Quyết định 224/QĐ-TTg

Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 224/QĐ-TTg 2015 quy hoạch lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, PL, V.III, TCCV;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm cụ thể hóa các nội dung được xác định trong Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 (viết tắt là Quyết định 1041); làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả.

b) Kiện toàn tổ chức, biên chế các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phải theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1041 và phù hợp với sự phát triển của thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện Quyết định 1041.

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án.

2. Kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm từ Trung ương đến địa phương.

3. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản; sản xuất, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm; sản xuất, mua sắm trang thiết bị thiết yếu, thông dụng đưa vào dự trữ tại các khu vực bảo đảm sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Cơ quan thường trực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch này trên cơ sở dự toán kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch trong Bộ, ngành, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) để tổng hợp theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 và Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN VÀ ĐỀ ÁN

 

 

 

 

1

Nghị định của Chính phủ Quy định hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạchĐầu tư, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan.

2016-2017

 

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn thành Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.

2015

 

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng (Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn)

Bộ Quốc phòng; Bộ Nội vụ và các Bộ ngành liên quan.

2015 - 2016

 

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan.

2016-2017

 

5

Xây dựng Đề án đào tạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan.

2015 -2016

 

6

Xây dựng Đề án Trang phục cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

7

Xây dựng Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan.

2016 - 2017

 

8

Xây dựng Đề án Hệ thống cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo trình Chính phủ phê duyệt.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.

2019 - 2020

 

II

KIỆN TOÀN CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY, CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

 

 

 

1

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành.

Các Bộ, ngành

 

2015

 

2

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp tại địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015

 

3

Kiện toàn tổ chức, biên chế Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (Cục Cứu hộ - Cứu nạn).

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan.

2015

 

III

THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

 

 

 

1

Thành lập các Đội hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai: Đội Cứu sập đổ công trình, Đội Khắc phục hậu quả về môi trường, Đội Quân y cứu trợ thảm họa, Đội Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, Đội Tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan.

2015

 

2

Thành lập các đơn vị kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn, cứu sập đổ công trình (Tiểu đoàn Công binh/Quân khu 1, Quân khu 3).

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan.

2015 - 2018

 

3

Thành lập các Trạm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn: Cô Tô (Quảng Ninh), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn Khoai (Cà Mau), Song Tử Tây (Khánh Hòa).

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

2018 - 2020

 

4

Thành lập các đơn vị của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Bộ Công an

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan.

2015 - 2020

 

IV

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG CƠ BẢN

 

 

 

 

1

Tai nạn tàu, thuyền trên biển

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp thuộc các tỉnh, thành phố ven biển

 

2015 - 2016

 

2

Sự c tràn du

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Quốc phòng

Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

2015 - 2016

 

3

Sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Công Thương

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp thuộc các tỉnh, thành phố có liên quan

 

2015 - 2016

 

4

Sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

5

Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng cấp quốc gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

2015 -2016

 

b

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản cấp quốc gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Công Thương

Các Bộ: Quốc phòng, Công an Giao thông vận tải, Y tế và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

2015 - 2016

 

c

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

6

Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân và tán phát hóa chất độc hại

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

7

Sự cố động đất, sóng thần

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

8

Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế và các Bộ, ngành liên quan.

2015 -2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

9

Tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

10

Sự cố vỡ đê, hồ, đập

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

11

Sự cố cháy rừng

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

12

Bão, áp thấp, lũ, lụt; lũ quét, lũ ống, sạt, lở đất đá

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan.

2015 -2016

 

b

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015 - 2016

 

V

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

 

 

 

1

Trung tâm Quốc gia điều hành ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

2014 - 2020

 

2

Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung (giai đoạn 2, Trạm xử lý dầu sau thu gom).

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.

2017 - 2020

 

3

Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (Cơ sở ứng phó sự cố tràn dầu tại TP Hồ Chí Minh, Trạm xử lý dầu sau thu gom).

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các, địa phương liên quan.

2016 - 2018

 

4

Trung tâm Quốc gia huấn luyện ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân.

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.

2018 - 2020

 

5

Xây dựng trụ sở Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải khu vực bắc Trung Bộ.

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.

2016 - 2018

 

6

Nâng cấp 3 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành Hàng không.

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.

2015 - 2017

 

7

Xây dựng các Trạm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn: Cô Tô (Quảng Ninh), Song Tử Tây (Khánh Hòa), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn Khoai (Cà Mau).

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.

2018 - 2020

 

8

Xây dựng Trung tâm Quốc gia huấn luyện, đào tạo ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; TP Hà Nội.

2015 - 2020

 

VI

ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ ĐƯA VÀO DỰ TRỮ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan.

2015 - 2020

Theo Phụ lục II, Quyết định số 1041/QĐ-TTg

VII

ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU THÔNG DỤNG, CHUYÊN DỤNG PHỤC VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

2015 - 2020

Theo Phụ lục III, Quyết định số 1041/QĐ-TTg

VIII

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, MUA SẢM TRANG THIẾT BỊ THIẾT BỊ THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

 

1

Các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang bị cho Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2015 - 2020

Theo Mục I, Phụ lục V, Quyết định số 1041/QĐ-TTg.

2

Các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang bị cho Bộ Công an.

Bộ Công an

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2015 - 2020

Theo Mục II, Phụ lục V, Quyết định 1041/QĐ-TTg.

3

Các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang bị cho Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2015 - 2020

Theo Mục III, Phụ lục V, Quyết định số 1041/QĐ-TTg.

4

Các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang bị cho Bộ Y tế.

Bộ Y tế

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2015 - 2020

Theo Mục IV, Phụ lục V, Quyết định số 1041/QĐ-TTg.

5

Các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang bị cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2015 - 2020

Theo Mục V, Phụ lục V, Quyết định số 1041/QĐ-TTg.

6

Các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang bị cho Bộ Công thương.

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2015 - 2020

Theo Mục VI, Phụ lục V, Quyết định số 1041/QĐ-TTg.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 224/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu224/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2015
Ngày hiệu lực12/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 224/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 224/QĐ-TTg 2015 quy hoạch lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 224/QĐ-TTg 2015 quy hoạch lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu224/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành12/02/2015
        Ngày hiệu lực12/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 224/QĐ-TTg 2015 quy hoạch lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 224/QĐ-TTg 2015 quy hoạch lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2020

            • 12/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực