Quyết định 2249/QĐ-BKH

Quyết định 2249/QĐ-BKH năm 2010 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2249/QĐ-BKH Kế hoạch thanh tra, kiểm tra


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2249/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2011 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành và định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo tình hình thực hiện gửi tới Thanh tra Bộ.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và căn cứ tình hình triển khai thực tế, đề xuất của các đơn vị, yêu cầu của công tác quản lý, kiến nghị việc điều chỉnh Kế hoạch này trước ngày 30/6/2011.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đấu thầu, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Lao động, văn hóa, xã hội, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Vụ Kinh tế công nghiệp, Vụ Kinh tế nông nghiệp, Vụ Tài chính – Tiền tệ, Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Vụ Quản lý các khu kinh tế, Vụ Quản lý quy hoạch, Vụ Quốc phòng, an ninh, Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ (02 bản);
- Các Bộ, ngành (theo danh sách kèm theo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (theo danh sách kèm theo)
- Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, các BQL dự án, các đơn vị (có danh sách kèm theo);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Văn phòng Bộ (Phòng TH, Tài vụ);
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 


KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2011 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 2249/QĐ-BKH ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

A. KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CỦA THANH TRA BỘ

TT

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Thanh tra, kiểm tra các dự án BOT, BT, BTO

1

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BT, BTO tại thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra Bộ

Các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Pháp chế, Kết cấu hạ tầng và Đô thị

Quý I/2011

2

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BT, BTO tại thành phố Hà Nội

Thanh tra Bộ

Các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Pháp chế, Kết cấu hạ tầng và Đô thị

Quý II/2011

II

Thanh tra trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

3

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ: Đầu tư nước ngoài; Quản lý đăng ký kinh doanh; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Pháp chế.

Quý I và II/2011

4

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Khánh Hòa

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ: Đầu tư nước ngoài; Quản lý đăng ký kinh doanh; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Pháp chế.

Quý II và III/2011

5

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Quảng Ninh

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ: Đầu tư nước ngoài; Quản lý đăng ký kinh doanh; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Pháp chế.

Quý I và II/2011

6

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ: Đầu tư nước ngoài; Quản lý đăng ký kinh doanh; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Pháp chế.

Quý I và II/2011

7

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Thuận

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ: Đầu tư nước ngoài; Quản lý đăng ký kinh doanh; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Pháp chế.

Quý II và III/2011

8

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ: Đầu tư nước ngoài; Quản lý đăng ký kinh doanh; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Pháp chế.

Quý III và IV/2011

III

Thanh tra các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

9

Dự án Quốc lộ 3 mới (Hà Nội – Thái Nguyên) do Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

Thanh tra Bộ

 

Quý III/2011

10

Dự án Đại lộ Nam Sông Mã (Thanh Hóa) do Ban Quản lý dự án giao thông 1 – Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư

Thanh tra Bộ

 

Quý IV/2011

B. KẾ HOẠCH KIỂM TRA CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

I. Kiểm tra tổng thể về đầu tư

1. Kiểm tra tại các Bộ, ngành

TT

Tên Bộ, ngành được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội

Các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý I, II/2011

2

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Tổng hợp kinh tế quốc dân; Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường; Kết cấu hạ tầng và đô thị

Quý II, III/2011

3

Ban quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

Các Vụ: Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế đối ngoại

Quý III, IV/2011

2. Kiểm tra tại các địa phương (giai đoạn 2008-2010)

TT

Tên tỉnh, thành phố được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

4

Tỉnh Hòa Bình, Nam Định

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Kết cấu hạ tầng và đô thị; Quản lý khu kinh tế; Quản lý quy hoạch; các đơn vị liên quan

Quý II-III/2011

5

Tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận

Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Kết cấu hạ tầng và đô thị; Quản lý khu kinh tế; Quản lý quy hoạch; Tài chính – Tiền tệ; các đơn vị liên quan

Quý II-III/2011

6

Tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long

Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Kết cấu hạ tầng và đô thị; Quản lý khu kinh tế; Quản lý quy hoạch; các đơn vị liên quan

Quý III-IV/2011

II. Kiểm tra quy hoạch và thực hiện quy hoạch

TT

Tên danh mục được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

7

Quy hoạch khu đô thị mới tại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, huyện Phú Quốc (Kiên Giang)

Vụ Quản lý quy hoạch

- Các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Đất đai)

- Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Kết cấu hạ tầng và đô thị

Quý II, III/2011

8

Quy hoạch khu đô thị mới tại các tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình

Vụ Quản lý quy hoạch

- Các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Đất đai)

- Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Kết cấu hạ tầng và đô thị

Quý IV/2011

9

Tình hình thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Tây Ninh

Vụ Quản lý các khu kinh tế

- Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Viện Chiến lược phát triển, Vụ Quản lý quy hoạch

Quý II và III/2011

III. Kiểm tra việc phân bổ và thực hiện vốn đầu tư

TT

Tên danh mục được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

10

Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

Tháng 6/2011

11

Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

Tháng 7/2011

12

Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

Tháng 7/2011

13

Tình hình sử dụng vốn ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai

Vụ Quản lý các khu kinh tế

- Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý I/2011

14

Tình hình sử dụng vốn ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Bộ Tài chính

- Văn phòng Chính phủ

- Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý III/2011

15

Tình hình sử dụng vốn ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế tại các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh

- Bộ Tài chính

- Văn phòng Chính phủ

- Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý III/2011

16

Kế hoạch phân bổ và triển khai thực hiện vốn đầu tư phát triển cho công nghiệp quốc phòng (thực hiện Nghị quyết 27/BTC) từ 2008-2010

Vụ Quốc phòng, An ninh

Các Vụ: Tổng hợp kinh tế quốc dân; Kinh tế công nghiệp

Quý II/2011

IV. Kiểm tra các dự án đầu tư

TT

Tên dự án được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

17

Dự án tái định cư thủy điện Sơn La (tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu)

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

- Văn phòng Chính phủ

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Công thương

- Các Vụ: Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Kinh tế công nghiệp

Quý II, III/2011

18

Các dự án đầu tư trang thiết bị cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an thuộc vốn đầu tư phát triển từ 2008-2010

Vụ Quốc phòng, An ninh

Thanh tra Bộ; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý II/2011

19

Các dự án đầu tư xây dựng kho quân sự - Bộ Quốc phòng từ 2008-2010

Các Vụ: Tổng hợp kinh tế quốc dân; Kinh tế dịch vụ; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Quý III/2011

20

Các dự án đầu tư trang thiết bị cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - Bộ Công an từ 2008-2010

Thanh tra Bộ; các Vụ: Tổng hợp kinh tế quốc dân; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Quý III/2011

21

Các dự án đầu tư thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ NN&PTNT

Vụ Kinh tế nông nghiệp

Các Vụ: Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Tháng 3/2011

22

Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống đồng bào vùng Tây Nguyên (ADB2/FLITCH)

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Kinh tế địa phương và lãnh thổ

Tháng 3/2011

23

Các công trình đảm bảo an toàn hồ chứa nước từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ NN&PTNT

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

Tháng 4/2011

24

Các dự án thủy lợi ở Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2010 của Bộ NN&PTNT

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

Tháng 7/2011

25

Các dự án thuộc Chương trình giống cây trồng vật nuôi và giống thủy sản tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Kinh tế địa phương và lãnh thổ

Tháng 7/2011

26

Dự án Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị

 

Quý I/2011

V. Kiểm tra các dự án đầu tư nước ngoài

TT

Tên dự án được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

27

Việc triển khai các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thép

Cục Đầu tư nước ngoài

- Các Bộ: Công thương; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ

- Thanh tra Bộ; Các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Kinh tế công nghiệp; Quản lý các khu kinh tế; Quản lý quy hoạch

Quý II/2011

28

Việc triển khai các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xi măng

- Các Bộ: Xây dựng; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ

- Thanh tra Bộ; Các Vụ: Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường; Pháp chế; Quản lý các khu kinh tế; Quản lý quy hoạch

Quý III/2011

29

Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp tại khu vực miền Bắc (DA trong lĩnh vực: năng lượng, khoảng sản, viễn thông, bất động sản)

- Các Bộ: Công thương; Tài chính

- Ngân hàng Nhà nước

Quý II/2011

30

Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung (DA trong lĩnh vực: khoáng sản, trồng cây công nghiệp, bất động sản, năng lượng)

- Các Bộ: Công thương, Tài chính

- Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II/2011

31

Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp tại khu vực miền Nam (DA trong lĩnh vực: năng lượng, khoáng sản, trồng cây công nghiệp, lương thực thực phẩm, bất động sản)

- Các Bộ: Công thương, Tài chính

- Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II/2011

VI. Kiểm tra công tác đấu thầu

TT

Tên danh mục được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

32

Công tác đấu thầu tại tỉnh Hải Dương

Cục Quản lý đấu  thầu

Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương

Tháng 1/2011

33

Công tác đấu thầu tại tỉnh Lào Cai

Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai

Tháng 3/2011

34

Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại các cơ sở đào tạo đấu thầu trên địa bàn Hà Nội

 

Tháng 5/2011

35

Công tác đấu thầu tại tỉnh Bạc Liêu

Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu

Tháng 7/2011

36

Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam

 

Tháng 9/2011

37

Công tác đầu thầu tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam

 

Tháng 10/2011

VII.  Kiểm tra hành chính

TT

Tên danh mục được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

38

Công tác tổ chức, cán bộ tại Trường Cao đẳng kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Vụ Tổ chức cán bộ

Thanh tra Bộ

Quý II/2011

39

Công tác tổ chức, cán bộ tại Cục Đầu tư nước ngoài

Thanh tra Bộ

Quý III/2011

40

Kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân viên, giảng viên

Trường Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

Phòng Tổ chức Hành chính

Tháng 1-12/2011

41

Kỳ thi học kỳ I và thi lại học kỳ I/2010-2011 (khối lớp chính quy)

 

Tháng 1 và 2/2011

42

Kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 33 (2009-2011)

 

Tháng 6,7/2011

VIII. Kiểm tra các chương trình mục tiêu quốc gia

TT

Tên chương trình mục tiêu được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

43

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Hải Phòng, Hà Nam

Vụ Kinh tế nông nghiệp

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Vụ Tài chính, Tiền tệ

Tháng 5/2011

44

Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang

Vụ Tài chính, tiền tệ

Các Vụ: Kinh tế nông nghiệp; Lao động, Văn hóa, Xã hội

Quý I/2011

45

Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

Các Vụ: Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Lao động, Văn hóa, Xã hội

Quý II/2011

46

Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản của các ngành Tài chính, Ngân hàng nhà nước và Kiểm toán nhà nước tại địa bàn Hà Nội

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý II, III, IV/2011

47

Kiểm tra tình hình triển khai và thực hiện vốn đầu tư phát triển cho các dự án cho các Khu kinh tế Quốc phòng từ 2006-2010

Vụ Quốc phòng, An ninh

Các Vụ: Kinh tế nông nghiệp; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Quý I/2011

48

Kiểm tra tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch ngành; phân bổ, sử dụng vốn nhà nước cho xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện các dự án của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Vụ Kinh tế công nghiệp

- Các Bộ: Tài chính, Công thương

- Các Cục, Vụ: Phát triển doanh nghiệp; Tài chính, tiền tệ

Quý III/2011

IX. Các cuộc kiểm tra khác

TT

Tên danh mục được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

47

Kiểm tra tình hình triển khai và thực hiện vốn đầu tư phát triển cho các Khu kinh tế Quốc phòng từ 2006-2010

Vụ Quốc phòng, An ninh

Các Vụ: Kinh tế nông nghiệp; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Quý I/2011

48

Kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch ngành; phân bổ, sử dụng vốn nhà nước cho xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Vụ Kinh tế công nghiệp

- Các Bộ: Tài chính, Công thương

- Các Cục, Vụ: Phát triển doanh nghiệp; Tài chính, tiền tệ

Quý III/2011

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2249/QĐ-BKH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2249/QĐ-BKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2010
Ngày hiệu lực28/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2249/QĐ-BKH

Lược đồ Quyết định 2249/QĐ-BKH Kế hoạch thanh tra, kiểm tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2249/QĐ-BKH Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2249/QĐ-BKH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành28/12/2010
        Ngày hiệu lực28/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2249/QĐ-BKH Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2249/QĐ-BKH Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

            • 28/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực