Quyết định 2250/QĐ-BCT

Quyết định 2250/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2250/QĐ-BCT 2020 phê duyệt công bố Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;

Căn cứ Công văn số 1776/BCT-XNK ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc các Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng, Giám đốc doanh nghiệp có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, XNK (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

DANH SÁCH "DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN" NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Gồm 268 doanh nghiệp (tương đương 277 lượt doanh nghiệp) đáp ứng tiêu chí xét chọn

Ghi chú: Danh sách doanh nghiệp xếp theo thứ tự kim ngạch xuất khẩu từ cao xuống thấp

TT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

I

CÀ PHÊ (11 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty CP Mascopex

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

3

Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

4

Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

5

Công ty CP Phúc Sinh

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

6

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

7

Công ty CP Intimex Đăk Nông

Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông

8

Công ty TNHH Dakman Việt Nam

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

9

Công ty CP Agrexport

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

10

Công ty TNHH XNK Hoa Trang

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

11

Công ty TNHH XNK cà phê Minh Tiến

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

II

CAO SU (22 doanh nghiệp)

1

Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước

Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

2

Công ty TNHH Sản Xuất Cao Su Liên Anh

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

3

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi

Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

4

Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

6

Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

7

Công ty TNHH SX&TM Hoa Sen Vàng

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

8

Công ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

9

Công ty TNHH SX TM DV Hiệp Thành

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

10

Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng

Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

11

Công ty TNHH SXTM Nhật Nam

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

12

Công ty TNHH MTV Long Thành Lợi

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

13

CôngtyTNHH Sx TM Thành Long

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

14

Công tý TNHH Sx TM DV Thiện Hưng

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

15

Công ty TNHH MTV TCT Cao Su Đồng Nai

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

16

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất ORO

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

17

Công ty TNHH Phát triển PTN

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

18

Công ty CP Đầu tư Cao Su Đắk Lắk

Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

19

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Hiệp Hội Cao Su Việt Nam;

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

20

Công ty TNHH MTV SX TM Thúy Uyên

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

21

Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

22

Công ty TNHH MTV Huy & Anh em

Hiệp hội Cao Su Việt Nam

III

CHÈ CÁC LOẠI (12 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH chè Á Châu

Hiệp hội Chè Việt Nam

2

Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc

Hiệp hội Chè Việt Nam

3

Công ty TNHH Nam Sơn Phủ Thọ

Hiệp hội Chè Việt Nam

4

Công ty TNHH Chè SSOE Phú Thọ

Hiệp hội Chè Việt Nam

5

Công ty TNHH Phát triển CN và TM Tôn Vinh

Sở Công Thương TP. Hà Nội

6

Công ty TNHH Nam Long

Hiệp hội Chè Việt Nam

7

Công ty TNHH Kiên và Kiên

Sở Công Thương TP. Hà Nội

8

Công ty TNHH Phước Nam Anh

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

9

Công ty CP Đầu tư Phát triển chè Tam Đường

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

10

Công ty TNHH Chế biến chè Hữu Hảo

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

11

Công ty TNHH chè Biên Cương

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

12

Công ty CP chè Tân Trào

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

IV

THỦY SẢN (38 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

2

Công ty CP Vĩnh Hoàn

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

3

Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

4

Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

5

Công ty CP Chế biến và DV Thủy sản Cà Mau

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

6

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

7

Công ty CP Nam Việt

Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP Hải Việt

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

9

Công ty CP Thủy sản Trường Giang

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

10

Công ty CP Thủy sản và TM Thuận Phước

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

11

Công ty CP Gò Đàng

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

12

Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

13

Công ty TNHH Đại Thành

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

14

Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

15

Công ty CP Thủy sản Bình Định

Sở Công Thương tình Bình Định

16

Công ty TNHH Hải Vương

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

17

Công ty TNHH Highland Dragon

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

18

Công ty CP Tôm Miền Nam

Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

19

Công ty CP Nha Trang Seafoods - Fl7

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

20

Công ty CP Camimex

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

21

Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

22

Công ty TNHH Huy Nam

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

23

Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

24

Công ty TNHH Hải Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

25

Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

26

Công ty CP CB Thủy sản XNK Minh Cường

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

27

Công ty CP XNK thủy sản Năm Căn

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

28

Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

29

Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

30

Công ty TNHH Minh Đăng

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

31

Công ty CP Đầu tư DL và Phát triển Thủy sản

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

32

Công ty CP Chế biến Thủy Sản Trung Sơn

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

33

Công ty TNHH Hải sản Việt Hải

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

34

Công ty CP CB Thủy sản XNK Kiên Cường

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

35

Công ty TNHH Anh Khoa

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

36

Công ty CP Kiên Hùng

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

37

Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

38

Công ty CP XNK Thủy sản Nam Việt

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

V

GẠO (26 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty CP Quốc tế gia

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

3

Công ty CP Tân Đồng Tiến

Sở Công Thương tỉnh Long An

4

Công ty CP XNK Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

5

Công ty Cổ phần Hiệp Lợi

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

6

Công ty CP Thương mại Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

7

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP XNK Thuận Minh

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH Lương thực Phương Đông

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

10

Công ty CP TM ĐT Tín Thương

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

11

Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương

Sở Công Thương tỉnh An Giang

12

Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim

Sở Công Thương TP. Hà Nội

13

Công ty TNHH Việt Hưng

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

14

Công ty TNHH LT - TP Long An

Sở Công Thương tỉnh Long An

15

Công ty CP XNK An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

16

Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

17

Công ty Lương thực Tiền Giang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

18

Công ty CP Mỹ Tường

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

19

Công ty TNHH Angimex - Kitoku

Sở Công Thương tỉnh An Giang

20

Công ty TNHH MTV kinh doanh và Xay xát lúa gạo Cẩm Nguyên

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

21

Công ty Cổ phần Gentraco

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

22

Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

23

Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung Thạnh

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

24

Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Sở Công Thương TP. Hà Nội

25

Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

26

Công ty TNHH MTV XNK LT Ngọc Lợi

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

VI

HẠT ĐIỀU (13 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Long Sơn

Hiệp hội Điều Việt Nam

2

Công ty CP Hoàng Sơn I

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

3

Công ty TNHH Cao Phát

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

4

Công ty TNHH Thảo Nguyên

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

5

Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Sở Công Thương TP. Hà Nội

6

Công ty TNHH SX và XK Nông sản Đakao

Hiệp hội Điều Việt Nam

7

Công ty TNHH Long Sơn Inter food

Hiệp hội Điều Việt Nam

8

Công ty CP Hanfimex Việt Nam

Hiệp hội Điều Việt Nam

9

Công ty CP sản xuất dịch vụ XNK Hà Nội

Hiệp hội Điều Việt Nam

10

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Điều Việt Nam

11

Công tý TNHH BIMICO

Hiệp hội Điều Việt Nam

12

Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

Hiệp hội Điều Việt Nam;

Sở Công Thương tỉnh Long An

13

Công ty TNHH Phú Thủy

Hiệp hội Điều Việt Nam

VII

HẠT TIÊU (15 doanh nghiệp)

1

Công ty CP TM Dịch vụ XNK Trân Châu

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

2

Công ty CP Phúc Sinh

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

3

Công ty CP SX-DV XNK Hà Nội

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

4

Công ty CP Sinh Lộc Phát

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

5

Công ty TNHH MTV Nông sản DK

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

6

Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

7

Công ty CP Hanfimex Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

8

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

9

Công ty CP Prosi Thăng Long

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

10

Công ty CP XNK Petrolimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

11

Công ty CP đầu tư XNK Phúc Thịnh

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

12

Công ty TNHH Gia vị Liên Hiệp

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

13

Công ty TNHH MTV TM XNK Phúc Lợi

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

14

Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

15

Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Sở Công Thương TP. Hà Nội

VIII

RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (19 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

2

Công ty CP Fococev Việt Nam

Hiệp hội Sắn Việt Nam

3

Công ty TNHH MTV Thương mại An Nghiệp

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

4

Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

5

Công ty TNHH TM và Hỗ trợ Đầu tư An Phát

Hiệp hội Sắn Việt Nam

6

Công ty TNHH TMDV XNK VINA T&T

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

7

Công ty CP Thương mại Bắc Hồng Lam

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

8

Công ty CP Thực phẩm XK Đồng Giao

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

9

Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

10

Công ty CP Đầu tư sáng tạo Á Châu

Hiệp hội Sắn Việt Nam

11

Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

12

Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

13

Công ty CP thực phẩm Tinh Túy

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

14

Công ty CP Viên Sơn

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

15

Công ty TNHH SX TMDV Rồng Đỏ

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

16

Công ty CP Chế biến Nông sản BHL Sơn La

Hiệp hội Sắn Việt Nam

17

Công ty CP Chế biến Thực phẩm XK Phú Thịnh

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

18

Công ty CP rau quả Tiền Giang

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

19

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại 579

Hiệp hội Sắn Việt Nam

IX

SỮA VÀ SẢN PHÃM SỮA (4 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Sữa Việt Nam

Hiệp hội Sữa Việt Nam

2

Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam

Hiệp hội Sữa Việt Nam

3

Công ty CP sữa Quốc tế

Hiệp hội Sữa Việt Nam

4

Công ty CP TP dinh dưỡng Nutifood Bình Dương

Hiệp hội Sữa Việt Nam

X

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (9 doanh nghiệp)

1

Công ty CP SX KD XNK Vĩnh Long

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

2

Công ty TNHH MTV Gốm sứ mỹ nghệ Kim Phát

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

3

Công ty CP SX hàng Gia dụng Haprosimex Saigon

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

4

Công ty TNHH XK hàng TCMN Duy Thành

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty TNHH Phương Hạnh

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

6

Công ty TNHH Giang Mây Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

7

Công ty TNHH Phước Dũ Long

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

8

Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An

Sở Công Thương tỉnh Long An

9

Công ty TNHH SX-XNK hàng TCMN Tiến Thành

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

XI

DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (1 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-VINA

Sở Công Thương TP. Hải Phòng

XII

DỆT MAY (28 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH may Tỉnh Lợi

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

2

Tổng công ty CP may Việt Tiến

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

3

Công ty CP May Sông Hồng

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

4

Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

5

Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

6

Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

7

Tổng công ty May 10 - CTCP

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

8

Công ty CP Dệt may ĐT TM-Thành Công

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

9

Công ty Scavi Huế

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Công ty CP TCT may Bắc Giang LGG

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

11

Công ty CP Dệt 10-10

Sở Công Thương TP. Hà Nội

12

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

13

Công ty Cổ phần may Sơn Hà

Sở Công Thương TP. Hà Nội

14

Công ty CP Tổng công ty May Đáp Cầu

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

15

Công ty TNHH may Phú Long

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

16

Công ty CP Dệt may 29/3

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

17

Công ty CP May Hai

Sở Công Thương TP.Hải Phòng

18

Công ty TNHH MTV 76

Bộ Quốc Phòng

19

Công ty CP May Minh Anh Đô Lương

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

20

Công ty TNHH MTV Wondo Vina

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

21

Công ty TNHH Dệt may Nga Thành

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

22

Công ty TNHH Dệt len Eco Way

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

23

Công ty CP May Minh Anh Kim Liên

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

24

Công ty CP Đầu tư An Phát

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

25

Công ty CP may Bình Minh

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

26

Công ty TNHH May Phoenix

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

27

Công ty TNHH quốc tế VINA KNF

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

28

Công ty CP An Hưng

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

XIII

DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (6 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Mani Hà Nội

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

2

Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

3

Công ty TNHH United International pharma

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

4

Công ty CP Dược Danapha

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty CP Dược phẩm OTSUKA Việt Nam

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

6

Công ty CP Presenius Kabi Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

XIV

ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Goertek Vina Co., Ltd

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty CP HNT VINA

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

3

Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng)

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

XV

GIÀY DÉP (4 doanh nghiệp)

1

Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH Hwaseung Vina

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH Sao Vàng

Sở Công Thương TP. Hải Phòng

4

Công ty TNHH Đỉnh Vàng

Sở Công Thương TP. Hải Phòng

XVI

BÁNH KẸO VÀ SẢN PHẨM TỪ NGŨ CỐC (4 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông Thủy sản xuất khẩu Thuận Phong

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

3

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

4

Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

XVII

MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Canon Việt Nam - CN Quế Võ

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty TNHH Mcnex Vina

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

3

Công ty TNHH Canon Việt Nam - CN Tiên Sơn

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

XVIII

SẢN PHẨM CHẤT DẺO (10 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty CP Nhựa An Phát Xanh

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

3

Công ty CP Nhựa OPEC

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

4

Công tý TNHH RKW Việt Nam

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

5

Công ty CP Kaps Tex Vina

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

6

Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

7

Công ty CP Nhựa Mekong

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

8

Công ty CP Trung Đông

Sở Công Thương tình Đồng Nai

9

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

10

Công ty CP An Tiến Industries

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

XLX

SẢN PHẨM CƠ KHÍ (7 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Đóng tàu Huyndai Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

2

Công ty TNHH Sản phẩm CN Toshiba Asia

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH - Tổng công ty Sông Thu

Bộ Quốc Phòng;

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

4

Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

5

Công ty CP đóng tàu Sông Cấm

Sở Công Thương TP. Hải Phòng

6

Công ty TNHH MTV Cơ khí 17

Bộ Quốc Phòng

7

Công ty Cổ phần Meinfa

Sở công Thương tỉnh Thái Nguyên

XX

SẢN PHẨM GỖ (9 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Great Veca Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty CP Phú Tài

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

3

Công ty CP Năng lượng Sinh học Phú Tài

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

4

Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

5

Công ty TNHH MTV Rapexco-Đại Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

6

Công ty CP Chế biến Lâm sản XK Pisico Huế

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

7

Công ty TNHH Hố Nai

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

8

Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

9

Công ty CP SX và XNK Long Đạt

Sở Công Thương TP. Hà Nội

XXI

TÚI XÁCH, VÍ, VALI, MŨ VÀ Ô DÙ (2 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH Komega-X

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

XXII

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (10 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Hiệp hội Thép Việt Nam

2

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Hiệp hội Thép Việt Nam

3

Công ty CP thép Nam Kim

Hiệp hội Thép Việt Nam

4

Công ty CP Xi măng Xuân Thành

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

5

Công ty CP Sản xuất thép Vina One

Sở Công Thương tỉnh Long An

6

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

7

Công ty TNHH Thép Vina Kyoei

Hiệp hội Thép Việt Nam

8

Công ty CP thép TVP

Sở Công Thương tỉnh Long An

9

Công ty CP Phú Tài

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

10

Công ty Tôn Phương Nam

Hiệp hội Thép Việt Nam

XXIII

XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI (6 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

3

Công ty TNHH Dệt Hà Nam

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

4

Công tý TNHH TN Dệt KANGNA Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

5

Công ty CP Damsan

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

6

Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

XXIV

GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY (2 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Giấy An Hòa

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

2

Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

XXV

MẶT HÀNG KHÁC (13 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH gia công đồng Hải Lượng (Mặt hàng: Ống đồng kim loại)

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam (mặt hàng: phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe)

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

3

Công ty TNHH JNTC Vina (mặt hàng: kính cường lực)

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

4

Công ty TNHH Le Long Việt Nam (mặt hàng: Bình điện ắc quy)

Sở Công Thương tỉnh Long An

5

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (mặt hàng: Phân bón, hóa chất)

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

6

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long (mặt hàng: thức ăn chăn nuôi)

Sở Công Thương tỉnh Long An

7

Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech (mặt hàng: ắc quy)

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

8

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mặt hàng: phân bón)

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

9

Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV (mặt hàng: thuốc lá)

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

10

Công ty TNHH Vico (mặt hàng: bột giặt, hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa)

Sở Công Thương TP.Hải Phòng

11

Công ty TNHH MTV Thông tin M1 (mặt hàng: thiết bị viễn thông)

Sở Công Thương TP. Hà Nội

12

Công ty TNHH Baconco (mặt hàng: phân bón)

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

13

Công ty TNHH Công nghiệp SUMMIT Việt Nam (mặt hàng: văn phòng phẩm)

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2250/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2250/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2020
Ngày hiệu lực24/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2250/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2250/QĐ-BCT 2020 phê duyệt công bố Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2250/QĐ-BCT 2020 phê duyệt công bố Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2250/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành24/08/2020
        Ngày hiệu lực24/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2250/QĐ-BCT 2020 phê duyệt công bố Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2250/QĐ-BCT 2020 phê duyệt công bố Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019

              • 24/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực