Quyết định 224/QĐ-UBND

Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 224/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 1337/QĐ-UBND 2018 thủ tục thương mại quốc tế của Ban quản lý khu công nghiệp Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 224/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 03/TTr-KCN ngày 29 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l. Công bố kèm theo Quyết định này 15 (mười lăm) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 15 thủ tục hành chính mới ban hành đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I. Danh mục thủ tục hành chính

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

1

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong khu công nghiệp

2

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong khu công nghiệp

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong khu công nghiệp

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai trong khu công nghiệp

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trong khu công nghiệp

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô trong khu công nghiệp

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG trong khu công nghiệp

8

Cấp, cấp lại (trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong khu công nghiệp

9

Cấp, cấp lại (trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong khu công nghiệp

10

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong khu công nghiệp

11

Cấp lại Giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) trong khu công nghiệp

12

Cấp, cấp lại (trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong khu công nghiệp

13

Cấp, cấp lại (trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong khu công nghiệp

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trong khu công nghiệp

15

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) trong khu công nghiệp

 

Phần II. Nội dung của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

I. LĨNH VỰC: LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong khu công nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ghi giấy biên nhận và thu lệ phí đối với hồ sơ đúng theo quy định hoặc hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đúng theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân Ban Quản lý các Khu công nghiệp có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thương nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nhận, phải nộp lại giấy biên nhận.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3, tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành theo quy định tại Khoản 4, Điều 24, Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Lưu ý: Bản sao là bản có chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện, công văn hành chính); bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với nộp hồ sơ trực tiếp).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Phí, lệ phí:

- Mức thu phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

Mẫu số 3

(Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: … /…

........ , ngày ..... tháng ..... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên doanh nghiệp:

Tên giao dịch đối ngoại:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại: ........................................ số Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm...

Mã số thuế:

Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày…… tháng..… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

Địa chỉ

Điện thoại: ............................................. số Fax:

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…/2014/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.

 

2. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong khu công nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận.

- Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ghi giấy biên nhận và thu lệ phí đối với hồ sơ đúng theo quy định hoặc hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đúng theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân Ban Quản lý các Khu công nghiệp có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thương nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nhận, phải nộp lại giấy biên nhận.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp.

+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Phí, lệ phí:

- Mức thu phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

Mẫu số 3

(Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: … /…

........ , ngày ..... tháng ..... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên doanh nghiệp:

Tên giao dịch đối ngoại:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:............................................ số Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm...

Mã số thuế:

Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày…… tháng..… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

Địa chỉ

Điện thoại:......................................... số Fax:

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…/2014/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.

 

3. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong khu công nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ghi giấy biên nhận và thu lệ phí đối với hồ sơ đúng theo quy định hoặc hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đúng theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Ban Quản lý các Khu công nghiệp có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

- Thương nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nhận, phải nộp lại giấy biên nhận.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu có).

* Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành theo quy định tại Khoản 4, Điều 24, Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Lưu ý: Bản sao là bản có chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện, công văn hành chính); bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với nộp hồ sơ trực tiếp).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Ban Quản lý các Khu công nghiệp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Phí, lệ phí:

- Mức thu phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

Mẫu số 3

(Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: … /…

........ , ngày ..... tháng ..... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên doanh nghiệp:

Tên giao dịch đối ngoại:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:....................................... số Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm...

Mã số thuế:

Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày…… tháng..… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

Địa chỉ

Điện thoại:....................................... số Fax:

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…/2014/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.

 

4. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai trong khu công nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ghi giấy biên nhận và thu lệ phí đối với hồ sơ đúng theo quy định hoặc hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đúng theo quy định.

+ Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ thông báo cho thương nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện nạp LPG vào chai cho thương nhân. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thương nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nhận, phải nộp lại giấy biên nhận.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu tại Phụ lục III, kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ.

+ Bản sao:

. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký hành nghề nạp LPG vào chai, xe bồn.

. Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp.

. Phiếu kết quả kiểm định từng thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo lường trong trạm: Cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác.

. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.

. Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành máy, thiết bị trong trạm, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn.

. Giấy phép xây dựng.

+ Sơ đồ mặt bằng (tối thiểu khổ giấy A2) bao gồm các thông tin về: Vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc nhập LPG vào xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháy và chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp. Bản vẽ mặt bằng phải ghi rõ dung tích các bồn chứa; vị trí, kích thước và khoảng cách an toàn tối thiểu quy định tại Phụ lục IX, kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ.

Lưu ý: Bản sao là bản có chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện, công văn hành chính); bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với nộp hồ sơ trực tiếp).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Ban Quản lý các Khu công nghiệp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

Phí, lệ phí:

- Mức thu phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai (theo mẫu tại Phụ lục III, kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trạm nạp LPG đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký ngành nghề nạp LPG vào chai.

- Địa điểm trạm nạp LPG vào chai phải phù hợp với quy hoạch và dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng. Việc xây dựng trạm nạp LPG vào chai phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan về xây dựng công trình LPG.

- Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

- Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.

- Trạm nạp LPG vào chai phải có hàng rào bảo vệ xung quanh, bảo đảm thông thoáng và phải tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định tại quy chuẩn Việt Nam có liên quan và tại Phụ lục IX, kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Có đầy đủ các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: … /…

........ , ngày ..... tháng ..... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên doanh nghiệp:...............................................................(1)

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

Điện thoại:............................................... Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... do..... cấp ngày.... tháng... năm...

Mã số thuế:

Ngành nghề kinh doanh:

Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho……(1)......…… theo quy định tại Nghị định số… /2009/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai:

Địa chỉ trạm nạp:

Điện thoại:............................................... Fax:

Nhãn hàng hóa, thương hiệu:

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số... /2009/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 224/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu224/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2015
Ngày hiệu lực10/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 224/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 224/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 224/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu224/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLê Minh Chiến
       Ngày ban hành10/02/2015
       Ngày hiệu lực10/02/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 224/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 224/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bạc Liêu