Quyết định 2224/QĐ-UBND

Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La

Quyết định 2224/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 2700/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2224/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2224/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 333/TTr-NV1 ngày 27/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La, gồm 19 thủ tục hành chính trong đó (5 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 5 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố; 5 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; 4 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 2791/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Dũng(50b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2224/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

A. TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH: 5 Thủ tục

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tiếp công dân

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban tiếp công dân

Không

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân;

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

2

Thủ tục xử lý đơn

8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban tiếp công dân

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn:

+ 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

UBND tỉnh hoặc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

- 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn:

+ 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 70 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

UBND tỉnh hoặc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

5

Thủ tục giải quyết tố cáo

- 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 90 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần:

+ 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 60 ngày làm việc đối với vụ việc phức tạp

UBND tỉnh hoặc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

 

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ: 5 Thủ tục

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tiếp công dân

8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Trụ sở tiếp công dân huyện, thành phố

Không

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân;

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

2

Thủ tục xử lý đơn

8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Trụ sở tiếp công dân huyện, thành phố

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn:

+ 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

UBND huyện hoặc các phòng, ban thuộc UBND huyện được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

- 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn:

+ 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 70 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

UBND huyện hoặc các phòng, ban thuộc UBND huyện được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

5

Thủ tục giải quyết tố cáo

- 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 90 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần:

+ 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 60 ngày làm việc đối với vụ việc phức tạp

UBND huyện hoặc các phòng, ban thuộc UBND huyện được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

 

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH: 5 Thủ tục

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tiếp công dân

8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Phòng tiếp công dân các sở, ban, ngành

Không

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân;

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

2

Thủ tục xử lý đơn

8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Các sở, ban, ngành

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn:

+ 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

Các sở, ban, ngành hoặc các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

- 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn:

+ 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 70 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

Các sở, ban, ngành hoặc các phòng nghiệp vụ thuộc các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

5

Thủ tục giải quyết tố cáo

- 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 90 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần:

+ 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 60 ngày làm việc đối với vụ việc phức tạp

Các sở, ban, ngành hoặc các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

 

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN: 4 Thủ tục

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tiếp công dân

8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

UBND các xã, phường, thị trấn

Không

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân;

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

2

Thủ tục xử lý đơn

8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn

UBND các xã, phường, thị trấn

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn:

+ 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

UBND các xã, phường, thị trấn

Không

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

4

Thủ tục giải quyết tố cáo

- 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

- 90 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp

- Trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần:

+ 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý

+ 60 ngày làm việc đối với vụ việc phức tạp

UBND các xã, phường, thị trấn

 

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2224/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2224/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2018
Ngày hiệu lực07/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2224/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2224/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2224/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2224/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành07/09/2018
        Ngày hiệu lực07/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2224/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2224/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La