Quyết định 2244/QĐ-UBND

Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2244/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1999/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính nội vụ Ủy ban huyện Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 12/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2244/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2244/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngay 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính số 1, 2 lĩnh vực công chức, viên chức tại Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp; Ch tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ) (gửi qua
mạng);
- CT, các PCT UBND tỉnh
;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- VP
UB: CVP, PCVP, các CV, CTTĐT;
- Lưu: VT, NC, N
V.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

I.

Lĩnh vực công chc, viên chức

 

1

Tuyển dụng viên chức

UBND cấp huyện

2

Tuyển dng công chức cấp xã

UBND cấp huyện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2244/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2244/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2017
Ngày hiệu lực28/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2244/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2244/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2244/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2244/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành28/09/2017
       Ngày hiệu lực28/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2244/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2244/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức Huế