Quyết định 222/QĐ-UBND-HC

Quyết định 222/QĐ-UBND-HC năm 2014 phê duyệt danh mục công trình và kinh phí đầu tư xây dựng cho 30 xã điểm nông thôn mới thuộc huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 222/QĐ-UBND-HC danh mục công trình kinh phí đầu tư xây dựng Đồng Tháp 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 30 XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 135/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 323/SNN-KHTC ngày 11 tháng 03 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mc công trình kinh phí đu xây dng cho 30 xã điểm nông thôn mới thuc các huyện, th xã, thành ph năm 2014 (theo danh mc chi tiết đính m). Kinh phí thc hin: bố t trong d toán ngân ch năm 2014 ca huyn, thị xã, thành ph.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lc kt ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn png Uban nhân dân Tnh; Giám đc các s: Tài chính, Nông nghiệp và Phát trin nông tn, Kế hoạch và Đu tư; Giám đc Kho bạc Nhà nưc; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh,
- Đoàn Đi biu Quốc hi Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh,
- Lưu VT, NC/KTTH, KTN nth.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 222/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu222/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 222/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 222/QĐ-UBND-HC danh mục công trình kinh phí đầu tư xây dựng Đồng Tháp 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 222/QĐ-UBND-HC danh mục công trình kinh phí đầu tư xây dựng Đồng Tháp 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu222/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 222/QĐ-UBND-HC danh mục công trình kinh phí đầu tư xây dựng Đồng Tháp 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 222/QĐ-UBND-HC danh mục công trình kinh phí đầu tư xây dựng Đồng Tháp 2014

            • 20/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực