Quyết định 2221/QĐ-BTC

Nội dung toàn văn Quyết định 2221/QĐ-BTC 2023 thực hiện Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2221/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX NGÀY 02/6/2023 CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02/6/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Bộ Tài chính triển khai và tổ chức, thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02/6/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

(Chi tiết đề án, nhiệm vụ của từng đơn vị theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giao trong Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX và nội dung của Quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể như sau:

1. Đối với các nhiệm vụ giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện (Phụ lục 01)

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, khẩn trương nghiên cứu, xem xét đưa các nhiệm vụ, giải pháp vào chương trình công tác năm 2023 của đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ cụ thể được giao, Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; trong kế hoạch triển khai đề ra phải chi tiết thời gian, tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu của Quyết định Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đề ra.

2. Đối với các nội dung, nhiệm vụ do các Bộ, ngành, địa phương khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp (Phụ lục 02)

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động rà soát, theo dõi, phối hợp với các cơ quan chủ trì để báo cáo Bộ có ý kiến tham gia khi nhận được đề nghị; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong việc thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX của các Bộ, ngành và địa phương khác.

3. Trên cơ sở thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công, các đơn vị báo cáo về tiến độ, kết quả tình hình thực hiện gửi Cục Tài chính doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo để tổng hợp chung trình Bộ phê duyệt gửi Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (bao gồm cả bản giấy và file điện tử); ngoài ra có trách nhiệm gửi các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ khi có đề nghị của đơn vị chủ trì.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời kiến nghị khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng yêu cầu tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ
(Kèm theo Quyết định số 2221/QĐ-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài chính)

STT

Nhiệm vụ, Đề án

Các đơn vị triển khai thực hiện

Cấp thẩm quyền, phê duyệt

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Công tác triển khai chỉ đạo

1

Chủ trì bố trí ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp NSTW) trung hạn và hàng năm để thực hiện hỗ trợ phát triển KTTT, HTX

Vụ HCSN

Vụ NSNN và các đơn vị có liên quan

Quốc hội, Chính phủ

Năm 2023

2

Xây dựng Chương trình hành động của bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đã hoàn thành

(Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1332/QĐ-BTC ngày 23/06/2023)

3

Nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể các Luật thuế liên quan đến tổ chức và hoạt động của khu vực kinh tế hợp tác để báo cáo xem xét sửa đổi, bổ sung. Trong đó cần có chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đặc thù, phù hợp với bản chất tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các tổ chức kinh tế hợp tác; xem xét giảm mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Quỹ tín dụng nhân dân và miễn thuế lợi tức vốn góp của thành viên Quỹ tín dụng nhân dân

Vụ CST

Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan

Chính phủ, UBTV Quốc hội

Năm 2023

II

Kiểm tra, giám sát, khen thưởng và nhân rộng mô hình

4

Tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo khảo sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình chỉ đạo phát triển KTTT, HTX tại các địa phương thuộc địa bàn phụ trách

Thực hiện theo phân công của Lãnh đạo Bộ

Thực hiện theo phân công của Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo Bộ

Năm 2023

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KTTT, HỢP TÁC XÃ DO BỘ TÀI CHÍNH PHỐI HỢP
(Kèm theo Quyết định số 2221/QĐ-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài chính)

TT

Nhiệm vụ, Đề án

Các Bộ, ngành địa phương được giao chủ trì

Bộ Tài chính phối hợp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Công tác triển khai chỉ đạo

1

Họp định kỳ Ban Chỉ đạo để tổng kết năm 2022 và xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Đã hoàn thành (Ngày 07/4/2023, Ban Chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp)

2

Kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về KTTT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Quý II/2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

3

Tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của Ban Chỉ đạo, thông tin phát triển KTTT, HTX

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Bộ theo nội dung công việc phát sinh.

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

II

Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX

1

Xây dựng, ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Đã hoàn thành (Ngày 20/6/2023, Quốc hội đã thông qua)

2

Xây dựng, ban hành Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Hợp tác xã sau khi được Quốc hội thông qua

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Bộ theo nội dung công việc phát sinh.

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

2023 - 2024 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

3

Xây dựng, trình ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành có các cơ chế cụ thể hỗ trợ cho HTX

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục QLCS

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

4

Rà soát, sửa đổi các quy định mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Hợp tác xã để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tổ chức, hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trong mở rộng địa bàn hoạt động, kết nạp thành viên mới...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ TCNH

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

5

Tổng kết, đánh giá và nghiên cứu sửa đổi chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ TCNH

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

6

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT HTX giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

7

Xây dựng và ban hành Nghị quyết về phát triển HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Đã hoàn thành

(Ngày 18/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP)

8

Nghiên cứu/Kế hoạch Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KTTT, HTX

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Thuế

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

9

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Đã hoàn thành

(Ngày 03/6/2023. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg)

10

Nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học cấp quốc gia để tổng kết và thống nhất hệ thống lý luận về phát triển KTTT, HTX tại Việt Nam

Bộ kế hoạch và Đầu tư

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Trường BDCB tài chính và các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

11

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ KTTT, HTX trong hoạt động tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao, phát triển và đổi mới sáng tạo công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hoạt động sản xuất kinh doanh; cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện các đề tài phục vụ hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

III

Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại các Nghị quyết, Chiến lược, Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể

1

Xây dựng Kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Quý IV/2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

2

Tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

3

Xây dựng và công bố Sách trắng HTX Việt Nam năm 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Quý IV/2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

4

Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí mở chuyên mục phát sóng về KTTT, HTX

Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Bộ theo nội dung công việc phát sinh

Văn phòng Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

5

Xây dựng Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về KTTT, HTX

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Bộ theo nội dung công việc phát sinh.

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

6

Nghiên cứu đưa nội dung phát triển KTTT, HTX vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo Khung cơ cấu Hệ thống Giáo dục quốc dân

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Bộ theo nội dung công việc phát sinh.

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

7

Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo: (i) nghề giám đốc HTX; (ii) Kế toán HTX và (iii) Kiểm soát viên HTX

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cục GSKT chủ trì nội dung (ii); đối với nhiệm vụ (i), (iii) các đơn vị thực hiện theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Bộ theo nội dung công việc phát sinh

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

8

Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển KTTT, HTX trong nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2030

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

9

Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

10

Xây dựng các mô hình HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển ngành nghề truyền thống phát huy tài nguyên bản địa, mô hình tạo việc làm cho lao động nữ... phù hợp với đặc điểm, lợi thế, ngành nghề của thành viên, lao động nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

11

Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Thí điểm, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

12

Tổ chức Diễn đàn nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của HTX nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Tháng 4/2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

13

Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/08/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ HCSN

Vụ NSNN và các đơn vị có liên quan trong Bộ

Quý III/2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

14

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trong sản xuất, chế biến, bảo quản và thương mại nông sản, chế biến phụ phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phân công cho các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở đề nghị cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Quý IV/2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

15

Triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án: Đề án phát triển HTX nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án thí điểm phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Giai đoạn 2023 - 2025 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

16

Xây dựng Đề án thành lập hoặc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX (Trung ương và địa phương)

Liên minh HTX Việt Nam; UBND cấp tỉnh

Vụ TCNH

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023

IV

Kiểm tra, giám sát, khen thưởng và nhân rộng mô hình

1

Xây dựng và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, quy mô cấp tỉnh, cấp vùng miền, cấp quốc gia theo ngành hàng

Các bộ, ngành, địa phương

Theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Bộ theo nội dung công việc phát sinh.

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

2

Khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả

Các bộ, ngành, địa phương

Theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Bộ theo nội dung công việc phát sinh.

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Năm 2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

3

Khảo sát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai Luật HTX; công tác giải thể, đăng ký và tổ chức lại các tổ chức kinh tế hợp tác; các Chương trình, Đề án phát triển KTTT, HTX

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục TCDN

Các đơn vị có liên quan trong Bộ

Quý III/2023 (theo yêu cầu của đơn vị chủ trì)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2221/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2221/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(18/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2221/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2221/QĐ-BTC 2023 thực hiện Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2221/QĐ-BTC 2023 thực hiện Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2221/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (18/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2221/QĐ-BTC 2023 thực hiện Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2221/QĐ-BTC 2023 thực hiện Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX

              • 13/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực