Quyết định 222/QĐ-UBND

Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 222/QĐ-UBND 2013 mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2011/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Thông tư số 74/2011/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường">158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ;

Căn cứ Điều 2, Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013;

Căn cứ Công văn số 07/HĐND-CTHĐND ngày 17/01/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn,thành phố Hải Phòng như sau:

1. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đang hoạt động khai thác và có khả năng khai thác trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa...)

m3

70.000

2

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

tấn

3.000

3

Các loại đá khác (đá làm xi măng, đá đen, đá silic...)

tấn

3.000

4

Các loại cát khác (cát để san lấp )

m3

4.000

5

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

2.000

6

Đất sét, đất làm gạch, ngói

m3

2.000

7

Các loại đất khác (trừ các loại đất nêu trên)

m3

2.000

8

Đô-lô-mít(dolomite), quắc-zít(quartzite)

tấn

30.000

9

Nước khoáng thiên nhiên (kể cả nước khoáng nóng)

m3

3.000

10

Khoáng sản không kim loại khác (khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, trừ các khoáng sản đã quy định tại NĐ74/2011/NĐ-CP và các loại khoáng sản trên)

tấn

30.000

2. Đối với các loại khoáng sản khác chưa quy định tại mục 1, Điều 1, nếu phát sinh khai thác trên địa bàn thành phố thì áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản bằng mức phí tối đa theo khung mức thu phí quy định tại Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Các Ban HĐNDTP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP;
- CPVP;
- CV: TC, MT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 222/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 222/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2013
Ngày hiệu lực 04/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/07/2018
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 222/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 222/QĐ-UBND 2013 mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 222/QĐ-UBND 2013 mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hải Phòng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 222/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hải Phòng
Người ký Đan Đức Hiệp
Ngày ban hành 25/01/2013
Ngày hiệu lực 04/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/07/2018
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 222/QĐ-UBND 2013 mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hải Phòng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 222/QĐ-UBND 2013 mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Hải Phòng

  • 25/01/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/02/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực