Quyết định 2225/QĐ-UBND

Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2015 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2225/QĐ-UBND 2015 quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2225/QÐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

UỶ QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 81/TTr-LĐTBXH ngày 06/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam như sau:

1. Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp.

3. Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

4. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

5. Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

6. Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào Bộ luật Lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động và Quyết định này, Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam trực tiếp thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các công việc đã được ủy quyền, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.

2. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

3. Thông báo việc ủy quyền tới tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc quản lý của Khu Kinh tế mở để thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Định kỳ 06 (sáu) tháng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) việc thực hiện toàn bộ công việc đã được ủy quyền trước ngày 05 tháng 7 hàng năm và ngày 05 tháng 01 của năm kế tiếp, riêng nội dung ủy quyền nêu tại khoản 1, Điều 1 báo cáo trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động đối với những công việc đã được ủy quyền.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền và chấm dứt ủy quyền trước hạn

1. Thời hạn ủy quyền:

Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2019.

2. Chấm dứt ủy quyền trước hạn:

Việc chấm dứt ủy quyền trước hạn thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LÐ-TB&XH (Để báo cáo);
- Như Ðiều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (Nguyên)
(D:\Dropbox\Nguyen\2015\Quyết định\uy quyen bql.docx)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2225/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2225/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2225/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2225/QĐ-UBND 2015 quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2225/QĐ-UBND 2015 quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2225/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2225/QĐ-UBND 2015 quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2225/QĐ-UBND 2015 quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp Quảng Nam

            • 22/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực