Quyết định 2216/QĐ-BTC

Quyết định 2216/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2216/QĐ-BTC 2021 Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực đầu tư công quyết toán


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 chế độ báo cáo định kỳ bị bãi bỏ tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính (số thứ tự 08) và 02 chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Bộ (
để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ
ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 22
16/QĐ-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính)

Phần I

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

STT

Tên Báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

1

2

3

 

Lĩnh vực đầu tư công

I

Chế độ báo cáo định kỳ bị bãi bỏ

1

Báo cáo về việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

II

Chế độ báo cáo định kỳ mới

1

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).

Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2

Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm.

Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phần II

CHI TIẾT NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI PHẦN I

1. Tên báo cáo: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).

1.1. Đối tượng thực hiện báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan trung ương;

b) Các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý;

c) Các Sở Tài chính;

d) Cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp;

đ) Các chủ đầu tư.

1.2. Cơ quan nhận báo cáo:

a) Đối với báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính;

b) Đối với báo cáo của các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý, cơ quan nhận báo cáo là cơ quan tài chính cùng cấp;

c) Đối với báo cáo của các Sở Tài chính, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính, cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương.

d) Đối với báo cáo của cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp, cơ quan nhận báo cáo là cơ quan tài chính cùng cấp.

đ) Đối với báo cáo của chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án), cơ quan nhận báo cáo là bộ, cơ quan trung ương, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường hợp được phân cấp quản lý), sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý.

1.3. Tần suất thực hiện báo cáo: hàng năm.

1.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm:

2.1. Đối tượng thực hiện báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan trung ương;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

2.2. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính.

2.3. Tần suất thực hiện báo cáo: hàng năm.

2.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2216/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2216/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2021
Ngày hiệu lực26/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(27/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2216/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2216/QĐ-BTC 2021 Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực đầu tư công quyết toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2216/QĐ-BTC 2021 Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực đầu tư công quyết toán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2216/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTạ Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/11/2021
        Ngày hiệu lực26/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (27/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2216/QĐ-BTC 2021 Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực đầu tư công quyết toán

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2216/QĐ-BTC 2021 Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực đầu tư công quyết toán

              • 26/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực