Quyết định 2231/QĐ-UBND

Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định 902/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2231/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC SỬA ĐI, BSUNG THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TC HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 902/QĐ-UBND NGÀY 19/4/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 396/TTr-SKHĐT ngày 06/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Chuyển nhượng dự án đầu tư tại mục IV, lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Thường tr
c tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC,N (40b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, B SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Chuyển nhượng dự án đầu tư

- Đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Không quá 47 ngày.

- Đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: Không quá 28 ngày;

- Đối với dự án hoạt động theo Giy CNĐKĐT do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp: Không quá 10 ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả nhận kết quả giải quyết) trong những cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính

Không

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoch và Đầu tư ngày 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2231/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2231/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2231/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch tỉnh Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch tỉnh Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2231/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýTráng Thị Xuân
       Ngày ban hành10/09/2019
       Ngày hiệu lực10/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch tỉnh Sơn La

           • 10/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực