Quyết định 2234/QĐ-UBND

Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2234/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lao động tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2234/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cNghị định s61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một squy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó:

Phụ lục 1: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phụ lục 2: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tinh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ quyết định này, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỈNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2234/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

TT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

BLĐ-TBVXH-QTR-286382

5 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ vồ phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

3 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt h sơ và chuyn h sơ cho Bộ phận TN&TKQ

1 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 5

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

2

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

BLĐ-TBVXH-QTR-286384

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hsơ trình Lãnh đạo Phòng

12 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 5

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

3

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

BLĐ-TBVXH-QTR-286383

05 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

X lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

3 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

1 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

BLĐ-TBVXH-QTR-286385

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyn hồ sơ về phòng chuyên môn x

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hsơ trình Lãnh đạo Phòng

12 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hsơ cho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

5

Cấp lại, điều chnh giấy phép hoạt động đối với cơ strợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

BLĐ-TBVXH-QTR-286386

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

12 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhn kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

6

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

BLĐ-TBVXH-QTR-286112

05 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ vphòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

1,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

1 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

1 ngày

Văn phòng ND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Ký thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 7 1

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian,

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

7

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

BLĐ-TBVXH-QTR-286111

03 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

1,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

0,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

8

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

BLĐ-TBVXH-QTR-286110

10 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

X lý, thẩm định hồ sơ

5,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên /Lãnh đạo Phòng

Bước 2a

- Xem xét thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

5 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên phụ trách

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

3 ngày

Lãnh đạo

Lãnh đạo phòng, huyện

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên phụ trách

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0.5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

9

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bo vệ khn cấp

BLĐ-TBVXH-QTR-286113

3 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

1 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và trình UBND cấp huyện

0,25 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

1 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Ký thẩm định hồ sơ

0,25 ngày

UBND cp huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

10

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

BLĐ-TBVXH-QTR-286116

2 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và trình UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

0,25 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Ký thẩm định hồ sơ

0,25 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

11

Htrợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

BLĐ-TBVXH-QTR-286115

3 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

1 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và trình UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Ký thẩm định hồ sơ

0.5 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

12

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

BLĐ-TBVXH-QTR-286390

7 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Viên chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

5,5 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Chuyên viên

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Lãnh đạo cơ sở

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Cơ sở trợ giúp xã hội

Viên chức

13

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

BLĐ-TBVXH-QTR-286389

3 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Viên chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

1,5 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Chuyên viên

Bước 3

Ký thm định hồ sơ

1 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Lãnh đạo cơ s

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chc

Không tính thời gian

Cơ sở trợ giúp xã hội

Viên chức

14

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

BLĐ-TBVXH-QTR-286388

10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Viên chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

8,5 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Chuyên viên

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Lãnh đạo cơ sở

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Cơ sở trợ giúp xã hội

Viên chức

15

Tiếp nhận đối tượng bo trxã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

BLĐ-TBVXH-QTR-286387

10 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

4 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và Trình UBND cấp huyện

3 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

1 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

16

Đưa đối tượng ta khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

BLĐ-TBVXH-QTR-286195

3 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Viên chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

1,5 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Chuyên viên

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội

Lãnh đạo cơ sở

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Cơ sở trợ giúp xã hội

Viên chức

II. Lĩnh vực Người có công:

TT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chnh nh; đi điều trị phục hồi chức năng

BLĐ-TBVXH-QTR-286184

3 ngày

c 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng

1 ngày

Phòng LĐTBXH

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

1 ngày

Phòng LĐTBXH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

2

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệu sĩ

BLĐ-TBVXH-QTR-286183

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng: 03 ngày

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ

1 ngày

Phòng Lao động - TB&XH

Chuyên viên

Bước 3

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng

1 ngày

Phòng Lao động – TB&XH

Chuyên viên: Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

(Sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, Phòng LĐTBXH căn cứ vào xác nhận về việc thăm viếng mộ LS để thực hiện chi hỗ trợ) Hỗ trợ thăm viếng: 01 ngày

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động - LB&XH

Chuyên viên, lãnh đạo phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chc

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

III. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội:

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thi gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (có thể tính theo ngày/giờ)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân bị mua bán

BLĐ-TBVXH-QTR-286034

08 ngày làm vic

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng LĐTBXH

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ ca UBND cp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng ký nháy và trình UBND cấp huyện

4 ngày

Phòng Lao động TB&XH

Chuyên viên; Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo UBND huyện ký

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện.

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ gửi Sở LĐTBXH

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ ca UBND cấp huyn

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phn TN&TKQ ca UBND cấp huyện

Công chức

2

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

BLĐ-TBVXH-QTR-286036

05 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng LĐTBXH

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ ca UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng ký nháy và trình UBND cấp huyện

2 ngày

Phòng Lao động TB&XH

Chuyên viên; Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ trình Lãnh đạo UBND huyện ký

01 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ gửi Sở LĐTBXH

0.5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp huyện

Công chức

3

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

BLĐ-TBVXH-QTR-286035

05 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng LĐTBXH

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng ký nháy và trình UBND cấp huyện

2 ngày

Phòng Lao động TB&XH

Chuyên viên; Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo UBND huyện ký

01 ngày

Văn phòng HĐND&UBND

Chuyên viên phụ trách

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ gi Sở LĐTBXH

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

IV. Lĩnh vực lao động tiền lương

TT

Tên TTHC

Tổng thời gian giải quyết

Ni dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

BLĐ-TBVXH-QTR-286146

Không quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động- TB và XH cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Lưu hồ sơ

Không tính thời gian

Phòng Lao động- TB và XH cấp huyện

Chuyên viên

2

Giải quyết tranh cấp lao động tập thể về quyền

BLĐ-TBVXH-QTR-286147

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

- Kiểm tra hồ sơ;

- Mời các cơ quan liên quan tham gia giải quyết

2 ngày

Văn phòng ND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 3

Họp giải quyết

1,5 ngày

UBND cấp huyện

Chủ tịch/Phó chủ tịch

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Văn phòng HĐND& UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2234/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội

TT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

BLĐ-TBVXH-QTR-286391

10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

8 ngày

UBND cấp xã

Công chức phụ trách

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0.5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thẩm quyền của UBND cấp xã

BLĐ-TBVXH-QTR-286127

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3 ngày

UBND cấp xã

Công chức phụ trách

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết qucho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

3

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật thẩm quyền của UBND cấp xã

BLĐ-TBVXH-QTR-286126

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

UBND cấp xã

Công chức phụ trách

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

2 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

BLĐ-TBVXH-QTR-286129

3 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

1,5 ngày

UBND cấp xã

Công chức phụ trách

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND xã

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

BLĐ-TBVXH-QTR-286128

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhn hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3 ngày

UBND cấp xã

Công chức phụ trách

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND xã

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

II. Lĩnh vực Người có công:

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thi gian chi tiết (có thtính theo ngày/giờ)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

BLĐ-TBVXH-QTR-286185

01 ngày làm việc (giải quyết và trả kết quả ngay khi thực hiện)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,35 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

Công chức phụ trách

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

UBND cấp xã

Công chức phụ trách

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

0,25 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND xã

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

2

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

BLĐ-TBVXH-QTR-286186

01 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức phụ trách

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

UBND cấp xã

Công chức phụ trách

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

0,25 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND xã

c 4

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2234/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2234/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2020
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2234/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2234/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lao động tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2234/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lao động tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2234/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành26/08/2019
        Ngày hiệu lực26/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2020
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2234/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lao động tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2234/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lao động tỉnh Quảng Trị

            • 26/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực