Quyết định 2243/QĐ-UBND

Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2243/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2091/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 21 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyt ti Quyết định này.

Điều 3. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, y ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phn mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm hồ sơ);
- Sở Thông tin vả Truyền thông (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT, TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

I

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (05 thủ tục)

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

01

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

02

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

03

4

Chấm dt hoạt động hộ kinh doanh

04

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

05

II

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hp tác xã (16 thủ tục)

6

Đăng ký thành lập Hp tác xã

Quyết đnh số 1285/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh về việc công bố Danh mục 16 thtục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

06

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

07

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

08

9

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của Hợp tác xã

09

10

Đăng ký khi Hợp tác xã chia

10

11

Đăng ký khi Hợp tác xã tách

11

12

Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất

12

13

Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập

13

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trong trường hợp bị mt hoặc bị hư hỏng)

14

15

Giải thể tự nguyện Hợp tác xã

15

16

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cp huyn.

16

17

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

17

18

Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

18

19

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

19

20

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

20

21

Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã

21

Tổng số: 21 thủ tục

 

Quy trình s: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bsung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Công chc, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tcủa tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quvà thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một ca của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện ttỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhn hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và xác nhận trên phn mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh v kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian gii quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy xác nhận vviệc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quvà thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cu bsung, hoàn thiện hsơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

- Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ;

- Xác nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh.

- Trình Lãnh đạo phòng Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển trả Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc.

 

Quy trình số: 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thc hin

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tỉnh và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một ca ca UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký Hp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện t, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện ttỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để x lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phn mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hsơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử ca tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hin

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu ca phần mềm một ca điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của Hp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ CHIA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thc hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ Đăng ký Hợp tác xã trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian gii quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 11

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ TÁCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kim tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 12

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhim thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 13

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ Đăng ký Hợp tác xã trên Hệ thống thông tin quc gia vđăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện t, cập nhật vào cơ sdữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tchức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 14

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một ca điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, Giy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chng nhận đăng ký Hp tác xã, Giấy chng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho Bộ phận Một ca của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 15

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thc hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ, tiến hành xác nhận về việc giải thể của Hợp tác xã, ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã và Giấy xác nhận về việc giải thể Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã và Giấy xác nhận về việc giải thể Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã và Giấy xác nhận về việc giải thể Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một ca ca UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 16

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một ca điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bsung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

c 2

Kiểm tra tính hp lệ và xử lý hồ sơ; cập nhật, bổ sung nội dung thay đổi vào hồ sơ đăng ký Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Thông báo bổ sung hồ sơ đăng ký Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Thông báo bổ sung hồ sơ đăng ký Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tchức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình s: 17

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phn mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bsung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ; cập nhật, bổ sung nội dung góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Thông báo bổ sung nội dung góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp ca Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hsơ, chuyển trả Thông báo bổ sung nội dung góp vốn, mua c phn, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hp tác xã và xác nhận trên phn mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 18

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nht vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một ca điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ; Ra Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ đ đơn vị hoàn chỉnh lại h sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức của UBND cấp huyện làm việc tại Bộ phận Một ca

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ; xử lý hồ sơ và lưu hồ sơ đăng ký tạm ngừng của Hợp tác xã đ theo dõi.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

02 ngày làm việc

Bước 3

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thng thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức về kết qugiải quyết TTHC.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 19

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hsơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức của UBND cấp huyện làm việc tại Bộ phận Một cửa

0.5 ngày làm việc

Bước 2 -

Kiểm tra tính hợp lệ; xử lý hồ sơ và trình phê duyệt Giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ca Hợp tác xã cho bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

 

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phn mm Hệ thng thông tin một cửa điện tử của tỉnh v kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 20

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thc hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trlại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ; xử lý hồ sơ và trình phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển trả Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã cho Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

0.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức, viên chc làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 21

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra tính hp lệ; xử lý hồ sơ, thực hiện bàn giao 01 bộ hồ sơ đăng ký cho Hợp tác xã và lưu 01 bản sao bộ hồ sơ tại phòng. Khi bàn giao phải có biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ.

Công chức, viên chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

04 ngày làm việc

Bước 3

Xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh vkết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức v kết quả giải quyết TTHC.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một ca của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2243/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2243/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2243/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2243/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2243/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2243/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2243/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2243/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Bến Tre

         • 14/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực