Quyết định 2218/QĐ-UBND

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thu thập thông tin cung - cầu lao động giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2218/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thu thập thông tin cung cầu lao động Bạc Liêu 2018 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THU THẬP THÔNG TIN CUNG - CẦU LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Việc làm năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 366/TTr-SLĐTBXH ngày 16/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu thập thông tin cung - cầu lao động giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này. Hằng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Riêng phần kinh phí đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, trình UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các Sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận: (giao Sở LĐTBXH gửi)
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH;
-
UB MTTQVN tỉnh;
- CVP, PCVP TB;
- Sở Tài chính;
- GĐ Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT,(H-QĐ19)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP THÔNG TIN CUNG - CẦU LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số:
2218/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Căn cứ Luật Việc làm năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch thu thập thông tin cung - cầu lao động giai đoạn 2018 - 2020 gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp hàng năm trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về thị trường lao động thông qua việc ghi chép, cập nhật vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động, phần cung - cầu lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung - cầu lao động.

2. Yêu cầu:

- Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào “Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động” và “Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cầu lao động”.

- Việc thu thập, lưu trữ, tng hp thông tin thị trường lao động của hộ gia đình, doanh nghiệp phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ chính xác vào “Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động”.

- Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức...

- Nhập và xử lý thông tin biến động cung - cầu lao động vào phần mềm công nghệ thông tin đã lập trình của Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. ĐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT, CẬP NHT THÔNG TIN

1. Đối tượng:

- Đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3) trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động là người sử dụng lao động.

2. Phạm vi rà soát, cập nhật thông tin:

Tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể có đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3); các doanh nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THU THẬP THÔNG TIN CUNG - CU LAO ĐỘNG

1. Phần cung lao động:

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

- Trình độ giáo dục phổ thông.

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Đang tham gia hoạt động kinh tế:

+ Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế;

+ Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

- Không hoạt động kinh tế theo lý do.

2. Phần cầu lao động:

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động;

- Ngành, nghề kinh doanh chính;

- Tiền lương;

- Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật;

- Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN THU THẬP

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01 tháng 7 hằng năm.

- Thời gian thu thập thông tin 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hàng năm.

V. TỔNG HỢP BÁO CÁO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của xã, phường, thị trấn theo Mu số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phthông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 8 hàng năm.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố thực hiện tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của huyện, thị xã, thành phố theo Mu số 02 ban hành kèm theo Kế hoạch này gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 8 hàng năm.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động của tỉnh theo Mu số 03 ban hành kèm theo Kế hoạch này gửi y ban nhân dân tỉnh và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cục Việc làm trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch thu thập thông tin cung - cầu lao động giai đoạn 2018 - 2020 dự kiến là: 2.212.345.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm mười hai triệu, ba trăm bn mươi lăm ngàn, năm trăm đồng).

- Chi từ nguồn Ngân sách tỉnh.

(Có Kế hoạch dự toán kinh phí kèm theo).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của đối tượng cung cấp thông tin thị trường lao động:

Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ các thông tin được quy định tại Mục III của Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động:

- Kiểm tra thông tin về người lao động, ghi sổ theo dõi, nhập dữ liệu và trả lại tài liệu cho nơi đã giao.

- Giữ gìn, bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan; không sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm hư hỏng tài liệu, thông tin và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các dữ liệu đã nhập, thống kê, báo cáo theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hàng năm, xây dựng Kế hoạch tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động, phần cung - cầu lao động của tỉnh theo kế hoạch, dự toán kinh phí đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ tại điểm 4, mục VII của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các địa phương thực hiện thu thập phần cung lao động hàng năm.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của tỉnh theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người sử dụng lao động, người lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh; chuyển tải dữ liệu cung - cầu lao động của tỉnh vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 hằng năm.

4. Sở Tài chính:

- Hàng năm, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động từ ngân sách tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc thu thập thông tin cung - cầu lao động.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc tổ chức thực hiện kinh phí thu thập thông tin cung - cầu lao động.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động phần cung - cầu lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm 3, Mục VII của Kế hoạch này.

- Quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của các huyện, thị xã, thành phố theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

6. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Quản lý sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại các Mục II, Điểm 1 Mục III, Mục IV của Kế hoạch này theo khóm, ấp vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hằng năm.

- Nhận và bàn giao sổ Cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cung lao động theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của xã, phường, thị trấn theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là kế hoạch thu thập thông tin cung - cầu lao động, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các Sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

 

Mu s 01: Ban hành kèm theo Kế hoạch về thu thập thông tin cung - cu lao động, giai đoạn 2018 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BC-UBND

………, ngày …..  tháng……  năm …….

 

BÁO CÁO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CẤP XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố

A. Kết quả tổng hợp của xã/phường/thị trấn

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kỳ trước

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

3

4

1

Dân số từ 15 tuổi trở lên

Người

 

 

 

 

2

Tổng số người tham gia hoạt động kinh tế

Người

 

 

 

 

2,1

Số người có việc làm

Người

 

 

 

 

a

Chia theo giới tính

 

- Nam

Người

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

b

Chia theo ngành kinh tế

 

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Người

 

 

 

 

- Công nghiệp, xây dựng

Người

 

 

 

 

- Thương mại, dịch vụ

Người

 

 

 

 

2,2

Số người thất nghiệp

Người

 

 

 

 

 

Chia theo giới tính

- Nam

Người

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

3

Tổng số người không tham gia hoạt động kinh tế

Người

 

 

 

 

 

Chia theo lý do

- Đi học

Người

 

 

 

 

- Khuyết tật

Người

 

 

 

 

- Khác

Người

 

 

 

 

Ghi chú: Số kỳ báo cáo = Số kỳ trước + số tăng trong kỳ - số giảm trong kỳ

B. Chi tiết từng xã/phường/thị trấn

Đơn vị: Người

STT

Tên thôn/bản/tổ dân phố và tương đương

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Tăng

Giảm

Tổng số

Số người có việc làm

Sngười thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Tổng số

Số người có việc làm

Số người thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Sngười có việc làm

Trong đó

Sngười thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Số người  có việc làm

Trong đó

Số người thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Số người chuyển đến

Số thay đi từ TN sang VL

Số thay đổi từ không HĐKT sang có làm việc

Số người chuyển đi

Số người thay đổi có việc làm sang TN

Số người từ có VL sang k.HĐKT

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng     năm
Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày      tháng     năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký và đóng dấu)
Họ và tên

Ghi chú: Skỳ báo cáo = Số kỳ trước + số tăng trong kỳ - số giảm trong kỳ

 

Mu số 02: Ban hành kèm theo Kế hoạch về thu thập thông tin cung - cầu lao động, giai đoạn 2018 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ….
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……. /BC-UBND

…….., ngày……  tháng…..  năm …..

 

BÁO CÁO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CP HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……..

A. Kết qu tng hợp của huyện/thị xã/thành phố

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kỳ trước

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

3

4

I. Phần Cung lao động

1

Dân số từ 15 tuổi trở lên

Người

 

 

 

 

2

Tng số người tham gia hoạt động kinh tế

Người

 

 

 

 

2,1

Số người có việc làm

Người

 

 

 

 

a

Chia theo giới tính

 

- Nam

Người

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

b

Chia theo ngành kinh tế

 

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Người

 

 

 

 

- Công nghiệp, xây dựng

Người

 

 

 

 

- Thương mại, dịch vụ

Người

 

 

 

 

2,2

Số người thất nghiệp

Người

 

 

 

 

 

Chia theo giới tính

- Nam

Người

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

3

Tng số người không tham gia hoạt động kinh tế

Người

 

 

 

 

 

Chia theo lý do

- Đi học

Người

 

 

 

 

- Khuyết tật

Người

 

 

 

 

- Khác

Người

 

 

 

 

II. Phần Cầu lao động

1

Tng sdoanh nghiệp

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Chia theo loại hình doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

- Nhà nước

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

- Ngoài nhà nước

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

- Vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp

 

 

 

 

2

Tổng số lao động

Người

 

 

 

 

2,1

Chia theo gii tính

 

 

 

 

 

 

- Nam

Người

 

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

2,2

Chia theo loại lao động

 

 

 

 

 

 

- Số lao động trực tiếp

Người

 

 

 

 

 

- Slao động gián tiếp

Người

 

 

 

 

 

- Số lao động ngoại tnh

Người

 

 

 

 

2,3

Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

- Số lao động không có trình độ CMKT

Người

 

 

 

 

 

- Số lao động có trình độ CMKT từ công nhân kỹ thuật không có bằng nghề/chứng chnghề trở lên

Người

 

 

 

 

2,4

Nhu cầu tuyển lao động

Người

 

 

 

 

Ghi chú: Số kỳ báo cáo = Số kỳ trước + stăng trong kỳ - sgiảm trong kỳ

B. Chi tiết từng xã/phường/thị trấn

I. Phần Cung lao động

Đơn vị: Người

 

STT

Tên xã/ phường/ thị trấn

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Tăng

Giảm

Tổng số

Số người có việc làm

Số người tht nghiệp

Sngười không tham gia HĐKT

Tng s

Số người có việc làm

Sngười thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Số người có việc làm

Trong đó

Số người thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Số người có việc làm

Trong đó

Số người thất nghiệp

Số người chuyển đến

Số thay đổi từ TN sang VL

Sthay đổi từ không HĐKT sang có làm việc

Số người chuyển đi

Số người thay đổi có việc làm sang TN

Số người từ có VL sang k.HĐKT

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phần Cầu lao động

Đơn vị: Người

 

STT

Tên xã/phường/thị trấn

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

DN mới thành lập/chuyển đến

DN chuyển đi, giải thể/phá sản, không tìm thấy

Tổng sdoanh nghiệp

Số lao động trực tiếp

Số lao động gián tiếp

Số lao động đã qua đào tạo

Số lao động đã ký hợp đồng

Tổng số doanh nghiệp

Số lao động trực tiếp

Số lao động gián tiếp

Số lao động đã qua đào tạo

Số lao động đã ký hợp đồng

Số doanh nghiệp mới thành lập

Số lao động

Số lao động đã ký hợp đồng

Số lao động đã qua đào tạo tăng thêm

Số doanh nghiệp giảm đi

Số lao động

Số lao động đã ký hợp đồng

Số lao động đã qua đào tạo giảm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày      tháng      năm
Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày      tháng     năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên

Ghi chú: Số kỳ báo cáo = số kỳ trước + số tăng trong kỳ - số giảm trong kỳ

 

Mu số 03: Ban hành kèm theo Kế hoạch về thu thập thông tin cung - cầu lao động, giai đoạn 2018 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BC-SLĐTBXH

Bạc Liêu, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CẤP TỈNH

Kính gửi:

 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

A. Kết quả tổng hợp của tỉnh

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kỳ trước

Tăng trong kỳ

Giảm trong

Kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

3

4

I. Phn Cung lao động

1

Dân số từ 15 tuổi trở lên

Người

 

 

 

 

2

Tng số người tham gia hoạt động kinh tế

Người

 

 

 

 

2,1

Số người có việc làm

Người

 

 

 

 

a

Chia theo giới tính

 

- Nam

Người

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

b

Chia theo ngành kinh tế

 

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Người

 

 

 

 

- Công nghiệp, xây dựng

Người

 

 

 

 

- Thương mại, dịch vụ

Người

 

 

 

 

2,2

Số người thất nghiệp

Người

 

 

 

 

 

Chia theo giới tính

- Nam

Người

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

3

Tng số người không tham gia hoạt động kinh tế

Người

 

 

 

 

 

Chia theo lý do

- Đi học

Người

 

 

 

 

- Khuyết tật

Người

 

 

 

 

- Khác

Người

 

 

 

 

II. Phần Cầu lao động

1

Tng sdoanh nghiệp

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Chia theo loại hình doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

- Nhà nước

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

- Ngoài nhà nước

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

- Vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp

 

 

 

 

2

Tổng số lao động

Người

 

 

 

 

2,1

Chia theo giới tính

 

 

 

 

 

 

- Nam

Người

 

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

2,2

Chia theo loại lao động

 

 

 

 

 

 

- Số lao động trực tiếp

Người

 

 

 

 

 

- Số lao động gián tiếp

Người

 

 

 

 

 

- Số lao động ngoại tỉnh

Người

 

 

 

 

2,3

Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

- Số lao động không có trình độ CMKT

Người

 

 

 

 

 

- Số lao động có trình độ CMKT từ công nhân kỹ thuật không có bằng nghề/chứng chnghề trở lên

Người

 

 

 

 

2,4

Nhu cầu tuyển lao động

Người

 

 

 

 

Ghi chú: Số kỳ báo cáo = Số kỳ trước + số tăng trong kỳ - số giảm trong kỳ

B. Chi tiết từng huyện/thị xã/thành phố

I. Phần Cung lao động

Đơn vị: Người

 

STT

Tên huyện/quận/thị xã/thành phố

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Tăng

Giảm

Tổng số

Số người có việc làm

Số người thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Tổng số

Số người có việc làm

Số người thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Số người có việc làm

Trong đó

Số người thất nghiệp

Sngười không tham gia HĐKT

Sngười có việc làm

Trong đó

Sngười thất nghiệp

Số người không tham gia HĐKT

Số người chuyển đến

Sthay đổi từ TN sang Có VL

Số thay đi từ không HĐKT sang có làm việc

Số người chuyển đi

Số người thay đổi có việc làm sang TN

Số người từ có VL sang k.HĐKT

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2218/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2218/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2218/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2218/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thu thập thông tin cung cầu lao động Bạc Liêu 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2218/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thu thập thông tin cung cầu lao động Bạc Liêu 2018 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2218/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýVương Phương Nam
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2218/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thu thập thông tin cung cầu lao động Bạc Liêu 2018 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2218/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thu thập thông tin cung cầu lao động Bạc Liêu 2018 2020

           • 14/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực