Quyết định 2245/QĐ-UBND

Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020"

Nội dung toàn văn Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí Dạy học ngoại ngữ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2245/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020" NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2013 cho các địa phương thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020";

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1713/TTr-SGDĐT-KHTC ngày 23/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 3.571 triệu đồng do ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" năm 2013 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ cho các trường hợp trên địa bàn tỉnh theo Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020".

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính thẩm định, cấp kinh phí; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực hiện và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1, KH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2245/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2245/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2245/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí Dạy học ngoại ngữ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí Dạy học ngoại ngữ Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2245/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí Dạy học ngoại ngữ Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí Dạy học ngoại ngữ Lâm Đồng

            • 07/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực