Quyết định 2250/QĐ-BTP

Quyết định 2250/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2250/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG SỐ 53/2014/QH13 NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 (sau đây gọi là Luật công chứng năm 2014).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Học viện tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/h);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Cục BTTP.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Luật công chứng năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Việc ban hành Luật công chứng năm 2014 có ý nghĩa quan trọng góp phần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập về thể chế, nâng cao chất lượng của hoạt động công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, đáp ứng được chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa hoạt động công chứng phù hợp với công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Để triển khai thi hành Luật được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật công chứng năm 2014 đến cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và các tầng lớp nhân dân.

b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật, xác định trách nhiệm cụ thể đối với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật công chứng năm 2014 bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014.

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014 của các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, nhu cầu quản lý của mình, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014 tại Bộ, ngành, địa phương trong Quý IV/2014.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật công chứng năm 2014

a) Tổ chức 02 Hội nghị quán triệt, triển khai Luật công chứng năm 2014 tại khu vực phía Bắc và phía Nam

- Thành phần: Đại diện các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số Sở, ban, ngành có liên quan và một số tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức tín dụng.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Luật công chứng năm 2014 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn: tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật công chứng năm 2014; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Ở địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung

Ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan.

Ở địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014 và các năm tiếp theo.

4. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật công chứng năm 2014

a) Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng năm 2014

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 10 năm 2014.

b) Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn các vấn đề mà Luật công chứng năm 2014 giao

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý IV năm 2014.

c) Thông tư của Bộ Tư pháp quy định về tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian ban hành: Quý IV năm 2014.

d) Quyết định quy định chương trình khung đào tạo, khóa bồi dưỡng nghề công chứng và việc công nhận tương đương đối với những người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian ban hành: Quý IV năm 2014.

đ) Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

e) Quyết định quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

5. Thành lập Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên

a) Thành lập Tổ chức công chứng toàn quốc

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016

b) Thành lập Hội công chứng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật công chứng năm 2014

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật công chứng năm 2014 ở trong nước

Ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Ở địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công chứng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Cơ quan chủ trì: Bộ Ngoại giao.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở, ban, ngành ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

2. Giao các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Tư pháp chủ trì; phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, cụ thể như sau:

2.1. Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện Mục II.2.a, II.3, II.4.a, II.4.b, II.4.c, II.5.a.

2.2. Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện Mục II.2.b.

2.3. Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện Mục II.4.d.

2.4. Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ quy định tại Mục II.6.

2.5. Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Mục II.7.a.

2.6. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Mục II.7.b.

4. Giao Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp làm đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật công chứng năm 2014.

5.1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật công chứng năm 2014 ở Trung ương được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Bộ, ngành mình.

5.2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật công chứng năm 2014 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của địa phương.

Trong quá trình thực hiện triển khai Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2250/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2250/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2014
Ngày hiệu lực01/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2250/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2250/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2250/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2250/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành01/10/2014
        Ngày hiệu lực01/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2250/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2250/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng

            • 01/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực