Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND

Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng đã được thay thế bởi Quyết định 2699/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 23/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2240/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và Công văn số 1939/BTP-BTTP ngày 18/6/2009 của Bộ Tư pháp về một số nội dung liên quan đến công chứng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-STP ngày 16/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại UBND các xã, phường của thành phố Huế sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường nêu tại Điều 1 và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu: VT, NV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2240/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2240/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/10/2009
Ngày hiệu lực 25/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/11/2015
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2240/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2240/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 15/10/2009
Ngày hiệu lực 25/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/11/2015
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng