Quyết định 2228/QĐ-UBND

Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 2228/QĐ-UBND phê duyệt đề án Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 2813/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010 và được áp dụng kể từ ngày 19/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 2228/QĐ-UBND phê duyệt đề án Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2228/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007 - 2010”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-UB ngày 10/4/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý và điều hành chương trình công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách của Thành phố;
Căn cứ Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010” của Hội Nhà báo Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Tờ trình số 234/TTr-SBCVT ngày 17/5/2007, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1118/KH&ĐT-TH ngày 25/5/2007 về việc phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010” của Hội Nhà báo Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010” của Hội Nhà báo Thành phố theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đề án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 – 2010.

2. Mục tiêu của đề án:

- Đối với các báo: Thực hiện tác nghiệp theo quy trình làm báo trên hệ thống tin học, nâng cao năng lực và hiệu quả của Báo;

- Đối với cơ quan quản lý báo chí của Thành phố và Hội Nhà báo: thực hiện việc quản lý hoạt động báo chí trên hệ thống tin học.

3. Các đơn vị thụ hưởng: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thông tin, Hội Nhà báo Thành phố, các báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, Thể thao ngày nay, Màn ảnh sân khấu, Người Hà Nội, Pháp luật và xã hội.

4. Đề án thực hiện theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn I:

- Thời gian đầu tư: 2007 - 2008

- Nội dung đầu tư: Theo phụ lục kèm theo.

Giai đoạn II:

- Thời gian đầu tư: 2009 - 2010

- Nội dung đầu tư: sẽ được xác định sau khi hoàn thành giai đoạn I.

5. Cơ quan chủ trì điều hành: Sở Văn hóa và Thông tin.

6. Phương thức thực hiện: Các đơn vị thụ hưởng trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án thành phần triển khai tại đơn vị.

7. Kinh phí: Kinh phí nêu trong dự án là khái toán. Kinh phí đầu tư cụ thể được xác định cho từng dự án thành phần. Nguồn vốn đầu tư từ quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị; ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần. Kinh phí đầu tư hỗ trợ cho dự án sẽ được quyết định khi phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo đúng quy định và hiệu quả đầu tư.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện Đề án:

1. Sở Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố điều hành và triển khai thực hiện đề án.

2. Các đơn vị thụ hưởng: Lập dự án đầu tư và thực hiện các bước đầu tư dự án thành phần theo quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Bưu chính Viễn thông và các sở, ngành liên quan: Hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng đầu tư theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và sự chỉ đạo của UBND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bưu chính Viễn thông; Kho bạc Nhà nước Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ghi tại Điều 1 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Đ/c PCT Hoàng Mạnh Hiển;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- V1, V2, V3, VX, KT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH   
Ngô Thị Thanh Hằng  

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007 - 2010”
(Kèm theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND Thành phố)

TT

Nội dung đầu tư

Đơn vị

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm phục vụ công tác báo cáo giữa các báo và đơn vị quản lý

Ban Tuyên giáo Thành ủy

2

- Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm phục vụ công tác báo cáo giữa các báo và đơn vị quản lý;

- Xây dựng phần mềm lõi để các báo phát triển tiếp

Sở Văn hóa và Thông tin

3

Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm phục vụ công tác báo cáo, thẻ nhà báo, trang Web Hội Nhà báo, đào tạo, tham quan học tập

Hội Nhà báo Thành phố

4

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Hà Nội mới

5

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Kinh tế và Đô thị

6

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

An ninh Thủ đô

7

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Phụ nữ Thủ đô

8

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Lao động Thủ đô

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Tuổi trẻ Thủ đô

10

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Thể thao ngày nay

11

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Màn ảnh sân khấu

12

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Người Hà Nội

13

Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác nghiệp theo quy trình làm báo

Pháp luật và xã hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2228/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2228/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2007
Ngày hiệu lực07/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2228/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2228/QĐ-UBND phê duyệt đề án Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2228/QĐ-UBND phê duyệt đề án Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2228/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành28/05/2007
        Ngày hiệu lực07/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2228/QĐ-UBND phê duyệt đề án Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2228/QĐ-UBND phê duyệt đề án Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007-2010