Quyết định 2221/QĐ-UBND

Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 2221/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2221/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp vi Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phn mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: đ/cTrường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
.Chintk

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tên thủ tục hành chính: Công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhim xử lý công việc

Thời gian

(giờ làm việc)

I

Quy trình giải quyết tại cấp xã (40 giờ làm việc: 05 ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại BP TN & TKQ của UBND cấp xã

04 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, tổ chức họp rà soát, soạn thảo văn bản gửi cơ quan cấp trên trình lãnh đạo cấp xã.

Công chức chuyên môn cấp xã

26 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, ký duyệt văn bản trình cơ quan cấp trên.

Lãnh đạo UBND cấp xã

08 giờ làm việc

Bước 4

Chuyển hồ sơ đến cơ quan cấp trên.

Công chức chuyên môn cấp xã

02 giờ làm việc

II

Quy trình giải quyết tại cấp huyện (40 giờ làm việc: 05 ngày làm việc)

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Dân tộc.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại BP TN & TKQ của UBND cấp huyện.

04 giờ làm việc

Bước 6

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu lấy ý kiến thống nhất với các ngành liên quan.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh trình lãnh đạo UBND cấp huyện.

Cán bộ, công chức phụ trách nh vực dân tộc, Phòng Dân tộc UBND cấp huyện.

24 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ trình Ban Dân tộc.

Lãnh đạo UBND cấp huyện.

08 giờ làm việc

Bước 8

Chuyển hồ sơ đến Ban Dân tộc tỉnh.

Phòng Dân tộc UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

III

Quy trình giải quyết tại Ban Dân tộc và UBND cấp tỉnh (40 gi làm việc: 05 ngày làm việc)

Bước 9

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Chính sách Dân tộc.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc

02 giờ làm việc

Bước 10

Xem xét, thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (bằng văn bản hoặc qua cuộc họp), tổng hp các ý kiến, xử lý hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ gửi UBND tỉnh, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả TTHC

Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh

10 giờ làm việc

Bước 11

Ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban Dân tộc

02 giờ làm việc

Bước 12

Chuyển hồ sơ trình đến UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 13

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Chuyển trả kết quả cho Ban Dân tộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

20 giờ làm việc

Bước 14

- Tiếp nhận h sơ;

- Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

BPTN& TKQ Ban Dân tộc tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 15

- Tiếp nhận hsơ;

- Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

BPTN&TKQ UBND cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 16

- Tiếp nhn h sơ;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức

BPTN&TKQ UBND cấp xã

01 giờ làm việc

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc (15 ngày làm việc)

 

2. Tên thủ tục hành chính: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (giờ làm việc)

I

Quy trình giải quyết tại cp xã (40 giờ làm việc: 05 ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại BP TN & TKQ của UBND cấp xã

04 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, tổ chức họp rà soát, soạn thảo văn bản gửi cơ quan cấp trên trình lãnh đạo cấp xã.

Công chức chuyên môn cấp xã

26 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, ký duyệt văn bản trình cơ quan cấp trên.

Lãnh đạo UBND cấp xã

08 giờ làm việc

Bước 4

Chuyển hồ sơ đến cơ quan cấp trên.

Công chức chuyên môn cấp xã

02 giờ làm việc

II

Quy trình giải quyết tại cấp huyện (40 giờ làm việc: 05 ngày làm việc)

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Dân tộc.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại BPTN&TKQ của UBND cấp huyện.

04 giờ làm việc

Bước 6

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu lấy ý kiến thống nhất với các ngành liên quan.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh trình lãnh đạo UBND cấp huyện.

Cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực dân tộc, Phòng Dân tộc UBND cấp huyện.

24 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ trình Ban Dân tộc.

Lãnh đạo UBND cấp huyện.

08 giờ làm việc

Bước 8

Chuyển hồ sơ đến Ban Dân tộc tỉnh.

Phòng Dân tộc UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

III

Quy trình giải quyết tại Ban Dân tộc và UBND cấp tỉnh (40 giờ làm việc: 05 ngày làm việc)

Bước 9

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Chính sách Dân tộc.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc

02 giờ làm việc

Bước 10

Xem xét, thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (bằng văn bản hoặc qua cuộc họp), tổng hp các ý kiến, xử lý hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ gửi UBND tỉnh, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả TTHC

Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh

10 giờ làm việc

Bước 11

Ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban Dân tộc

02 giờ làm việc

Bước 12

Chuyển hồ sơ trình đến UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 13

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Chuyển trả kết quả cho Ban Dân tộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

20 giờ làm việc

Bước 14

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

BPTN&TKQ Ban Dân tộc tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 15

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

BPTN & TKQ UBND cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 16

- Tiếp nhn hồ sơ;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức

BPTN& TKQ UBND cấp xã

01 giờ làm việc

 

Tổng thi gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc (15 ngày làm việc)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2221/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2221/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2221/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2221/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2221/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2221/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành22/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2221/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2221/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

            • 22/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực