Quyết định 225/QĐ-UBND

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2015 về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 225/QĐ-UBND tiền thưởng công trình 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh 2014 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định Chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 3824/KH-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 77/TTr-BCĐ ngày 11/12/2014; của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt trước thời hạn 02 năm được thưởng công trình phúc lợi 02 tỷ đồng, xã đạt chuẩn trước thi hạn 01 năm được thưởng công trình phúc lợi 01 tỷ đồng, xã đạt chuẩn đúng thời hạn được thưởng công trình phúc li 500 triệu đồng.

Trích ngân sách số tiền 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng) từ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh để thưởng các xã (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành liên quan; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố và các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ, VPĐP TW xây dựng NTM (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTr BCĐ nông thôn mới tỉnh;
- y ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UB tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC, TKCT, NL, NL1.
- Gửi: Bản giấy và Điện t.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ ĐT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh)

TT

Tên các xã đạt chuẩn năm 2014

Giá trị tiền thưởng (đồng)

Ghi chú

1

Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân

2.000.000.000

Xã ngoài nhóm đạt chuẩn 2015 trước khi có Quyết định số 627/QĐ-UBND

2

Xã Thạch Long, huyện Thạch Hà

1.000.000.000

Trước thời hạn 1 năm

3

Xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh

1.000.000.000

Trước thời hạn 1 năm

4

Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn

500.000.000

Đúng thời hạn

5

Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ

500.000.000

Đúng thời hạn

6

Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ

500.000.000

Đúng thời hạn

7

Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà

500.000.000

Đúng thời hạn

8

Xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh

500.000.000

Đúng thời hạn

9

Xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên

500.000.000

Đúng thời hạn

10

Xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh

500.000.000

Đúng thời hạn

11

Xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc

500.000.000

Đúng thời hạn

12

Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc

500.000.000

Đúng thời hạn

13

Xã Gia Phố, huyện Hương Khê

0

Sau thời hạn

14

Xã Hương Trà, huyện Hương Khê

0

Sau thời hạn

15

Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

0

Sau thời hạn

16

Xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà

0

Sau thời hạn

17

Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn

0

Sau thời hạn

18

Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên

0

Sau thời hạn

19

Xã Hương Minh, huyện Vũ Quang

0

Sau thời hạn

 

Tổng

8.500.000.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 225/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu225/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2015
Ngày hiệu lực16/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 225/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 225/QĐ-UBND tiền thưởng công trình 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 225/QĐ-UBND tiền thưởng công trình 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh 2014 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu225/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành16/01/2015
        Ngày hiệu lực16/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 225/QĐ-UBND tiền thưởng công trình 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh 2014 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 225/QĐ-UBND tiền thưởng công trình 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Tĩnh 2014 2015

            • 16/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực