Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 ban hành Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới đã được thay thế bởi Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới


BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2227/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU PHỤC VỤ THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả các cuộc họp của Hội đồng Thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới tại các tỉnh thực hiện thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới.

Điều 2. Số lượng các hạng mục trong Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới được tính như sau: mỗi nhóm, lớp trong 01 trường tham gia thí điểm thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm được trang bị 01 bộ.

Điều 3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình thí điểm căn cứ Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm và sử dụng cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại các trường thực hiện thí điểm từ năm học 2006-2007.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chủ tịch nước(để b/c);
- VP Chính phủ(để b/c);
- Ban TGTW(để b/c);
- Các bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Kiểm toán Nhà nước
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huỳnh Mai

 

TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

NHÓM/LỚP

ĐVT

SL

GHI CHÚ

1

Nhóm 3-12 tháng tuổi (18 trẻ)

bộ

1

25 thứ

2

Nhóm 12-24 tháng tuổi (22 trẻ)

bộ

1

34 thứ

3

Nhóm 24-36 tháng tuổi (25 trẻ)

bộ

1

47 thứ

4

Lớp 3-4 tuổi (25 trẻ)

bộ

1

93 thứ

5

Lớp 4-5 tuổi (30 trẻ)

bộ

1

93 thứ

6

Lớp 5-6 tuổi (35 trẻ)

bộ

1

95 thứ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2227/QĐ-BGD&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2227/QĐ-BGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2006
Ngày hiệu lực08/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2227/QĐ-BGD&ĐT

Lược đồ Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2227/QĐ-BGD&ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýĐặng Huỳnh Mai
        Ngày ban hành08/05/2006
        Ngày hiệu lực08/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới