Quyết định 224/QĐ-UBND

Quyết định 224/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 224/QĐ-UBND 2019 Danh mục dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH KON TUM NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 08/TTr-SKHCN ngày 27/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2019.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án; xét duyệt thuyết minh đề cương, thẩm định dự toán kinh phí; ký kết hợp đồng thực hiện và tổ chức quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP UBND t
nh, PVP phụ trách;
- Lưu: VT, KGVX5
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Quyết định s: 224/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên dự án

Mục tiêu

Nội dung

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

01

Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê xứ lạnh Kon Tum”

Nhãn hiệu chng nhận (NHCN) “Cà phê xứ lạnh Kon Tum được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ.

- Thiết lập được hệ thống công cụ, biện pháp quản lý, sử dụng, phát triển NHCN “Cà phê xứ lạnh Kon Tum” nhm nâng cao giá trị, danh tiếng và phát triển thương hiệu của các sản phm cà phê xứ lạnh Kon Tum.

- Góp phần nâng cao giá trị kinh tế - xã hội, văn hóa của địa phương, gn liền với yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Điu tra, đánh giá, phân tích hiện trạng sản xuất, kinh doanh và chất lượng các sản phẩm cà phê xứ lạnh Kon Tum.

- Xây dựng đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê xứ lạnh Kon Tum”, gồm:

1. Tờ khai đăng ký trong đó có mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; mục đích và phương thức chứng nhận;

2. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận bao gồm: tên, địa chỉ chsở hữu nhãn hiệu; điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu; các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu; phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu; chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chng nhận, bảo vệ nhãn hiệu; thông tin về nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; nghĩa vụ của người sử được sử dụng nhãn hiệu; quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu; cơ chế giải quyết tranh chấp;

3. Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của các sản phẩm mang nhãn hiệu;

4. Bản đồ xác định lãnh thổ nơi sản xuất các sản phẩm cà phê xứ lạnh Kon Tum;

5. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Theo dõi đơn đến khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê xứ lạnh Kon Tum” .

- Xây dựng mô hình quản lý, sử dụng, kiểm soát Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm cà phê xứ lạnh Kon Tum.

- Báo cáo tng kết dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê xứ lạnh Kon Tum”

- Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Cà phê xứ lạnh Kon Tum” được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ.

- Mô hình quản lý, sử dụng, kiểm soát Nhãn hiệu chứng nhận cà phê xứ lạnh Kon Tum.

24 tháng

Tuyển chọn

02

Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chng nhận cho các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum: 1. Đảng sâm Kon Tum; 2. Đương quy Kon Tum; 3. Ngũ vtử Kon Tum; 4. Lan kim tuyến Kon Tum; 5. Nghệ vàng Kon Tum; 6. Đinh lăng Kon Tum; 7. Sa nhân tím Kon Tum; 8. Ý dĩ Kon Tum; 9. nấm dược liệu Kon Tum...

- Các nhãn hiệu chứng nhận (NHCN): 1. Đảng sâm Kon Tum; 2. Đương quy Kon Tum; 3. Ngũ vị t Kon Tum; 4. Lan kim tuyến Kon Tum; 5. Nghệ vàng Kon Tum; 6. Đinh lăng Kon Tum; 7. Sa nhân tím Kon Tum; 8. Ý dĩ Kon Tum; 9. Nấm dược liệu Kon Tum... được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ.

- Thiết lập được hệ thống công cụ, biện pháp quản lý, sử dụng, phát triển các NHCN Đảng sâm; Đương quy; Ngũ vị tử; Lan kim tuyến; Nghệ vàng; Đinh lăng; Sa nhân tím; Ý dĩ; Nấm dược liệu Kon Tum, nhằm nâng cao giá trị, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm dược liệu của tỉnh

- Góp phần thực hiện Đề án Đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 định hướng đến 2030, nâng cao giá trị kinh tế, cải thiện đời sống người dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh.

- Điều tra, đánh giá, phân tích hiện trạng sản xuất, kinh doanh và chất lượng các sản phẩm dược liu: Đảng sâm; Đương quy; Ngũ vị tử; Lan kim tuyến; Nghệ vàng; Đinh lăng; Sa nhân tím; Ý dĩ; nấm dược liệu của tỉnh Kon Tum...

- Xây dựng đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Đảng sâm Kon Tum; Đương quy Kon Tum; Ngũ vị tử Kon Tum; Lan kim tuyến Kon Tum; Nghệ vàng Kon Tum; Đinh lăng Kon Tum; Sa nhân tím Kon Tum; Ý dĩ Kon Tum; nấm dược liệu Kon Tum, gồm:

1. Tờ khai đăng ký trong đó có mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; mục đích và phương thức chứng nhận;

2. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận bao gồm: tên, địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu; điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu; các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu; phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu; chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu; thông tin về nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; nghĩa vụ của người được sử dụng nhãn hiệu; quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu; cơ chế giải quyết tranh chấp;

3. Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của các sản phẩm mang nhãn hiệu;

4. Bản đồ xác định lãnh thổ nơi sản xuất các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum;

5. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Theo dõi đơn đến khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm dược liệu của tỉnh Kon Tum.

- Báo cáo tổng kết dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum: 1. Đảng sâm Kon Tum; 2. Đương quy Kon Tum; 3. Ngũ vị tử Kon Tum; 4. Lan kim tuyến Kon Tum; 5. Nghệ vàng Kon Tum; 6. Đinh lăng Kon Tum; 7. Sa nhân tím Kon Tum; 8. Ý dĩ Kon Tum; 9. Nấm dược liệu Kon Tum...

- Các nhãn hiệu chứng nhận: 1. Đảng sâm Kon Tum; 2. Đương quy Kon Tum; 3. Ngũ vị tử Kon Tum; 4. Lan kim tuyến Kon Tum; 5. Nghệ vàng Kon Tum; 6. Đinh lăng Kon Tum; 7. Sa nhân tím Kon Tum; 8. Ý dĩ Kon Tum; 9. Nấm dược liệu Kon Tum... được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chng nhận đăng ký bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ.

- Mô hình quản lý, sử dụng, kiểm soát các Nhãn hiệu chứng nhận 1. Đảng sâm Kon Tum; 2. Đương quy Kon Tum; 3. Ngũ vị tử Kon Tum; 4. Lan kim tuyến Kon Tum; 5. Nghệ vàng Kon Tum; 6. Đinh lăng Kon Tum; 7. Sa nhân tím Kon Tum; 8. Ý dĩ Kon Tum; 9. Nấm dược liệu Kon Tum...

24 tháng

Tuyn chọn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 224/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu224/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 224/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 224/QĐ-UBND 2019 Danh mục dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 224/QĐ-UBND 2019 Danh mục dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu224/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Thị Nga
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực11/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 224/QĐ-UBND 2019 Danh mục dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 224/QĐ-UBND 2019 Danh mục dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum

            • 11/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực