Quyết định 2222/QĐ-UBND

Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2013 về Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2222/QĐ-UBND 2013 Đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THI TUYỂN CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 605/TTr-SNV ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

ĐỀ ÁN

THI TUYỂN CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết

Trong những năm qua, công tác đề bạt, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) được thực hiện theo đúng các văn bản quy định về công tác cán bộ của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm theo nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) lãnh đạo của tỉnh đã có những bước phát triển về chất; đã chú trọng đến việc bố trí môi trường làm việc, luân chuyển cán bộ; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cũng đã chú ý đến những nhân tố mới, có tuổi đời trẻ, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Hầu hết số cán bộ được bổ nhiệm đều trong diện quy hoạch, có phẩm chất chính trị vững vàng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đó là: nguồn cán bộ bổ nhiệm phần lớn khép kín trong cơ quan, đơn vị, chủ yếu dựa vào nhân sự tại chỗ, chưa có sự mở rộng để thu hút những người có năng lực từ bên ngoài để bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm theo trình tự; chưa có sự đột phá trong việc lựa chọn số cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản và có năng lực công tác để bổ nhiệm giữ chức vụ cấp Trưởng phòng trở lên; một số cán bộ có tư tưởng đã được quy hoạch thì đương nhiên được đề bạt, bổ nhiệm, không chịu khó học tập nâng cao trình độ; tình trạng trì trệ, sức ỳ trong công tác lãnh đạo của một số cán bộ vẫn còn không ít. Mặt khác, trong thời gian qua, cơ chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ hiện hành, tiêu chí đánh giá cán bộ, các khâu lấy ý kiến, thăm dò bằng phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa phát hiện hết những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 đã xác định: Mở rộng thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các Bộ, ngành Trung ương, xem xét đưa vào quy hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng theo quy hoạch; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã đề ra giải pháp về cán bộ: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 xác định: Thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương (ở Trung ương), Giám đốc Sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống; Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020 xác định: Chủ trương thực hiện thí điểm việc thi tuyển để bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Xuất phát từ quan điểm, chủ trương của Đảng về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý nêu trên; đồng thời để tạo điều kiện cho những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có cơ hội điều kiện phát triển và tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, việc xây dựng Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là cần thiết.

2. Các căn cứ

- Kết luận 37-/KL/TW ngày 02/02/2009 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức.

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC THI TUYỂN

1. Mục tiêu

- Thực hiện tuyển chọn những người thực sự có tài năng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tạo điều kiện, động lực để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý.

- Tạo tính đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời là một trong những giải pháp giúp các cơ quan, đơn vị tuyển chọn người để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Thu hút những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt từ bên ngoài cơ quan, đơn vị cùng tham gia để tuyển chọn, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi áp dụng: Tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, gồm các chức danh sau:

- Đối với cơ quan hành chính: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng và tương đương; Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đối với đơn vị sự nghiệp: Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng tham gia dự tuyển

- Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong và ngoài tỉnh Quảng Nam;

- Những người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ngoài cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước.

3. Nguyên tắc thi tuyển

a) Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trong công tác cán bộ, trong các khâu của quy trình thi tuyển đều phải thông qua, có sự thống nhất và giám sát của cấp ủy cùng cấp và cơ quan chuyên môn theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

b) Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch.

c) Nội dung thi tuyển phải phù hợp với vị trí của từng chức danh thi tuyển. Nội dung, hình thức, quy trình thi tuyển phải tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc trước kỳ thi tuyển.

d) Ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan hành chính phải là công chức và có trong quy hoạch cán bộ theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

đ) Ứng viên đăng ký thi tuyển là người đang công tác tại các đơn vị, tổ chức ngoài cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước chỉ đăng ký thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp và phải được cơ quan, đơn vị đang công tác tín nhiệm, giới thiệu đăng ký thi tuyển.

e) Người trúng tuyển là người có kết quả thi tuyển cao nhất và được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại đơn vị dự tuyển.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Đối với cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển

- Có nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Nhiệm vụ, chức trách, vị trí việc làm của chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

tổ chức thi tuyển phải rõ ràng, cụ thể.

- Dự báo vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức thi tuyển có nhiều ứng viên đăng ký thi tuyển.

- Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên thì phải được sự đồng ý tổ chức thi tuyển của cơ quan quản lý đó.

b) Đối với ứng viên dự tuyển

* Điều kiện chung

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật;

- Trong thời gian 03 năm liên tục trước đó (kể từ năm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý), ứng viên đăng ký dự tuyển phải có kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đạt mức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

* Điều kiện cụ thể

Ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan hành chính:

+ Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có trình độ Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

+ Có trình độ Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trị đối với ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương; trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh còn lại.

+ Có chứng chỉ trình độ C ngoại ngữ trở lên đối với ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương; chứng chỉ trình độ B ngoại ngữ trở lên đối với ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh còn lại.

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm cán bộ theo quy định, phải còn thời gian công tác ít nhất phải đủ 05 năm (60 tháng).

+ Bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) theo quy định hiện hành.

- Ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp:

+ Có trình độ đại học chính quy trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển; Riêng ứng viên đăng ký thi tuyển vào chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hiện hành;

+ Có chứng chỉ trình độ C ngoại ngữ trở lên đối với ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; chứng chỉ trình độ B ngoại ngữ trở lên đối với ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh còn lại.

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm cán bộ theo quy định, phải còn thời gian công tác ít nhất phải đủ 05 năm (60 tháng);

+ Ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải là cán bộ, công chức, viên chức, đã trải qua thời gian công tác ít nhất 03 năm, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đủ thời gian công tác 03 năm, chưa phải là đảng viên thì phải có quan hệ chính trị rõ ràng để phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa phải là công chức, viên chức thì phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tuyển dụng vào công chức, viên chức.

2. Số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển

Mỗi vị trí chức danh thi tuyển phải có ít nhất 02 ứng viên đăng ký thi tuyển.

3. Hồ sơ ứng viên đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký thi tuyển.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 1a-BNV/2007 (Có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan có thẩm quyền).

- Văn bản đồng ý, giới thiệu ứng viên tham gia dự tuyển của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (nơi ứng viên đang công tác).

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ và giấy chứng nhận về ưu tiên có liên quan (Có chứng thực).

- Bản nhận xét đánh giá của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (nơi ứng viên đang công tác) về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của ứng viên dự tuyển trong 03 năm gần nhất.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm X 32 cm.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

a) Thi viết 01 bài về kiến thức chung

- Nội dung thi: Các nội dung liên quan về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực theo yêu cầu vị trí chức danh thi tuyển; cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức thi tuyển.

- Thời gian làm bài: 180 phút.

b) Thi thuyết trình, bảo vệ đề án

- Nội dung chủ yếu của đề án:

+ Đánh giá thực trạng của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển trong 03 năm qua; phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế;

+ Phương hướng phát triển cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển của năm kế hoạch và 05 năm;

+ Các biện pháp, giải pháp, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển ở cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển;

+ Dự báo khả năng phát triển của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

Trong phần trình bày Đề án, ứng viên cũng được đánh giá về khả năng giao tiếp, ứng xử; phong cách lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng về tin học, thuyết trình, khả năng ứng xử lý linh hoạt khi trả lời những câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

- Thời gian trình bày đề án: Không quá 30 phút.

- Thời gian trả lời chất vấn của Hội đồng thi tuyển: Không quá 20 phút.

2. Cách tính điểm

a) Bài thi viết về kiến thức chung được chấm theo thang điểm 100.

b) Điểm thi thuyết trình, bảo vệ đề án: tối đa 100 điểm (điểm đề án: 70 điểm, điểm trả lời phỏng vấn, xử lý tình huống: 30 điểm).

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đủ các điều kiện sau đây:

a) Dự thi đủ các phần thi, đạt điểm của mỗi phần thi từ 50 điểm trở lên

b) Người trúng tuyển là người có tổng điểm thi các phần thi từ cao đến thấp.

Trường hợp có từ hai người trở lên có điểm thi cao nhất bằng nhau và ở cùng một vị trí chức danh thi tuyển thì ưu tiên để xem xét tuyển dụng ứng viên trúng tuyển theo thứ tự sau:

- Người có điểm thi thuyết trình, bảo vệ đề án cao hơn.

- Đã kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên.

- Con em gia đình chính sách, dân tộc thiểu số.

- Có trình độ chuyên môn cao hơn.

- Học lực tính từ cao đến thấp (theo điểm tốt nghiệp).

Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng thi tuyển bỏ phiếu kín hoặc ứng viên phải thực hiện câu hỏi phụ để chọn người trúng tuyển.

4. Quy trình tổ chức thi tuyển

a) Các cơ quan, đơn vị rà soát, xác định vị trí chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý của cơ quan, đơn vị mình còn thiếu cần phải bổ sung thông qua thi tuyển.

b) Trong trường hợp cụ thể thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Sau khi xác định vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu cần phải bổ sung thông qua thi tuyển hoặc được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; các cơ quan, đơn vị triển khai việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý như sau:

- Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

+ Xin chủ trương thi tuyển cán bộ, quản lý: Các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) xin chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển.

+ Xây dựng kế hoạch thi tuyển: Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thi tuyển, báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) cho ý kiến.

Kế hoạch thi tuyển bao gồm các nội dung: Đối tượng, điều kiện đăng ký dự thi, số lượng, vị trí chức danh tổ chức thi tuyển, nội dung, hình thức thi tuyển, thang điểm các phần thi, dự kiến hội đồng thi, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển…

+ Phê duyệt kế hoạch thi tuyển: Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về kế hoạch thi tuyển, các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

- Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý:

+ Xin chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý: Các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xin chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển.

+ Xây dựng kế hoạch thi tuyển: Trên cơ sở ý kiến của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thi tuyển, báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) cho ý kiến.

Kế hoạch thi tuyển bao gồm các nội dung: Đối tượng, điều kiện đăng ký dự thi, số lượng, vị trí chức danh tổ chức thi tuyển, nội dung, hình thức thi tuyển, thang điểm các phần thi, dự kiến hội đồng thi, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển…

+ Phê duyệt kế hoạch thi tuyển: Sau khi Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về kế hoạch thi tuyển, các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

- Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý:

+ Xin chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý: Các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy cho chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển.

+ Xây dựng kế hoạch thi tuyển: Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy đồng ý cho chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển; các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển xây dựng kế hoạch thi tuyển và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy) cho ý kiến.

+ Phê duyệt kế hoạch thi tuyển: Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy cho ý kiến về kế hoạch thi tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

- Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý:

+ Cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển xây dựng kế hoạch thi tuyển.

+ Báo cáo cấp ủy cùng cấp cho ý kiến về kế hoạch thi tuyển.

+ Trình Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

d) Thông báo công khai kế hoạch thi tuyển

Sau khi kế hoạch thi tuyển chức danh cán bộ, quản lý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển thông báo công khai kế hoạch thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc ít nhất là 15 ngày kể từ ngày kế hoạch thi tuyển được phê duyệt để các ứng viên được biết đăng ký thi tuyển.

đ) Tiếp nhận hồ sơ của ứng viên đăng ký thi tuyển

Cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển tiếp nhận hồ sơ của ứng viên đăng ký thi tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ít nhất là 15 ngày kể từ ngày thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Thẩm định hồ sơ, báo cáo danh sách ứng viên đăng ký thi tuyển Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ của ứng viên đăng ký dự tuyển báo cáo cơ quan quản lý cán bộ cho ý kiến trước khi tổ chức thi tuyển.

- Đối với các chức danh cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) cho ý kiến.

- Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) cho ý kiến.

- Đối với các chức danh cán bộ, quản lý còn lại báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành cho ý kiến.

g) Thông báo danh sách ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển

Sau khi cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về danh sách ứng viên đăng ký thi tuyển; cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển thông báo công khai và niêm yết danh sách ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển tại trụ sở cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

h) Xây dựng đề án, chuẩn bị nội dung thi tuyển

- Ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị để xây dựng đề án và chuẩn bị nội dung thi tuyển.

- Cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển nghiên cứu, tìm hiểu tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị và cung cấp tài liệu, thông tin cho ứng viên để xây dựng đề án, chuẩn bị nội dung thi tuyển.

i) Thành lập Hội đồng thi tuyển

Sau khi hoàn thành danh sách ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển, cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển quy định tại quyết định thành lập Hội đồng. Hội đồng thi tuyển có 09 hoặc 11 thành viên, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển

- Phó Chủ tịch Hội đồng:

+ Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.

+ Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Đại diện lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

+ Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy; đại điện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan.

+ Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý: Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; đại diện các phòng chuyên môn có liên quan.

- Các Ủy viên:

+ Đại diện cấp ủy cùng cấp của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển (nếu thi tuyển cấp phó cơ quan, đơn vị).

+ Mời chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác của vị trí chức danh thi tuyển.

+ Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

Ngoài ra, có thể điều chỉnh, bổ sung thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển cho phù hợp với thẩm quyền quản lý cán bộ theo quy định

k) Tổ chức thi tuyển

Hội đồng thi tuyển tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc thi tuyển, Hội đồng thi tuyển bàn giao kết quả thi tuyển cho cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

l) Phê duyệt kết quả thi tuyển

Sau khi nhận được kết quả thi tuyển của Hội đồng thi tuyển, cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển báo cáo kết quả thi tuyển:

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

- Cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn lại.

m) Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển hoàn chỉnh hồ sơ thi tuyển, lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành để quyết định bổ nhiệm cán bộ thông qua thi tuyển, tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

V. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, ĐƯỢC CHỌN BỔ NHIỆM

1. Quyền lợi

- Được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức vụ dự tuyển sau khi có kết quả thi tuyển với thời hạn 05 năm.

- Được hưởng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị dự tuyển tạo điều kiện để thực hiện đề án đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển.

- Sau 05 năm giữ chức vụ, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ phát triển của đơn vị, được cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm lại. Nếu có thành tích xuất sắc có thể được bổ nhiệm hoặc tuyển chọn vào chức vụ cao hơn.

2. Nghĩa vụ

- Chấp hành sự phân công nhiệm vụ, chức vụ được giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả đề án đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển; kịp thời báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị dự tuyển khi gặp khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chịu sự đánh giá, nhận xét hằng năm và sau 05 năm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị dự tuyển dựa trên mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và kết quả thực hiện các nội dung của Đề án đã được bảo vệ. Nếu kết quả nhận xét, đánh giá trong 02 năm liên tục xếp loại hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ xem xét miễn nhiệm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị rà soát và xác định các vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu cần phải tiếp tục bổ sung thông qua thi tuyển. Trong kế hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của cơ quan, đơn vị thì ưu tiên cho việc bổ nhiệm thông qua thi tuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ, có triển vọng phát triển. Đối với các vị trí chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên thì phải xin chủ trương trước khi xây dựng kế hoạch thi tuyển.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của đề án.

- Lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả thi tuyển và quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với các ứng viên trúng tuyển theo phân cấp quản lý cán bộ; tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) về tình hình, kết quả thi tuyển chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị theo quy định.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đề án theo quy định.

- Tổng hợp nhu cầu theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị về bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương, kế hoạch thi tuyển của các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển; đối với các chức danh thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về chủ trương, kế hoạch thi tuyển của các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

3. Sở Tài chính

Cân đối nguồn ngân sách để cấp phát kinh phí thực hiện việc thi tuyển theo kế hoạch thi tuyển của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các cơ quan, đơn vị tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyển tham gia vào Hội đồng thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện một số nội dung khác có liên quan./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2222/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2222/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2013
Ngày hiệu lực19/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2222/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2222/QĐ-UBND 2013 Đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2222/QĐ-UBND 2013 Đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2222/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành19/07/2013
        Ngày hiệu lực19/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2222/QĐ-UBND 2013 Đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2222/QĐ-UBND 2013 Đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý Quảng Nam

            • 19/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực