Quyết định 2237/QĐ-UBND

Quyết định 2237/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 2237/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới Sở Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2237/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 234/TTr-SNN-VP ngày 30 tháng 8 năm 2013 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1582/TTr-STP-KSTT ngày 10 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Stt

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC THỦY SẢN

1

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU:

I. LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 331 đường Trần Xuân Độ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Bước 3: Quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ:

* Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh xem xét và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định đối với hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Nuôi trồng thủy sản xác nhận vào Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng và gửi lại cho tổ chức, cá nhân 02 bản giấy đăng ký đã có xác nhận của Chi cục.

* Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc), chi cục Nuôi trồng thủy sản có văn bản thông báo đạt chất lượng (theo mẫu tại Phụ lục 13) đối với lô hàng có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu và gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

* Trường hợp kết quả kiểm tra không đảm bảo chất lượng theo quy định, chi cục Nuôi trồng thủy sản có văn bản thông báo không đạt chất lượng (theo mẫu tại Phụ lục 13) cho tổ chức, cá nhân đăng ký và xử lý vi phạm theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 331 đường Trần Xuân Độ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công chức kiểm tra giấy hẹn trước khi trả giấy chứng nhận (trường hợp nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) theo mẫu tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản;

+ Bản chính hoặc bản sao chụp (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các giấy tờ: Hợp đồng mua bán, bản kê chi tiết hàng hóa (Packinglist), hóa đơn mua bán (Invoice).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh xác nhận vào Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho tổ chức, cá nhân về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng.

+ Thời gian kiểm tra cụ thể theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh có văn bản thông báo đạt chất lượng hoặc không đạt chất lượng.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thú y.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy thông báo đạt chất lượng hoặc giấy thông báo không đạt chất lượng.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng theo mẫu tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007.

+ Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản;

 

PHỤ LỤC 12

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Kính gửi:…………………………………………………

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………

Tên người đại diện:………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………..……

Số ĐT:……………………………Fax:………………………………....

Đề nghị kiểm tra chất lượng:

1. Tên giống thủy sản (kèm theo tên khoa học):..…….………………..

2. Số lượng:…………………….. Khối lượng:………….......………....

3. Tuổi:..........................................Độ thuần chủng.................................

4. Tỷ lệ đực cái................Độ thành thục ......................(đối với giống bố mẹ)

5. Tên cơ sở sản xuất hàng hoá:…………………………………………

6. Nước sản xuất:…………………………………….….………….……

7. Nơi xuất hàng:……..………………………………………………….

8. Nơi nhận hàng:………………………………………………………..

9. Thời gian đăng ký thực hiện kiểm tra:………………..………………

10. Địa điểm đăng ký thực hiện kiểm tra:…….…………..……………..

11. Tài liệu, hồ sơ kèm theo giấy đề nghị kiểm tra này gồm:

a)……………………………………………………..………………….

b)…………………………………………………………………………

12. Thông tin liên hệ:……………..……………Số ĐT..………………..

 

Ghi chú: Sau khi được cơ quan kiểm tra đóng dấu xác nhận việc đăng ký kiểm tra, Giấy này có giá trị để làm thủ tục hải quan, tạm thời được phép đưa hàng hóa về nơi đăng ký để kiểm tra chất lượng (nơi nuôi cách ly kiểm dịch) theo quy định. Kết thúc việc kiểm tra chất lượng, cơ sở phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan để hoàn tất thủ tục./.

 

.............,, ngày…tháng...…năm…

CHỦ CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.............., ngày...…tháng....…năm...…

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 13

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Cơ quan thông báo:………………………….

Địa chỉ:............................................................

Điện thoại:............................Fax: ...................

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Số:         /TCTS-KQKT(*)

Bên bán hàng:

 

Địa chỉ, Điện thoại, Fax:

 

Tên cơ sở sản xuất:

Nơi xuất hàng:

Bên mua hàng

 

Địa chỉ

Điện thoại, Fax:

Nơi nhận hàng

Tên hàng hoá:

  

Mã số lô hàng:

 

Số lượng:

 

Khối lượng:

Mô tả hàng hoá

 

 

Căn cứ Hồ sơ đăng ký, kết quả kiểm tra và kết quả xét nghiệm ........

(Cơ quan kiểm tra xác nhận)

Lô hàng Đạt/ Không đạt chất lượng(**)

 

Nơi nhận:
- Cơ sở đăng ký kiểm tra;
- Cơ quan quản lý địa phương;
- ……….;
- Lưu: VT, NTTS.

..................., ngày…….

Đại diện cơ quan kiểm tra

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 Ghi chú:

(*): Đơn vị được Tổng cục Thuỷ sản uỷ quyền ghi Số theo cách tương ứng để quản lý;

(**): Ghi rõ đạt hoặc không đạt.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2237/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2237/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2013
Ngày hiệu lực04/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2237/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2237/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới Sở Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2237/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới Sở Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2237/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành04/10/2013
        Ngày hiệu lực04/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2237/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới Sở Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2237/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới Sở Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu

            • 04/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực