Quyết định 2237/QĐ-UBND

Quyết định 2237/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2237/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2237/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 144/TTr-SCT ngày 10/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020 (danh mục tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện nghiêm túc Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan về hội chợ, triển lãm.

Điều 3. Giao Sở Công Thương xây dựng quy trình lựa chọn thương nhân tổ chức hội chợ trong danh mục tại Điều 1, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật (Báo cáo UBND tỉnh trước khi phê duyệt); đảm bảo lựa chọn thương nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức hội chợ; khi tổ chức hội chợ phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và các quy định liên quan; đảm bảo phối hợp thống nhất giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong triển khai tổ chức hội chợ./.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Cục Xúc tiến TM - Bộ Công Thương (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy (phối hợp chỉ đạo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm XTĐT tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Biên KT, 26 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Số TT

Địa điểm tổ chức

Thời gian

Lĩnh vực ưu tiên

I

THÀNH PHỐ SƠN LA

 

 

1

Trung tâm thành phố Sơn La (Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh)

Tháng 01/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.

(Gắn với Chợ hoa xuân của Thành phố)

2

Trung tâm thành phố Sơn La (Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh)

Tháng 10/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.

II

HUYỆN MAI SƠN

 

 

1

Trung tâm huyện Mai Sơn

Quý 4/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.

2

Trung tâm Xã Cò Nòi

Quý 4/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.

III

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

1

Sân Vận động huyện Yên Châu

Tháng 6-7 /2020

- Triển lãm trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương;

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

(Kết hợp tổ chức Ngày Hội Soài Yên Châu)

2

Trung tâm Xã Phiêng Khoài

Tháng 8-9/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.

IV

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

1

Sân vận động xã Gia phù, huyện Phù Yên

Quý 4/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.

2

Sân công viên 18/10 (Khu ao Noong Bua, xã Quang Huy)

 

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.

V

HUYỆN BẮC YÊN

 

 

1

Sân vận động huyện Bắc Yên

Quý 4/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.

2

Trung tâm xã Tà Xùa

Tháng 12/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ẩm thực du lịch của địa phương.

VI

HUYỆN MƯỜNG LA

 

 

1

Trung tâm Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

Quý 2/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ẩm thực du lịch của địa phương.

2

Trung tâm Xã Ngọc Chiến

Quý 3/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ẩm thực du lịch của địa phương.

VII

HUYỆN VÂN HỒ

 

 

1

Sân vận động bản Lóng Luông xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Tháng 8 - 9/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản; sản phẩm văn hóa, ẩm thực, du lịch của địa phương.

2

Quảng trường Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Vân Hồ.

Tháng 11- 12/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản; sản phẩm văn hóa, ẩm thực, du lịch của địa phương.

VIII

HUYỆN QUỲNH NHAI

 

 

1

Trung tâm huyện Quỳnh Nhai

Tháng 10/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm văn hóa, ẩm thực du lịch của địa phương.

IX

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

1

Trung tâm huyện Sông Mã

Quý 4/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản của địa phương.

2

Trung tâm xã Chiềng Cang

Tháng 9-10/2020

- Hội chợ thương mại tổng hợp (Đưa hàng hóa tiêu dùng về nông thôn phục vụ nhân dân)

3

Trung tâm xã Mường Lầm

Tháng 9-10/2020

- Hội chợ thương mại tổng hợp (Đưa hàng hóa tiêu dùng về nông thôn phục vụ nhân dân)

X

HUYỆN SỐP CỘP

 

 

1

Sân Vận động trung tâm huyện

Tháng 10- 11/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn; sản phẩm văn hóa, ẩm thực du lịch của địa phương.

XI

HUYỆN THUẬN CHÂU

 

 

1

Sân vận động Trung tâm huyện Thuận Châu

Tháng 10- 11/2020

- Hội chợ Thương mại tổng hợp;

- Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản của địa phương.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2237/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2237/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2237/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2237/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2237/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2237/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Quốc Khánh
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực12/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2237/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2237/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ Sơn La

            • 12/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực