ sơ

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B10

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

10. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố, dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

04 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký nháy trước khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

03 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, phát hành

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận h

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin để lưu hồ sơ

Văn thư VP UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B10

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qu

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

11. Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B11

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình trình UBND huyện/ thành phố, tham mưu dự thảo giấy Chứng nhận (trường hợp đồng ý) hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

08 ngày làm việc

B3

Soát xét nội dung, ký nháy trước khi chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

02 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, phát hành

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận hồ sơ

Văn thư UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện/thành phố

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

03 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND huyện/ thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin để lưu hồ sơ

Văn thư UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B10

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

12. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện, thành phố

1,5 ngày làm việc

B3

Xem xét trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện xét duyệt

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, thành phố

01 ngày làm việc

B4

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện

Phòng Văn hóa và Thông tin

02 ngày làm việc

B5

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện

1,5 ngày làm việc

B6

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo huyện xem xét

Chuyên viên UBND cấp huyện

1,5 ngày làm việc

B7

Xem xét ký Quyết định hành chính và Giấy công nhận

Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

B8

Đóng dấu, chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin để lưu hồ sơ

Văn thư UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

B9

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

13. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

01 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

0,5 ngày làm việc

B4

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện

01 ngày làm việc

B5

Thm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo huyện xem xét

Chuyên viên UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

B6

Xem xét ký Quyết định hành chính và Giấy công nhận

Chủ tịch UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư

0,25 ngày làm việc

B8

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,25 ngày làm việc

14. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 ngày làm việc

c thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

1,5 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

01 ngày làm việc

B4

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện

02 ngày làm việc

B5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo huyện xem xét

Chuyên viên UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

B6

Xem xét ký Quyết định hành chính và Giấy khen

Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư

0,5 ngày làm việc

B8

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trkết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày làm việc

15. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

01 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

0,5 ngày làm việc

B4

Phòng Văn hóa và Thông tin phi hợp với với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện

01 ngày làm việc

B5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo huyện xem xét

Chuyên viên UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

B6

Xem xét ký Quyết định hành chính và Giấy công nhận

Chủ tịch UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư

0,25 ngày làm việc

B8

Lưu hồ sơ và chuyn kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,25 ngày làm việc

16. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

01 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

0,5 ngày làm việc

B4

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hp với với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện

01 ngày làm việc

B5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo huyện xem xét

Chuyên viên UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

B6

Xem xét ký Quyết định hành chính và Giấy công nhận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư

0,25 ngày làm việc

B8

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,25 ngày làm việc

17. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

01 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

0,5 ngày làm việc

B4

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hp với với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện

01 ngày làm việc

B5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo huyện xem xét

Chuyên viên UBND cp huyện

01 ngày làm việc

B6

Xem xét ký Quyết định hành chính và Giấy công nhận

Chủ tịch UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư

0,25 ngày làm việc

B8

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,25 ngày làm việc

18. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

01 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

0,5 ngày làm việc

B4

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện

01 ngày làm việc

B5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo huyện xem xét

Chuyên viên UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

B6

Xem xét ký Quyết định hành chính và Giấy công nhận

Chủ tịch UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư

0,25 ngày làm việc

B8

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin

0,25 ngày làm việc

II. THỦ TỤC CẤP XÃ (05 thủ tục)

* Lĩnh vực Văn hóa

1. Thủ tục thông báo tổ chức Lễ hội

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B6

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

02 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu tờ trình hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình lãnh đạo Ủy ban cấp xã xem xét

Công chức Văn hóa - Xã hội

06 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

05 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Văn thư

01 ngày làm việc

B5

Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Văn hóa - Xã hội

01 ngày làm việc

2. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B6

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu dự thảo giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình lãnh đạo Ủy ban cấn xã xem xét

Công chức Văn hóa - Xã hội

01 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa Xã hội

Văn thư

0,5 ngày làm việc

B5

Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Văn hóa - Xã hội

* Lĩnh vực gia đình

3. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B7

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào cấp xã xem xét

Công chức Văn hóa - Xã hội

02 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ

Ban Chỉ đạo Phong trào cấp xã

0,5 ngày làm việc

B4

Ban Chỉ đạo Phong trào cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp xã ký Quyết định công nhận

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

B5

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa Xã hội

Văn thư

0,5 ngày làm việc

B6

Lưu hồ sơ và chuyển trả kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Văn hóa - Xã hội

0,5 ngày làm việc

4. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B7

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào cấp xã xem xét

Công chức Văn hóa - Xã hội

02 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ

Ban Chỉ đạo Phong trào cấp xã

0,5 ngày làm việc

B4

Ban Chỉ đạo Phong trào cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp xã ký Quyết định công nhận

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

B5

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa Xã hội

Văn thư UBND cp xã

0,5 ngày làm việc

B6

Lưu hồ sơ và chuyn kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức Văn hóa - Xã hội

0,5 ngày làm việc

* Lĩnh vực Thể thao

5. Công nhận Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B6

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu quyết định công nhận hoặc văn bản trả lời (trường hợp không đồng ý) trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét

Công chức Văn hóa - Xã hội

04 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký văn bản

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Công chức Văn hóa Xã hội

Văn thư

0,5 ngày làm việc

B5

Lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức Văn hóa - Xã hội

0,5 ngày làm việc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2215/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2215/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(25/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2215/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Văn hóa tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Văn hóa tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2215/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (25/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Văn hóa tỉnh Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Văn hóa tỉnh Lâm Đồng

            • 14/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực