Quyết định 2237/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 2237/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án “Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2237/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật công tác


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2237/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “HỖ TRỢ KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU PHỐI VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” DO TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC (FAO) TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT). Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ công văn số 1197/TTg-QHQT ngày 14/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới”, do FAO tài trợ;

Xét công văn số 353/KTHT-VPĐP ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn về việc xin phê duyệt dự án “Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, do FAO tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối và thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới” (Văn kiện dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia MTQG về xây dựng nông thôn mới.

2. Tên nhà tài trợ: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO).

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ NN&PTNT

4. Cơ quan thực hiện dự án: Cục Kinh tế Hp tác và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì thực hiện toàn bộ các hoạt động của dự án (phối hp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn)

5. Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội.

6. Thi gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: 2012 - 2013.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

Mục tiêu lâu dài: (i) Nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; (ii) Tăng cường năng lực quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cho cán bộ ở các cấp và người dân ở các địa phương; (iii) Đảm bảo tính bền vững và ảnh hưởng sâu rộng của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm khoảng cách chênh lệch giữa đô thị và nông thôn.

Mục tiêu ngắn hạn: (i) Cung cấp, hỗ trợ cho công tác tư vấn, truyền thông và các nội dung đào tạo từ xa cho đội ngũ cán bộ quản lý, triển khai chương trình ở các cấp từ Trung ương đến địa phương (Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối chương trình ở Trung ương và địa phương); (ii) Thúc đẩy, phối hợp triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới công bằng và bền vững.

8. Các kết quả và hoạt động chủ yếu của dự án:

8.1. Kết quả 1: Thành lập một Tổ tư vấn hỗ trợ Ban Chỉ đạo Chương trình liên bộ cũng như Văn phòng điều phối Chương trình và Ban chỉ đạo tỉnh.

- Hoạt động 1.1. Duy trì và hỗ trợ Ban thư ký Tổ tư vấn

- Hoạt động 1.2. Các chuyên gia của FAO cung cấp thông tin và tham gia vào các cuộc họp từ xa. Cung cấp cho các cơ quan những nội dung nhiệm vụ của các tổ chức Liên Hợp quốc có liên quan.

- Hoạt động 1.3. Chuyên gia trong nước cung cấp thông tin và tham gia các cuộc họp từ xa (teleconferences)

8.2. Kết quả 2: Tăng cường năng lực của cán bộ cấp trung ương và địa phương thông qua các mô-đun đào tạo, áp dụng hình thức học tập từ xa và hệ thống công nghệ thông tin. Cung cấp các thông tin chính bao gồm phát triển xã hội, kinh tế và kỹ thuật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các trung tâm học tập của cộng đồng.

- Hoạt động 2.1. Xây dựng một giáo trình đào tạo lãnh đạo trong bối cảnh Tam Nông.

- Hoạt động 2.2. Cung cấp các mô-đun đào tạo từ xa bao gồm: Thông tin các quyết định về quản lý; tổ chức quản lý, lập kế hoạch chiến lược, quản lý tài chính, đối tác công - tư. thị trường, các nguồn nhân lực, quản lý dựa trên kết quả v.v...

- Hoạt động 2.3. Đánh giá việc sử dụng và kết quả hoạt động 2.2

- Hoạt động 2.4. Cung cấp 10 chương trình truyền hình (ghi lại và phát) trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, kinh tế và Tài chính, giáo dục, gii; y tế v.v...

- Hoạt động 2.5. Đánh giá việc sử dụng và phản hồi của hoạt động 2.4

8.3. Kết quả 3: Xây dựng và thực hiện khung theo dõi và đánh giá (M&E) dựa vào kết quả cho Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

- Hoạt động 3.1. Tiến hành một đánh giá của các kết quả của việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trong năm đầu tiên (2010) và phân tích yêu cầu dựa trên kết quả hệ thống M&E sẽ thu thập thông tin 19 tiêu chí của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

- Hoạt động 3.2. Dự thảo khung M&E dựa trên kết quả cho trình bày và phê duyệt bởi Ban Chỉ đạo và thực hiện triển khai hệ thống M&E.

9. Tổng vốn dự án: 433.000 USD (Bốn trăm ba mươi ba nghìn Đô la Mỹ). Trong đó:

- Vốn ODA: 397.000 USD tương đương khoảng 776.194.000 VNĐ (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng văn kiện dự án).

- Vốn đối ứng: 36.000 USD (tiền mặt và hiện vật)

Điều 2. Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn cần tuân thủ chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án ODA theo quy định hiện hành..

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng Cao Đức Phát (để báo cáo)
- Cac Bộ: KH&ĐT, TC;
- Vụ T
C;
-
Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT;
- Viện Chính sách CLPTNNNT;
- Lưu: VT, HTQT- (HTMC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2237/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2237/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2012
Ngày hiệu lực17/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2237/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 2237/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2237/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật công tác
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2237/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Đăng Khoa
        Ngày ban hành17/09/2012
        Ngày hiệu lực17/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2237/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật công tác

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2237/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật công tác

            • 17/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực