Quyết định 2232/QĐ-UBND

Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 2232/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2232/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính; Nghị đnh số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Y tế: Quyết định số 6708/QĐ-BYT ngày 10/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hin xét nghiệm HIV, Quyết định số 360/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 123/TTr-SYT ngày 02/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này có hiệu lực theo ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hoặc bộ phận tạo thành thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử c
a tỉnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, KSTTHC (GL 6).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 2232/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tc hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hp HIV dương tính

40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ và thẩm định theo quy định

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại địa chỉ: S68 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Không

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Luật số 67/2006/QH11 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế.

2

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Không

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Luật số 67/2006/QH11 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế.

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Không

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Luật số 67/2006/QH11 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ;

- Thông tư s04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2232/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2232/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2232/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2232/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2232/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2232/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Tuấn Hà
        Ngày ban hành09/08/2019
        Ngày hiệu lực09/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2232/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2232/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Đắk Lắk

            • 09/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực