Quyết định 2233/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2233/2015/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

Quyết định 2233/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 661/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2233/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 929/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế; Quyết định số 1937-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 865/TTr-KKT ngày 16/6/ 2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 109/TTr-SNV ngày 31/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh như sau:

1. Các tổ chức tham mưu giúp việc:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Đầu tư;

- Phòng Quy hoạch và Xây dựng;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Doanh nghiệp và Lao động;

- Phòng Đại diện và Thương mại.

2. Đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư;

- Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành và điều chỉnh nhân sự giữa các phòng chuyên môn để bố trí vị trí việc làm phù hợp.

Chức danh lãnh đạo của các phòng chuyên môn là Trưởng phòng và Phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

Biên chế của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp được bố trí trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Ban Quản lý Khu kinh tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế: Tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ; Quyết định số 929/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quy định về cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 929/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2233/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2233/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2015
Ngày hiệu lực04/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2233/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2233/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2233/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2233/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành04/08/2015
       Ngày hiệu lực04/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2233/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2233/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh