Quyết định 2241/QĐ-UBND

Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết tăng cường lãnh đạo Đảng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2241/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Kế hoạch), với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của Thể dục thể thao (TDTT) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển TDTT.

- Tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Huy động nhiều nguồn lực để phát triển TDTT; gắn hoạt động TDTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Yêu cầu

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và nhân viên, nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các sở, ban, ngành, các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020, nhằm thúc đẩy sự nghiệp TDTT tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển TDTT đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi đối tượng trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao trình độ của một số môn thể thao trọng điểm, đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn của quốc gia.

- Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của xã hội và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong toàn xã hội, đặc biệt là lực lượng thanh - thiếu niên. Tích cực phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng toàn dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, tăng cường kêu gọi các nguồn lực đầu tư cho hoạt động TDTT.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Thể dục thể thao cho mọi người:

- Tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2020 phấn đấu đạt 28% - 30% trên tổng dân số.

- Tỷ lệ gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2020 phấn đấu đạt 18% - 20% tổng số hộ.

- Phấn đấu đến năm 2020 quỹ đất dành cho TDTT đạt 4m2 - 5m2/ người dân khu vực nông thôn, 3m2 - 4m2/ người dân khu vực thành thị.

b) Thể thao thành tích cao:

- Phấn đấu đến năm 2020 đào tạo trên 250 vận động viên ở các môn Thể thao có thế mạnh, có từ 15 - 20 vận động viên được tập trung đội tuyển quốc gia.

- Chuẩn bị các điều kiện thành lập Trường năng khiếu TDTT để tuyển chọn, đào tạo vận động viên các môn thể thao để kịp thời cung cấp cho các đội tuyển thể thao của tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2020 số huy chương quốc gia và quốc tế đạt từ 200 - 220 huy chương các loại.

c) Cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động Thể dục thể thao:

- Xây dựng hệ thống các điều kiện đảm bảo (cơ sở vật chất kỹ thuật, sân bãi tập luyện, kinh phí…) cho các hoạt động TDTT từ tỉnh đến cơ sở.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu liên hợp Thể thao cấp tỉnh và cấp huyện.

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở hiện có; trang thiết bị dụng cụ ngày càng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

- Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở vật chất cho công trình TDTT ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cho học sinh ở các trường còn thiếu, chưa đảm bảo chất lượng để đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Xây dựng nguồn nhân lực cho sự nghiệp Thể dục thể thao:

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển TDTT của tỉnh, chú trọng đào tạo nguồn lực trình độ cao, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia vững về tư tưởng, giỏi về nghiệp vụ và đội ngũ giáo viên cho giáo dục thể chất và thể thao trong trường học.

đ) Xã hội hóa Thể dục thể thao:

- Số câu lạc bộ TDTT cơ sở đến năm 2020 có từ 1.150 - 1.300.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, đến năm 2030 các tổ chức Liên đoàn, Hội thể thao và các cơ sở ngoài công lập cơ bản chủ động tổ chức các giải thể thao, các hoạt động thể thao trên địa bàn toàn tỉnh; cơ quan quản lý Nhà nước tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra đối với các hoạt động TDTT.

III. NỘI DUNG

- Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực thể dục, thể thao đến năm 2020.

- Tuyên truyền cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020.

- Triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Lâm Đồng.

- Triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển Bóng đá tỉnh Lâm Đồng năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030".

- Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT cơ sở.

- Xây dựng, triển khai Đề án phát triển các Câu lạc bộ TDTT cấp cơ sở.

- Triển khai Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

- Xây dựng, triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2020.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực thể dục, thể thao đến năm 2020 và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020, gắn với triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở"; kết hợp các tiêu chí về TDTT quần chúng với các chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng quần chúng nhân dân tham gia luyện và thi đấu TDTT nhằm nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường, đổi mới nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy đảng và chính quyền đối với các cơ quan, đơn vị trong công tác TDTT.

- Củng cố, tăng cường hệ thống thiết chế và quản lý các mô hình TDTT quần chúng; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thành lập câu lạc bộ TDTT của xã, phường, thị trấn gắn với trường học, các điểm vui chơi và các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở theo đúng các quy định của nhà nước.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý TDTT, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT. Xây dựng, củng cố các đội tuyển ở một số môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh đảm bảo đạt thành tích cao tại các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế.

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức và các giải pháp thực hiện về xã hội hóa TDTT; tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia các hoạt động và phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh. Phát triển hệ thống Liên đoàn, Hội thể thao; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này để phát huy vai trò tích cực của các Liên đoàn, Hội thể thao trong sự nghiệp phát triển TDTT tỉnh nhà.

- Các cấp ủy Đảng, các cơ quan chức năng liên quan ở các cấp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết; thực hiện việc tuyên truyền rộng rãi trong toàn xã hội, đặc biệt là cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước về các nội dung và tinh thần Nghị quyết.

- Các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội… căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể; gắn công tác TDTT với công tác chuyên môn hàng năm của đơn vị.

V. KINH PHÍ

1. Ngân sách Trung ương:

- Chi cho các hoạt động tập huấn, đào tạo vận động viên.

- Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế thể thao xã, phường, thị trấn.

- Hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư trang thiết bị dụng cụ tập luyện và thi đấu các môn thể thao.

2. Ngân sách địa phương:

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp các địa phương và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch hàng năm và mục tiêu để tiến hành phân bổ ngân sách bảo đảm thực hiện.

3. Kinh phí xã hội hóa:

Các ngành, các địa phương chủ động trong việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình và tổ chức các hoạt động thể thao.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những mục tiêu, nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của địa phương mình, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/11/2013 (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); trên cơ sở đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của địa phương, đơn vị.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh, kiến nghị những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Liên đoàn và Hội thể thao tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (B/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở VHTT&DL;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2241/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2241/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2241/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết tăng cường lãnh đạo Đảng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết tăng cường lãnh đạo Đảng Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2241/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết tăng cường lãnh đạo Đảng Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết tăng cường lãnh đạo Đảng Lâm Đồng

            • 07/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực