Quyết định 2218/QĐ-BTC

Quyết định 2218/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 93/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2218/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư chế độ tài chính Ngân hàng hợp tác xã


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 93/2013/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 93/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Thông tư 93/2013/TT-BTC) và mục V phần B Phụ lục 1, cột 4 Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư số 93/2013/TT-BTC như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 93/2013/TT-BTC:

Đã in: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và áp dụng cho năm tài chính 2013”.

Nay sửa lại là: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013”.

2. Tại mục V phần B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 93/2013/TT-BTC:

Đã in các mục như sau: 1 (1.1, 1.2, 1.3); 2 (1.1, 1.2, 1.3); 3 (2.1, 2.2, 2.3); 3; 4 (5.1, 5.2, 5.3); 5 (6.1, 6.2, 6.3); 6 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5); 7; 8.

Nay sửa lại là: 1 (1.1, 1.2, 1.3); 2 (2.1, 2.2, 2.3); 3 (3.1, 3.2, 3.3); 4; 5 (5.1, 5.2, 5.3); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5); 8; 9.

3. Tại cột 4 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 93/2013/TT-BTC:

Đã in: “Tỷ lệ so vốn điều lệ của ngân hàng (%)”.

Nay sửa lại là: “Tỷ lệ so với vốn điều lệ của ngân hàng (%)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 93/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm soát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng hợp tác xã;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trong Bộ
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2218/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2218/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2218/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2218/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư chế độ tài chính Ngân hàng hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2218/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư chế độ tài chính Ngân hàng hợp tác xã
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2218/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành04/09/2013
       Ngày hiệu lực04/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2218/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư chế độ tài chính Ngân hàng hợp tác xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2218/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư chế độ tài chính Ngân hàng hợp tác xã

           • 04/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực