Quyết định 2231/QĐ-UBND

Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 về phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2231/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU N CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 24/TTr-SCT ngày 28 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải; Giám đốc Công an Tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên Phòng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (B/C);
- TTTT, HĐND, UBND tỉnh (B/C);

- Vụ Pháp chế (BCT);
- Cục KTAT&MTCN (BCT);
- C
ác Phòng: NC, KGVX, XDNĐ;
- Lưu VT, HB, HN, T
le
CN1094(QĐ-QUYCHE-VLNCN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NCÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và công tác quản lý nhà nước về hoạt động VLNCN trên địa tỉnh Khánh Hòa.

2. Quy chế này không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động VLNCN

1. Quản lý hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp (được viết tắt là VLNCN), phải bảo đảm những nguyên tắc quy định tại Điều 4, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017 (được viết tắt là Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ)

2. Ngoài nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều này, việc quản lý hoạt động VLNCN phải bảo đảm những nguyên tắc sau:

a) Đảm bảo tính thống nhất, tập trung; không hình thức, chng chéo, bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý hoạt động VLNCN.

b) Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp; phát huy hiệu quả của hoạt động VLNCN vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

c) Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, từng cấp; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Chương II

CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn chủ trì, giúp UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện đầu mối quản lý hoạt động VLNCN, tiếp nhận Thông báo và xử lý các nội dung liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Khánh Hòa thực hiện:

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và trình UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật;

b) Kiểm tra các cơ sở pháp lý liên quan và thẩm định bộ hồ sơ nổ mìn trước khi cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật;

3. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối các tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế địa điểm đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN, địa điểm dự kiến xây dựng kho VLNCN.

5. Tiếp nhận thông báo và kiểm tra cơ sở pháp lý liên quan trong hsơ sử dụng VLNCN của các tổ chức hoạt động VLNCN được Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng cấp giấy phép sử dụng VLNCN, giấy phép dịch vụ nổ mìn hoạt động trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra thực tế về địa điểm, khoảng cách an toàn, an ninh trật tự và các vấn đề liên quan khác tại khu vực sử dụng VLNCN của các tổ chức theo Thông báo trước khi các tổ chức này thực hiện sử dụng VLNCN.

6. Chủ trì, phi hp UBND cấp huyện, UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát trong quá trình nổ mìn của các tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng VLNCN đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết khác.

7. Chỉ định việc thực hiện dịch vụ nổ mìn trong trường hợp cần thiết, khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xử lý khắc phục sự cố do mưa, lũ thiên tai gây ra.

8. Thẩm định thiết kế công trình kho VLNCN theo phân cấp quản lý và quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

9. Tổ chức huấn luyện kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đối tượng của các tổ chức hoạt động VLNCN theo thẩm quyền quản lý.

10. Báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh Khánh Hòa định kỳ 06 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về tình hình quản lý và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của Công an tnh Khánh Hòa

1. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trước khi Sở Công Thương cấp giấy phép sử dụng VLNCN.

2. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN cho các tổ chức đã được cấp giấy phép sử dụng VLNCN, có văn bản thông báo tạm dừng việc sử dụng VLNCN trong các trường hp sau: Những ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động; trong một số trường hợp đặc biệt (khi diễn ra các lễ, hội, sự kiện và các vấn đề quan trọng của Quốc gia, địa phương) nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý các vụ mất cắp, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VLNCN và các vi phạm khác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

4. Phối hợp kiểm tra địa điểm dự kiến cấp phép sử dụng VLNCN, địa điểm xây dựng kho VLNCN và nghiệm thu chất lượng các công trình trước khi đưa vào sử dụng theo đề nghị của các tổ chức hoạt động VLNCN;

5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoặc theo chỉ đạo của cấp trên các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, việc vận chuyển VLNCN của các tổ chức hoạt động VLNCN.

7. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với kho VLNCN; phối hợp nghiệm thu các điều kiện về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn lao động cliên quan đến hoạt động VLNCN

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho các tổ chức hoạt động VLNCN.

3. Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động VLNCN do Sở Công Thương chủ trì khi có yêu cầu.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Tham gia, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở pháp lý liên quan về đề nghị sử dụng VLNCN của các tổ chức, cá nhân; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến hoạt động VLNCN tại các mỏ khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

2. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức sử dụng VLNCN trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương chủ trì.

3. Tham gia Đoàn kiểm tra định kỳ, hoặc đột xuất về hoạt động VLNCN tại các tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương chủ trì khi có đề nghị.

Điều 8. Trách nhiệm của SXây dựng

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra cơ sở pháp lý liên quan về đề nghị sử dụng VLNCN của các tổ chức, cá nhân; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến hoạt động nổ mìn tại các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và các công trình thi công xây dựng có sử dụng VLNCN gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình và nhà dân xung quanh khu vực nổ mìn.

2. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức, cá nhân sử dụng VLNCN đối với công trình xây dựng, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết khác.

3. Tham gia Đoàn kiểm tra định kỳ, hoặc đột xuất về hoạt động VLNCN tại các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giao Thông Vận tải

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra cơ sở pháp lý liên quan về đề nghị sử dụng VLNCN của các tổ chức, cá nhân; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến hoạt động nổ mìn tại các công trình thi công xây dựng giao thông có sử dụng VLNCN gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình giao thông.

2. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức sử dụng VLNCN đối với công trình giao thông, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết khác.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chủ trì tổ chức lực lượng hoặc phối hợp với lực lượng chức năng ở địa phương, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương tiến hành kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên khu vực biên giới biển của tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trái quy định của pháp luật.

2. Tham gia thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Công an tỉnh hoặc Sở Công Thương thành lập.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND phường, xã theo dõi, giám sát hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn quản lý.

2. Tham gia xử lý các tai nạn, sự cố có liên quan đến hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn.

3. Phối hợp với Sở Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra đột xuất các tổ chức hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn khi có yêu cầu.

4. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức, cá nhân sử dụng VLNCN ảnh trên địa bàn.

5. Xử lý vi phạm về hoạt động sử dụng VLNCN, theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Phối hợp với Sở Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn khi có yêu cầu.

2. Tham gia xử lý sự cố và các vấn đề khác xảy ra có liên quan đến hoạt động VLNCN trên địa bàn.

3. Giám sát về thời gian nổ mìn, các quy định, quy ước về hiệu lệnh nổ mìn tại địa phương trên cơ sở văn bản thông báo của các tổ chức sử dụng VLNCN tại địa bàn và có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho nhân dân địa phương được biết.

4. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, chứng kiến việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các Tổ chức sử dụng VLNCN đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết khác.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Quy chế cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2231/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2231/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2019
Ngày hiệu lực03/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2231/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 về phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 về phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2231/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýĐào Công Thiên
        Ngày ban hành03/07/2019
        Ngày hiệu lực03/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 về phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2231/QĐ-UBND 2019 về phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

           • 03/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực