Quyết định 2248/QĐ-UBND

Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2248/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2248/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại T trình số 1985/TTr-SNV ngày 10 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tôn giáo, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sửa đổi thủ tục Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ b sung, điu chỉnh danh mục 01 thủ tục hành chính này vào quy trình nội bộ trong lĩnh vực tôn giáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
Nội vụ;
- Cục K
STTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở
Nội vụ;
- Các PCVP.UBND tỉnh;

- Phòng KSTT
(HCT), TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MC THỦ TC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo

Số TT

Số TTHC

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý sửa đổi TTHC

1

264912

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục: Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi văn bản đăng ký đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển văn bản đến Sở Nội vụ đ xem xét.

Bước 3. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn bản chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho t chức đ hoàn chỉnh văn bản.

Bước 4. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng v tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo. Trường hợp từ chi đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do và chuyển văn bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 5. Đến hẹn, tổ chức mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đ nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp nhận văn bản đăng ký và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

- Thành phần hồ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng hồ : 01 (bộ).

- Thi hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

- Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho những người chuyên hoạt động tôn giáo.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo (Mu B27 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016;

+ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ghi chú: Chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi

 

Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(1)..., ngày …. tháng ….. năm ……..

ĐĂNG KÝ

Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ………………..(2)…………………

Tên tổ chức (chữ in hoa); ………………………………. (3) ………………………………………..

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………

Đăng ký m lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hot động tôn giáo với các nội dung sau:

Tên lớp: ………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm mở lớp: ……………………………………………………………………………………….

Lý do mở lớp: …………………………………………………………………………………………..

Thời gian học: ………………………………………………………………………………………….

Nội dung học: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần, số lượng tham dự: ………………………………………………………………………

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; danh sách giảng viên

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tchức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi mở lớp.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tchức tôn giáo trực thuộc.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2248/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2248/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2248/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2248/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2248/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2248/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành14/10/2019
       Ngày hiệu lực14/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2248/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2248/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ Bến Tre

           • 14/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực