Quyết định 2238/QĐ-UBND

Quyết định 2238/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2238/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Tài chính Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2238/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 352 ngày 12/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 07 (bảy) thủ tục hành chính được thay thế và 01 (một) thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, KTN, KTTH.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2238 /QĐ-UBND ngày 24 /6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Quảng Nam

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Quản lý giá

1

Thẩm định phương án giá

2

Đăng ký giá

3

Kê khai giá

4

Hiệp thương giá do bên mua đề nghị

5

Hiệp thương giá do bên bán đề nghị

6

Hiệp thương giá theo đề nghị cả hai bên mua và bên bán

7

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Quảng Nam

STT

Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục trên CSDLQG

Tên thủ tục hành chính

Tên VPQPPL quy định nội dung thay thế

1

T-QNA-111293-TT

Thẩm định phương án giá

Do thay đổi căn cứ pháp lý; trước đây căn cứ vào Pháp lệnh giá 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002. Nay Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Pháp lệnh giá, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014. Theo đó thì trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có nhiều thay đổi cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

2

T-QNA-111314-TT

Đăng ký giá

Do thay đổi căn cứ pháp lý; trước đây căn cứ vào Pháp lệnh giá 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002. Nay Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Pháp lệnh giá, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014. Theo đó thì trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có nhiều thay đổi cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

3

T-QNA-111323-TT

Kê khai giá

Do thay đổi căn cứ pháp lý; trước đây căn cứ vào Pháp lệnh giá 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002. Nay Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Pháp lệnh giá, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014. Theo đó thì trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có nhiều thay đổi cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

4

T-QNA-111333-TT

Hiệp thương giá do bên mua đề nghị

Do thay đổi căn cứ pháp lý; trước đây căn cứ vào Pháp lệnh giá 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002. Nay Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Pháp lệnh giá, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014. Theo đó thì trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có nhiều thay đổi cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

5

T-QNA-111348-TT

Hiệp thương giá do bên bán đề nghị

Do thay đổi căn cứ pháp lý; trước đây căn cứ vào Pháp lệnh giá 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002. Nay Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Pháp lệnh giá, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014. Theo đó thì trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có nhiều thay đổi cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

6

T-QNA-111360-TT

Hiệp thương giá theo đề nghị cả hai bên mua và bên bán

Do thay đổi căn cứ pháp lý; trước đây căn cứ vào Pháp lệnh giá 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002. Nay Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Pháp lệnh giá, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014. Theo đó thì trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có nhiều thay đổi cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

7

T-QNA-111365-TT

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh

Do thay đổi căn cứ pháp lý; trước đây căn cứ vào Pháp lệnh giá 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002. Nay Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Pháp lệnh giá, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014. Theo đó thì trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có nhiều thay đổi cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

STT

Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục trên CSDLQG

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc hủy bỏ thủ tục hành chính

1

 

Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá

Do thay đổi căn cứ pháp lý; trước đây căn cứ vào Pháp lệnh giá 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002. Nay Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Pháp lệnh giá, Luật giá mới ra đời không có quy định về điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2238/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2238/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực24/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2238/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2238/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Tài chính Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2238/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Tài chính Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2238/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành24/06/2015
        Ngày hiệu lực24/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2238/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Tài chính Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2238/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Tài chính Quảng Nam

            • 24/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực