Quyết định 224/QĐ-BKHCN

Quyết định 224/QĐ-BKHCN năm 2017 Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 224/QĐ-BKHCN xây dựng dự toán chi công lao động khoa học Chương trình chuyển giao 2017


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHI CÔNG LAO ĐỘNG KHOA HỌC CỦA DỰ ÁN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/2/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;

Căn cứ Thông tư số 348/2016/TT-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương và Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn min núi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi công lao động khoa học trong xây dựng dự toán chi của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiu số giai đoạn 2016-2025” theo Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 55) như sau:

1. Công lao động khoa học thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ (của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ):

a) Áp dụng định mức chi “thành viên thực hiện chính” đối với người tham gia chính có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên môn về lĩnh vực công nghệ ứng dụng, chuyển giao trong dự án: hệ số tiền công theo ngày là 0,49 đối với các dự án ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hệ số tiền công theo ngày là 0,34 đối với dự án ở các vùng khác;

b) Áp dụng định mức chi “thành viên” đối với người tham gia có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên môn về lĩnh vực công nghệ ứng dụng, chuyển giao trong dự án: hệ s tin công theo ngày là 0,25.

2. Công lao động khoa học thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công nghệ (của Tchức chủ trì dự án):

a) Áp dụng định mức chi “thành viên” đối với chủ nhiệm dự án, thư ký khoa học và người tham gia có trình độ từ đại học trở lên: hệ số tiền công theo ngày là 0,25;

b) Áp dụng định mức chi đối với các chức danh “kỹ thuật viên, nhân viên htrợ” đối với người tham gia có trình độ từ trung cấp đến cao đẳng: hệ số tiền công theo ngày là 0,16.

3. Mức chi quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này là mức tối đa theo quy định tại Thông tư 55.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2017, thay thế cho Quyết định số 3005/QĐ-BKHCN ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng BKhoa học và Công nghệ quy định tạm thời về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”.

Điều 3. Các ông, bà thủ trưởng của: Tổ chức chủ trì, Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ, Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, Văn phòng Chương trình Nông thôn min núi, Vụ Kế hoch - Tổng hợp, Vụ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Sở KH&CN;
- Lưu: VT, Vụ ĐP, VPNTMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Công Tạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 224/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu224/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2017
Ngày hiệu lực16/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 224/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 224/QĐ-BKHCN xây dựng dự toán chi công lao động khoa học Chương trình chuyển giao 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 224/QĐ-BKHCN xây dựng dự toán chi công lao động khoa học Chương trình chuyển giao 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu224/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýPhạm Công Tạc
        Ngày ban hành15/02/2017
        Ngày hiệu lực16/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 224/QĐ-BKHCN xây dựng dự toán chi công lao động khoa học Chương trình chuyển giao 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 224/QĐ-BKHCN xây dựng dự toán chi công lao động khoa học Chương trình chuyển giao 2017

           • 15/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực