Quyết định 2237/QĐ-UBND

Quyết định 2237/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 2237/QĐ-UBND Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới đã được thay thế bởi Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2012 Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và được áp dụng kể từ ngày 07/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2237/QĐ-UBND Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2237/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 311/TTr-SNN-PTNT ngày 23 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bộ tiêu chí này là căn cứ để các xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) đánh giá thực trạng và mức độ đạt được của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn mới đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm tra, đánh giá công nhận các xã, thị trấn đạt tiêu chí nông thôn mới; phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Bộ tiêu chí nông thôn mới sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương.

Điều 2: Phân công các Sở, ngành chịu trách nhiệm phụ trách từng tiêu chí nông thôn mới được ban hành kèm theo Quyết định này.

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 1, tiêu chí 8 và tiêu chí 10.

2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 2 .

3. Sở Nông nghiêp và PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 3, tiêu chí 4 và tiêu chí 14

4. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Điện lực An Giang và Công ty Điện nước chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 5.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 6 và tiêu chí 15.

6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 7 và tiêu chí 17.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông An Giang chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 9.

8. Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 11.

9. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 12 và tiêu chí 13.

10. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 16.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 18.

12. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 19 (trên cơ sở có sự thống nhất thêm với Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

13. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn về tiêu chí 20.

Điều 3: Phương pháp thực hiện:

- Các Sở ngành được phân công trong Quyết định này chịu trách nhiệm hướng dẫn và cập nhật các thông tin do đơn vị mình phụ trách cho các xã, thị trấn thực hiện. Đồng thời, phối hợp Cục Thống kê tỉnh và Ban Điều hành Chương trình Tam nông theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các tiêu chí do đơn vị mình phụ trách đối với từng xã để thống nhất với Cục Thống kê tỉnh trước khi công bố mức độ đạt được trong từng tiêu chí nông thôn mới của từng xã, thị trấn.

- Các xã, thị trấn căn cứ vào Bộ tiêu chí nông thôn mới được kèm theo Quyết định này vào tháng 9 hàng năm tự đánh giá các tiêu chí theo quy định, báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Thống kê huyện) để UBND huyện thống nhất với Cục Thống kê tỉnh tổng hợp tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn từng huyện và toàn tỉnh. Sau đó thông báo ngược trở lại kết quả dự thảo sơ bộ ban đầu trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

- Tổ thư ký Ban Điều hành Chương trình Tam nông có trách nhiệm hướng dẫn các xã, thị trấn đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn mới và phương pháp thực hiện từng tiêu chí; tổ chức cho các xã, thị trấn đăng ký thi đua xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, trên cơ sở các hướng dẫn của cấp trên và Sở, ngành trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới này, Tổ Thư ký Ban Điều hành Chưong trình Tam nông tham mưu cho Thường trực Ban Điều hành Chương trình Tam nông tập hợp và ban hành sổ tay hướng dẫn chung cho các xã, thị trấn và các cơ quan, đoàn thể liên quan để tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện được thuận lợi nhất. Sổ tay hướng dẫn phải được cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi,

- Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm công bố mức độ đạt được trong từng tiêu chí nông thôn mới của từng xã, thị trấn trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để các xã, thị trấn biết điểm đứng của địa phương mình mà phấn đấu thực hiện. Thủ tục được công nhận cho xã, thị trấn đạt tiêu chí xã nông thôn mới do Thường trực Ban Điều hành Chương trình Tam nông đề xuất UBND tỉnh ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Điều hành Chương trình tam nông, Tổ Thư ký Ban Điều hành Chương trình Tam nông, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:        
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND;
- Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Chánh, phó VP.UBND tỉnh;  
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Phòng KT, TH, XDCB,NC, VHXH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2237/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2237/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2009
Ngày hiệu lực02/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/06/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2237/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2237/QĐ-UBND Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2237/QĐ-UBND Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2237/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành02/10/2009
        Ngày hiệu lực02/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/06/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2237/QĐ-UBND Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2237/QĐ-UBND Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới